Ivan Karpenko

Ivan Karpenko
Kharkiv National V.N. Karazin University, Ukraine

Doctor of the Philosophy Science, Professor, Dean of the Philosophical Faculty, Head of the Department of the Theoretical and Practical Philosophy

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8261-4086

Professional (scientific) interests: philosophical anthropology, philosophy of  usualness 


Selected Publications:

1. Karpenko, I. V., Teslenko, P. O. (2013). Kontseptsiia symvolichnoho polia, praktyky ta habitusu P. Burdie: eksplikatsiia problemy kompleksnosti praktyky. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 53, 204–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_53_23

2. Karpenko, I. V. (2012). Intentsionalnist filosofskoho znannia ta formuvannia zhyttievoi prohramy liudyny povsiakdennosti. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina. Ser. Filosofiia. Filosofski perypetii, 45 (992), 7–13. URL: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6383

3. Karpenko, I. V., Holikov, S. O. (2011). Z istorii filosofii u Kharkivskomu natsionalnomu universyteti imeni VN Karazina. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, 984, 5–9.

4. Karpenko, I. V., Holikov, S. O. (2011). Filosofskyi fakultet: vtilennia mrii… Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina, 984.

5. Karpenko, I. V. (2010). Problema typizatsii ta yii suspilstvoznavchi tematyzatsii. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 40, 239–249. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_40_23.pdf

6. Karpenko, I. V. (2009). Filosofiia i svit povsiakdennosti. Filosofski obrii, 22, 59–71. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25909/05-Karpenko.pdf?sequence=1

7. Karpenko, I. V. (2008). Relihiinyi i filosofskyi sposoby smyslotvorennia: problema demarkatsii. Visnyk KhNU imeni VN Karazina, 803, 3–8.