Edward Zhovinsky

Edward Zhovinsky
M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, Corresponding Member NASU

 

Scopus profile: link

 

Selected Publications:

1. Sasmaz, A., Kryuchenko, N., Zhovinsky, E., Suyarko, V., Konakci, N., Akgul, B. (2018). Major, trace and rare earth element (REE) geochemistry of different colored fluorites in the Bobrynets region, Ukraine. Ore Geology Reviews, 102, 338–350. doi: http://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2018.09.014 

2. Kryuchenko, N., Zhovinsky, E., Andrievska, O. (2016). The Forms of Chemical Indicator Elements of Salt Halos of Polymetallic Ore Occurrences. Mineralogical Journal, 38 (2), 82–87. doi: http://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.02.082 

3. Grigorchuk, K., Zhovinsky, E., Kryuchenko, N. (2017). Bright Memory of the Outstanding Scientist and Geologist Yuriy Mykolayovych Senkovsky. Mineralogical Journal, 39 (2), 96–99. doi: http://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.096 

4. Fordyce, F. M., Vrana, K., Zhovinsky, E., Povoroznuk, V., Toth, G., Hope, B. C. et. al. (2007). A health risk assessment for fluoride in Central Europe. Environmental Geochemistry and Health, 29 (2), 83–102. doi: http://doi.org/10.1007/s10653-006-9076-7 

5. Ponomarenko, O. M., Zhovinsky, E. Y., Stepanyuk, L. M., Kuraeva, I. V. (2018). Geochemistry in the M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine. Mineralogical Journal, 40 (4), 5–13. doi: http://doi.org/10.15407/mineraljournal.40.04.005 

6. Zhovinsky, E. Y., Falkovich, A. L., Kryuchenko, N. O. (2016). The geochemical associations in rocks ore-bearing Klintsov gold deposit. Geochemistry and Ore Formation, 36, 82–88. doi: http://doi.org/10.15407/gof.2016.36.082 

7. Zhovynskyi, E. Ya., Klos, R. V., Kriuchenko, N. O. (2016). Stupin ekoloho-heokhimichnoho ryzyku hidrovydobutku richnoho pisku u misti Kyiv. Poshukova ta ekolohichna heokhimiia, 1, 14–19. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pteg_2016_1_4