Urij Loshkov

Urij Loshkov Mail
Kharkiv State Academy of Culture, Ukraine

Doctor of art, Professor, Head of department of folk instruments

 

Profile Google Scholar: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3712-1813

Professional (scientific) interests: art

 

Selected Publications:

1. Loshkov, Yu. (2016). Stanovlennia narodno-instrumentalnoi osvity v Kharkivskomu muzychno-dramatychnomu instituti. Aspekty istorychnoho muzykoznavstva, 8, 217–225. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/asismy_2016_8_22.pdf

2. Loshkov, Yu. (2016). Kapel'meysterskaya deyatel'nost' i muzykal'naya zhizn' Khar'kova pervoy poloviny XІX v. Nauka. Iskusstvo. Kul'tura, 1 (9), 22–36. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/kapelmeysterskaya-deyatelnost-i-muzykalnaya-zhizn-harkova-pervoy-poloviny-hih-v

3. Loshkov, Yu. (2015). Rok-muzyka v Ukraini: oznaky periodyzatsii. Helykon, 1 (42), 14–18. Available at: http://library.opu.ua/upload/files/library/a42-1.pdf#page=15

4. Loshkov, Yu. (2015). Rok-muzyka v Ukraini: period kultyvuvannia. Helykon, 2 (43), 18–22. Available at: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/a-2(43)2015/4.pdf

5. Loshkov, Yu. (2015). Rok-muzyka v suchasnii kulturi Kharkova. Kultura Ukrainy, 50, 15–25. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Kum_2015_50_4.pdf

6. Loshkov, Yu. (2014). Harmonika v Ukraini (druha polovyna XIX – pochatok XX st.). Kultura Ukrainy, 47, 238–247. Available at: http://www.ic.ac.kharkov.ua/ic_old_2016/RIO/ku/kultura47/32.pdf

7. Loshkov, Yu. (2014). Dyryhentske orkestrove vykonavstvo SShA. Kultura Ukrainy, 45, 226–233.