Volodymir Otkydach

Volodymir Otkydach Mail
Kharkov State Academy of Culture, Ukraine

Doctor of art, Professor, Head of department of woodwind instruments and pop bands

 

Selected Publications:

1. Otkydach, V. M. (2016). Tvorcha osobystist vykonavtsia: shliakhy stanovlennia (chastyna druha). Kultura Ukrainy. Ceriia: Mystetstvoznavstvo, 53, 79–88. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2016_53_10

2. Otkydach, V. M. (2015). Tvorcha osobystist vykonavtsia: shliakhy stanovlennia. Kultura Ukrainy. Seriia: Mystetstvoznavstvo, 50, 47–56. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2015_50_7

3. Zborovets, I. V., Otkydach, V. M. (2013). "Holfstrim" u vykonanni orkestru pid kerivnytstvom Frantsa Tona yak muzyka doby fokstrotu. Kultura Ukrainy, 43, 203–208. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_43_26

4. Otkydach, V. M. (2012). Khudozhnia tvorchist: stanovlennia ta komponenty. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura, 1, 95–99. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_1_26

5. Otkydach, V. M. (2011). Skladovi tvorchosti estradnoho spivaka (chastyna persha). Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura, 7, 204–208. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_7_52

6. Otkydach, V. M. (2011). Skladovi tvorchosti estradnoho spivaka (chastyna druha). Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura, 8, 155–159. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_8_39

7. Otkydach, V. M. (2011). Tekhnichne zabezpechennia kontsertnoho vystupu. Visn. Mizhnar. Slovian. un-tu. Ser. Mystetstvoznavstvo, 14 (1), 38–47.