Aleksandra Kozak

Aleksandra Kozak Mail
Kharkiv National University of Art by I. P. Kotlyarevsky, Ukraine

Doctor of Arts, Professor of the Department of Music analysis and interpretation

 

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2210-5108

Professional (scientific) interests: arts, symphonic works, instrumental and vocal variety performance

 

Selected Publications:

1. Kozak, O. (2016). Fortepiano yak instrument vesternizatsii muzychnoi osvity Yaponii. Vyshcha mystetska osvita yak stratehichnyi instrument zberezhennia kulurnoi identychnosti, 83–91. URL: http://dum.kharkov.ua/doc/aspekty8.pdf

2. Kozak, O. I. (2015). Transformatsii modelei symfonichnoho myslennia v ukrainskii muzychnii kulturi XX st. Kultura Ukrainy, 51, 4–13.

3. Kozak, A. (2015). "Symfonyetta" E. Stankovycha: versyia smislovoi interpretatsii. Formuvannia tvorchoi osobystosti v informatsiinomu prostori suchasnoi kultury, 133–139.

4. Kozak, O. I. (2015). Pedahohichna ta kompozytorska diialnist I. S. Polskoho. Mystetska osvita: istoriia, teoriia, tekhnolohii, 28–94.

5. Kozak, O. (2014). Transformatsii semantychnykh faktoriv muzychnoi vyraznosti // Problemy vzaiemodii mystetstva, pedahohiky ta teorii i praktyky, 41, 59–67. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2FPvmp_2014_41.pdf

6. Kozak, O. I. (2011). Evoliutsiia naukovykh pohliadiv na «konflikt»: vid sotsiolohizatsii do psykholohizatsii. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, 1, 176–179. URL: http://www.visnik.org/pdf/v2011-01-42-kozak.pdf

7. Kozak, O. I. (2011). Metadyskurs doslidzhennia fenomenu konfliktu. Kultura Ukrainy, 33, 278–286.