Vasyl Zagnitko

Vasyl Zagnitko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor

 

Scopus profile: link

 

Selected Publications:

1. Heleta, O. L., Zahnitko, V. M., Liashok, V. I., Serhiienko, I. A., Surova, V. M., Tkalenko, A. M., Shunko, V. V. (2016). Diahnostyka ta otsinka yakosti dekoratyvnoho kaminnia, shtuchno zabarvlenoho orhanichnymy farbuvalnymy sumishamy. Koshtovne ta dekoratyvne kaminnia, 4, 22–23. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ktdk_2016_4_11

2. Zahnitko, V., Mykhailov, V., Kryvdik, S., Sydorchuk, V. (2017). Henetychni osoblyvosti ta resursy ridkisnometalevykh rodovyshch Ukrainskoho shchyta. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 1, 58–65. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2017_1_11

3. Mykhailov, V., Kurylo, V., Zahnitko, M. (2017). Perspektyvy investytsii v mineralno-syrovynnyi kompleks Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 1, 47–51. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2017_1_9

4. Suiarko, V., Lysychenko, H., Zahnitko, V. (2017). Pro strukturno-heokhimichni kryterii prohnozuvannia skupchen vuhlevodniv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn, 1-2, 173. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/giggk_2017_1-2_95

5. Zahnitko, V. M, Shunko, V. V., Kvasnytsia, I. V., Sydorchuk, V. S. (2016). Kvarts hidrotermalnykh zhyl hranitiv bohuslavskoho typu (Rosynsko-Tikytskyi mehablok UShch). Heokhimiia ta rudoutvorennia, 37, 59–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoch_2016_37_6

6. Heleta, O. L., Serhiienko, I. A., Zuievska, N. V., Zahnitko, V. M., Kichniaiev, A. M., Horobchyshyn, O. V. et. al. (2014). Vplyv protsesiv vyvitriuvannia na zberezhenist arkhitekturnykh pamiatok z pryrodnoho kaminnia u skhidnii ta pivdennii chastynakh Ukrainy. Koshtovne ta dekoratyvne kaminnia, 4, 25–28. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ktdk_2014_4_9

7. Zahnitko, V., Mykhailov, V. (2014). Heokhimichni osoblyvosti hazovoi skladovoi hazonosnykh slantsevykh tovshch Ukrainy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 1, 11–18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2014_1_4