Vilina Peresadko

Vilina Peresadko
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Geographical Sciences, Professor, Dean, Head of Department of Physical Geography and Cartography

School of Geology, Geography, Recreation and Tourism

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0447-1462

Professional (scientific) interests: geography, cartography

 

Selected Publications:

1. Sonko, S. P., Maksymenko, N. V., Peresadko, V. A., Sukhanova, I. P., Vasylenko, O. V., Nikitina, O. V. (2018). Concept of environmentally protective farming for the forest-steppe zone. Geology.Geography.Ecology, 48, 161–172. doi: http://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-48-14 

2. Agapova, O., Popovych, N., Shulika, B., Peresadko, V., Fylenko, V. (2018). Research of the spatial aspects of using renewable energy sources for sustainable development of the territory. Technology Audit and Production Reserves, 6 (1 (44)), 50–58. doi: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.149595 

3. Popovych, N., Peresadko, V. (2017). Cartographic support for territorial development strategies: actuality, present state and perspectives. Geology.Geography.Ecology, 47, 139–144. doi: http://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-47-17 

4. Holikov, A., Kazakova, N., Peresadko, V. (2018). Vodna bezpeka liudstva: hlobalnyi ta rehionalnyi vymiry. Visnyk KhNU imeni VN Karazina. Seriia «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm», 7, 26–37.

5. Popovych, N. V., Peresadko, V. A. (2017). Obgruntuvannia aktualnosti y dotsilnosti kartohrafichnoho zabezpechennia stratehii rozvytku terytorii. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina, ceriia" Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia", 47, 139–144.

6. Peresadko, V., Maksymenko, N., Bila, K. (2016). Kartohrafuvannia vynorobnoi promyslovosti. Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii, 24, 78–83.

7. Utkina, K. B., Peresadko, V. A., Nekos, A. N., Popovych, N. V. (2015). Stan i perspektyvy povodzhennia z vidkhodamy v ramkakh rozroblennia stratehii rozvytku Kharkivskoi oblasti do 2020 roku. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 4, 58–63.