Irina Rizhova

Irina Rizhova
Zaporizhzhya National Technical University, Ukraine

Doctor of Philosophy, professor, Department of "Design"

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8826-1445

 

Selected Publications:

1. Ryzhova, I., Dyka, A. (2018). Samorealizatsiia osobystosti yak stratehichnyi trend rozvytku dyzainerskoi diialnosti u realizatsii kreatyvnykh pidkhodiv. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 73, 72–87. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2018_73_7

2. Ryzhova, I. S. (2017). Smart – tekhnolohii yak faktor rozvytku suchasnoho dyzainu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 69 (1), 174–183. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_69(1)__27

3. Ryzhova, I. S. (2015). Naukovi osnovy dyzainu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 62, 109–122. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_12

4. Ryzhova, I. S. (2016). Metody, pryntsypy, pidkhody do analizu dyzainerskoi kultury yak umovy harmonizatsii vidnosyn liudyny, pryrody, suspilstva. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 66, 192–205. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_66_20

5. Ryzhova, I. S. (2013). Kontseptsiia rozvytku dyzainerskoi tvorchosti yak spetsyfichnoho sposobu samorealizatsii osobystosti i vilnoho osvoiennia svitu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 55, 219–234. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_55_21

6. Ryzhova, I. S. (2012). Sutnist i zmist dyzainu. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 51, 206–216. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_51_23

7. Ryzhova, I. S. (2011). Kultura yak naibilsh fundamentalnyi sposib liudskoho buttia. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 46, 126–134. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_46_11