Oleg Punchenko

Oleg Punchenko
Odessa National Academy of Telecommunication named after A.S. Popov, Ukraine

Doctor of Philosophy, Professor, the Head of Philosophy and History of Ukraine department

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5975-1349

Professional (scientific) interests: theory of knowledge; information problems of society; evolution of human civilization, the epistemological value of education


Selected Publications:

1. Punchenko, O. (2018). Arkhitektonika matrytsi osvity suchasnoi tsyvylizatsii u yii paradyhmalnomu vymiri. Vyshcha osvita Ukrainy, 2, 28–33.

2. Punchenko, O. P. (2017). Obrazovatelnie modely vostoka i zapada kak frontyri sovremennoi evroazyatskoi intehratsii. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 71, 127–132. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_71_17

3. Punchenko, O. P., Lazarevych, A. A. (2017). Kharakter nauky y obrazovanyia Evroazyatskoho rehyona v epokhu hlobalyzatsyy. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 70, 134–140. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_70_18

4. Punchenko, O. P., Lazarevych, A. A. (2015). Informatyzatsiia yak zasib reprezentatsii informatsiinykh resursiv suspilstva. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 63, 21–30. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_63_4

5. Punchenko, O. P., Shylyna, N. E. (2016). Dynamyka noosferyzatsyy obrazovanyia ynformatsyonnoi tsyvylyzatsyy). Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 67, 28–39. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_67_4

6. Punchenko, O. P., Kozlenko, P. E. (2014). Informatsiini resursy suspilstva: sutnist, struktura, formy reprezentatsii ta rol u susplnomu rozvytku. Naukove piznannia: metodolohiia ta tekhnolohiia: Filosofiia, 2, 129–136. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2014_2_22

7. Punchenko, O. P., Vodopianov, P. A. (2012). Fylosofskaia krytyka v strukture metodolohyy nauchnoho poznanyia. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 48, 204–213. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_48_24