Yuri Dotsenko

Yuri Dotsenko
National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

PhD, Associate Professor

Department of Foundry Production

 

Selected Publications:

1. Dumanskaya, V. V., Marchenko, V. S., Sidorova, N. V., Dotsenko, Yu. V. (2018). Issledovanie zon deformatsii pokrytiy iz FEM s izmenennoy geometricheskoy formoy osnovaniya. Vіsnik KHersons'kogo natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu, 3 (2), 224–229. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2018_3(2)__38

2. Sydorova, N. V., Dumanska, V. V., Dotsenko, Yu. V. (2017). Metody pidvyshchennia efektyvnosti ta yakosti vykladannia narysnoi heometrii. Nauka i osvita, 6, 161–166. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2017_6_26

3. Selivorstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Dotsenko, N. V. (2016). Vplyv vibroobrobky ta modyfikuvannia na vlastyvosti vylyvkiv iz splavu systemy Al–Si, shcho tverdiiut v kokili. Metallurhycheskaia y hornorudnaia promishlennost, 6, 17–22. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MGRP_2016_6_6

4. Dotsenko, Yu. V., Selivorstov, V. Yu. (2014). Doslidzhennia vplyvu hazodynamichnoho tysku ta modyfikuvannia na mekhanichni vlastyvosti vylyvkiv zi splaviv systemy Al–Si. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, 1, 50–53. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddma_2014_1_11

5. Selivorstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Khorishko, A. Yu., Korniichuk, A. I. (2016). Doslidzhennia vplyvu nyzkochastotnoi vibroobrobky ta modyfikuvannia na yakist vylyvkiv iz splavu systemy Al – Si, shcho tverdiiut v kokili. Molodyi vchenyi, 9, 101–106. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_9_26

6. Selivorstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Dotsenko, N. V. (2016). Perspektyvy vykorystannia kompleksnykh tekhnolohichnykh rishen dlia pidvyshchennia mekhanichnykh vlastyvostei lyvarnykh splaviv Al-Si. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni, 2, 23–25. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nmt_2016_2_5

7. Selivorstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Liubych, P. H. (2015). Udoskonalennia tekhnolohii vyrobnytstva zahotovok dlia rizhuchoho instrumentu z vykorystanniam hazodynamichnoho vplyvu na rozplav v lyvarnii formi. Molodyi vchenyi, 1 (1), 23–26. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_1(1)__7