Svitlana Rybalko

Svitlana Rybalko Mail
Kharkiv state academe of culture, Ukraine

Doctor of Art, Professor, Head of Department of history arte

 

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1913-1380

 

Selected Publications:

1. Rybalko, S. B. (2016). Ukrainska skulptura malykh form u konteksti novoi khvyli yaponizmu. Kultura Ukrainy. Ceriia: Mystetstvoznavstvo, 54, 342–351. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2016_54_34

2. Rybalko, S. B. (2014). "Patriotychnyi dyzain": yaponskyi kostium pershoi polovyny KhKh stolittia. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura, 7, 28–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_7_8

3. Rybalko, S. B. (2016). Okimono yak predmet naukovoho analizu. Kultura Ukrainy. Ceriia: Mystetstvoznavstvo, 53, 347–356. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2016_53_35

4. Rybalko, S. B. (2014). Yaponskyi tradytsiinyi kostium: problemy atrybutsii. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura, 1, 81–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_1_17

5. Rybalko, S. B. (2014). Yaponske tradytsiine vbrannia v konteksti vesilnoi obriadodii. Kultura Ukrainy, 47, 123–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2014_47_17

6. Rybalko, S. B. (2013). Yaponskyi tatuazh u konteksti relihiinykh, sotsialnykh ta mystetskykh praktyk. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. Mystetstvoznavstvo. Arkhytektura, 4, 75–81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2013_4_19

7. Rybalko, S. (2013). Japanese fine arts in private and museum collections in Kharkiv, Ukraine. European Journal of Arts and Humanities, 1 (1), 17–25.