Profile Image

Ilarion Visochansky

Ilarion Visochansky
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0226-3926

 

Selected Publications:

1. Vysochanskyi, I. V., Samchuk, I. M. (2016). Heolohichni faktory formuvannia pastkovykh umov u permskykh vidkladakh Orchykivskoi paleodepresii Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina, ceriia" Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia", 45, 28–38. Available at: http://journals.uran.ua/geoeco/article/viewFile/94518/90727

2. Vysochanskyi, I. V., Suiarko, V. H., Fyk, I. M. (2016). Vid Poltvy do Arktyky. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Seriia: Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia, 44, 184–186.

3. Vysochanskyi, I. V. (2015). Naukovi zasady poshukiv ne sklepinnykh pastok vuhlevodniv u Dniprovsko-Donetskomu avlakoheni. Kharkiv: KhNU imeni VN Karazina, 236.

4. Trokhymenko, H. L., Vysochanskyi, I. V., Sviatenko, H. Ye. (2015). Mezozoi DDZ: perspektyvy, metody doslidzhennia ta otsinky naftohazonosnosti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Seriia: Heolohiia–Heohrafiia–Ekolohiia, 42, 72–80.

5. Trokhymenko, H. L., Vysochanskyi, I. V., Sviatenko, H. Ye. (2014). Heolohichni ta promyslovo-heofizychni peredumovy rehionalnoi naftohazonosnosti vidkladiv triasu v DDZ. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Ceriia" Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia", 41 (1128), 76–82. Available at: http://journals.uran.ua/index.php/0153-1826/article/viewFile/36275/32497

6. Vysochanskyi, I. V. (2013). Heolohichni faktory formuvannia nesklepinnykh pastok v osoblyvykh zonakh naftohazonakopychennia Dniprovsko-Donetskoho avlakohena. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Ceriia: Heolohiia–Heohrafiia–Ekolohiia, 39, 45–65.

7. Sviatenko, H. Ye., Vysochanskyi, I. V., Diukov, O. H., Masalitina, Yu. M. (2013). Deiaki osoblyvosti produktyvnosti triasovykh vidkladiv Shebelynskoho rodovyshcha. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni VN Karazina. Ceriia: Heolohiia–Heohrafiia–Ekolohiia, 39, 105–109.