Profile Image

Nataliia Vdovenko

Nataliia Vdovenko Mail
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Head of Global Economy Department

 

Scopus profile: link

Profile Google Scholar: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0849-057X

 

Selected Publications:

1. Vdovenko, N. M. (2017). Hlobalni tendentsii formuvannia biolohichnykh aktyviv u vivcharstvi. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 236, 15–22.

2. Vdovenko, N. M., Bohach, L. V. (2017). Scientific substantiation of the reduction of import dependence in the markets of agricultural products. Scientific bulletin of Polissia, 1 (2 (10)), 13–17. doi: http://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-13-17 

3. Vdovenko, N. M., Nakonechna, K. V., Samsonova, V. V. (2017). Mechanisms and tools of supply regulation in agricultural sector of economy. Scientific bulletin of Polissia, 1 (3 (11)), 165–169. doi: http://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-165-169 

4. Kozlovskyi, S., Mazur, H., Vdovenko, N., Shepel, T., Kozlovskyi, V. (2018). Modeling and Forecasting the Level of State Stimulation of Agricultural Production in Ukraine Based on the Theory of Fuzzy Logic. Montenegrin Journal of Economics, 14 (3), 37–53. doi: http://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-3.3 

5. Vdovenko, N., Baidala, V., Burlaka, N., Diuk, A. (2018). Management mechanism of agrarian economic system: composition, functions and factors  of development in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16 (2), 179–189. doi: http://doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.16 

6. Vdovenko, N. M., Sokol, L. M. (2017). Applied basis of fish policy effect to public food providing. Scientific bulletin of Polissia, 2 (1 (9)), 202–207. doi: http://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-1(9)-202-207 

7. Vdovenko, N. M., Grishhenko, N. P., Marchenko, I. A. (2016). Novye mekhanizmy regulirovaniya razvitiya otrasli kozovodstva pri povyshenii sprosa na produktsiyu. Mіzhnarodniy naukoviy zhurnal Іnternauka, 2 (12), 42–44. Available at: https://www.inter-nauka.com/issues/2016/12/1866/