Profile Image

Kateryna Karpenko

Kateryna Karpenko
Kharkiv National Medical University, Ukraine

Doctor of the Philosophy Science, Professor, Professor of the Philosophy Department

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7768-6299

Professional (scientific) interests: social philosophy, communicative philosophy, gender studies, ecofeminism


Selected Publications:

1. Karpenko, K. (2017). Ekolohichna problema yak vyklyk ratsionalizmu: hendernyi kontekst. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Henderni doslidzhennia, 3, 52–57. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2017_3_8

2. Karpenko, K. I. (2016). Vmyrannia i smert u zhyttievomu prostori suchasnoi liudyny. Reabilitatsiia ta paliatyvna medytsyna, 2, 90–94. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpm_2016_2_19

3. Karpenko, K. I. (2016). Rekontseptualizatsiia ekolohichnoi identychnosti u hendernomu konteksti. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia: Henderni doslidzhennia, 2, 48–55. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2016_2_7

4. Karpenko, K. I., Rostovska, V. I. (2015). Vzaiemozviazok ekolohichnoi ta hendernoi osvity yak umova staloho rozvytku. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 62, 182–191. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_19

5. Karpenko, K. I. (2016). Istoryko-filosofske pidgruntia vzaiemozumovlenosti hendernykh ta ekolohichnykh idei. Hrani, 5, 29–34. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_5_7

6. Karpenko, K. I., Khahenhruber, R. (2016). Vzaiemovplyv ekonomiky ta ekolohii u feministskomu dyskursi. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 65, 41–49. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_65_5

7. Karpenko, K. I. (2014). Kontseptualni pidkhody do vyvchennia hendernykh vidminnostei tryvalosti zhyttia. Liky Ukrainy plius, 1, 18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/liku_2014_1_9