Profile Image

Ivan Chervony

Ivan Chervony
Zaporozhye State Engineering Academy, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department
Department of metallurgists ferrous metals

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9508-5112


Selected Publications:

1. Chervonyy, I. F., Volyar, R. N. (2015). Vybor pokrytiya konteynera dlya plavki kremniya. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost', 3, 26–29. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MGRP_2015_3_10

2. Golev, E. A., Chervonyy, I. F. (2015). Vliyanie otvoda parogazovoy smesi iz kamery vyrashhivaniya monokristallov kremniya na nadezhnost' grafitovoy osnastki. Metalurgіya, 1, 67–70. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Metalurg_2015_1_16

3. Chervonyy, I. F., Golovko, O. P. (2015). The study of microheterogeneous distribution of admixture in silicon monocrystals. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (5 (78)), 41–47. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.56909 

4. CHervonyy, I. F., Bubinets, A. V. (2015). Participation of oxygen and carbon in formation of oxidation-induced stacking faults in monocrystalline silicon. ScienceRise, 11 (2 (16)), 6–10. doi: http://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.53451 

5. Chervonyy, I. F., Golev, E. A. (2014). Optimizatsiya teplovykh usloviy vyrashhivaniya monokristallov kremniya metodom Chokhral'skogo. Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu "KHPІ". Serіya: Novі rіshennya v suchasnikh tekhnologіyakh, 48, 48–54. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2014_48_7

6. Chervonyy, I. F., Rekov, Yu. V., Golovko, O. P. (2013). Protsess vodorodnogo vosstanovleniya trikhlorsilana. Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu "KHPІ". Serіya: Novі rіshennya v suchasnikh tekhnologіyakh, 4, 146–151. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2013_4_30

7. Tsygankova, O. V., Egorov, S. G., Chervonyy, I. F. (2012). K voprosu o pretsizionnom ognevom rafinirovanii vtorichnoy medi. Metalurgіya, 3, 79–83. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Metalurg_2012_3_15