Profile Image

Sergiy Kostrikov

Sergiy Kostrikov
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Geographical Sciences, Professor

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4236-8474

 

Selected Publications:

1. Kostrikov, S. V., Popovych, O. V. (2018). Realizatsiia multifunktsionalnoho pidkhodu do analizu urbanistychnoho seredovyshcha cherez heoinformatsiine veb-zastosuvannia. Stratehiia optymalnoho rozvytku, 24–28. Available at: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua

2. Chuiev, O. S., Kostrikov, S. V. (2017). Vykorystannia elektronnoho dovidnyka 2his ta his-platformy arcgis dlia doslidzhennia infrastruktury mista. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Heohrafichni nauky, 7, 110–116. Available at: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/6626/1/%D0%A7%D1%83%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf

3. Sehida, K., Kostrikov, S. (2016). Spatial econometric analysis of the regional commuting. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography, 1 (64), 42–53. doi: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.64.7 

4. Bezruk, V., Kostrikov, S., Chuiev, O. (2016). HIS-analiz funktsii urboheosystemy z metoiu optymizatsii rozmishchennia zakladiv hromadskoho kharchuvannia (na prykladi m. Kharkiv). Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, 21, 91–101.

5. Kostrikov, S. V., Chuiev, O. S. (2016). Analiz dvorivnevykh urboheosystem cherez zasoby HIS. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina, ceriia" Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia", 44, 98–109.

6. Kostrikov, S. V. (2015). Dosvid zastosuvannia prohramnoho zabezpechennia HIS dlia vizualizatsii heolohichnoho seredovyshcha (na prykladi hazokondensatnoho rodovyshcha). Problemy bezperervnoi heohrafichnoi osvity i kartohrafii, 21, 3–12. Available at: http://journals.uran.ua/index.php/2409-3173/article/download/48770/45002

7. Kostrikov, S. V. (2015). Vybirky ta zapyty yak bazovi HIS-operatsii pry vyrishenni heoekolohichnykh zadach. Liudyna ta dovkillia. Problemy neoekolohii, 1-2, 9–17. Available at: http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/viewFile/48722/44940