Profile Image

Mariya Kalashnyk

Mariya Kalashnyk Mail
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Doctor of Arts, Professor, Head of the Department, Honored Artist of Ukraine

 

Profile Google Scholar: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6432-2776

Professional (scientific) interests: arts, piano performance, pedagogy

 

Selected Publications:

1. Kalashnik M. P. (2017). Muzykal'nyy tezaurus kak prostranstvennoe izmerenie protsessa poznaniya. International Scientific and Practical Conference World science, 2 (12), 37–45.

2. Kalashnik, M. P., Novikov, Yu. M. (2017). A role of leader in creative schools. ScienceRise, 1 (1 (30)), 21–26. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.86404 

3. Kalashnik, M. P. (2016). A. S. Pushkin i A. S. Dargomyzhskiy. Vestnik pushkinskogo obshhestva Ameriki, 2, 35–38.

4. Kalaschnik, M. P., Genkin, A. O. (2016). Einige Aspekte der Spielpädagogik von Carl Czerny. Mystetska osvita: istoriia, teoriia, tekhnolohii. Kharkiv: KhNPU imeni H. S. Skovorody, 11–18.

5. Kalashnyk, M. P. (2015). Muzikalnii tezaurus y shkola. Mystetska osvita: istoriia, teoriia, tekhnolohii. Kharkiv: KhNPU imeni H. S. Skovorody, 117–122.

6. Kalashnik, M. P. (2015). Tvorcheskie shkoly i muzykal'nyy tezaurus kak sposoby khraneniya znaniy. Muzikoznavcha dumka Dnіpropetrovshhini, 10, 80–95.

7. Kalashnik, M. P. (2012). Professional'no-tvorcheskiy tezaurus kompozitora. Vіsnik Kharkіvs'koi derzhavnoi akademіi dizaynu і mistetstv. Mistetstvoznavstvo. Arkhitektura, 2. S. 143–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_2_33