Profile Image

Petro Zaritskiy

Petro Zaritskiy
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor

 

Selected Publications:

1. Zaritskyi, P. V. (2011). Konkretsii yak chutlyvi mineralni indykatory litohenezu. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva, 8, 74–78. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zumt_2011_8_17

2. Zaritskyi, P. V., Andrieiev, V. V. (2011). Mineralohichnyi muzei Kharkivskoho natsionalnoho universytetu ta yoho rol u pidhotovtsi kadriv heolohiv. Zapysky Ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva, 8, 79–81. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zumt_2011_8_18

3. Zarytskyi, P. V. (1985). Konkretsyy y znachenye ykh yzuchenyia pry reshenyy voprosov uholnoi heolohyy y lytolohyy. Kharkiv: Vyshcha shk. KhHU, 176.

4. Zaritskiy, P. V. (1991). Geokhimiya litogeneza i osnovy konkretsionnogo analiza. Kharkiv: Izd-vo KHGU, 112.

5. Zaritskiy, P. V. (2009). Osadochnye geologicheskie formatsii. Kharkiv: KHNU im. V. N. Karazina, 60.

6. Zaritskiy, P. V. (2003). Znachenie izucheniya konkretsiy pri formatsionnom analize metaosadochnykh tolshh dokembriya. Geneticheskiy formatsionnyy analiz osadochnikh kompleksov fanerozoya i dokembriya. Moscow: MGU, 212–213.

7. Zaritskiy, P. V. (2003). Znachenie izucheniya konkretsiy i konkretsionnykh kompleksov pri formatsionnom analize osadochnykh geologicheskikh formatsiy. Geneticheskiy formatsionnyy analiz osadochnykh kompleksov fanerozoya i dokembriya. Moscow: MGU, 17–19.

8. Zaritskiy, P. V. (1990). Konkretsii i konkretsionnyy analiz. Osadochnye geologicheskie formatsii. Novosibirsk: Nauka, 761, 95–105.

9. Zaritskyi, P. V. (1995). Pidhotovka heolohiv z novoi spetsializatsii litolohii v Kharkivskomu universyteti. Problemy heolohichnoi nauky ta osvity v Ukraini. Lviv, 63–64.