Anatoly Lurye

Anatoly Lurye
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor

 

Selected Publications:

1. Povieriennyi, S. F., Lurie, A. Y., Piddubna, O. V. (2017). Do pytannia vyznachennia porystosti slaboztsementovanykh i sypkykh pored. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia, 47, 42–55. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2017_47_7

2. Abielientsev, V. M., Lurie, A. Y., Povieriennyi, S. F, Susiak, T. Ya. (2017). Nova metodyka interpretatsii rezultativ laboratornykh doslidzhen hirskykh porid pry modeliuvanni plastovykh umov. Heolohichnyi zhurnal, 3, 23–30. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geojur_2017_3_5

3. Povieriennyi, S. F., Kryvulia, S. V., Lurie, A. Y., Piddubna, O. V. (2017). Pishchanyi kolektor horyzontu V-25-26 Berezivskoho hazokondensatnoho rodovyshcha za danymy vyvchennia kernu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia, 46, 23–36. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2017_46_5

4. Abielientsev, V. M., Lurie, A. Y., Mishchenko, L. O. (2015). Heolohichni osoblyvosti fliuidnoi zonalnosti bahatoplastovykh rodovyshch Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia, 43, 9–16. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2015_43_3

5. Lurie, A. Y., Abielientsev, V. M., Mishchenko, L. O. (2015). Heolohichni osoblyvosti bahato plastovykh rodo-vyshch vuhlevodniv yak osnova vyznachennia kryteriiv yikh do rozvidky. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia – Heohrafiia – Ekolohiia, 42 (1157), 27–31. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2015_1157_42_7

6. Niemets, L. M., Lurie, A. Y., Kulieshova, H. O., Likhvan, V. F. (2014). Terytorialni osoblyvosti sils-koho hospodarstva Kharkivskoi oblasti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia – Heohrafiia – Ekolohiia, 41 (1128), 107–115. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2014_1128_41_23

7. Abielientsev, V. M., Lurie, A. Y., Mishchenko, L. O. (2014). Doslidzhennia neodnoridnosti porovoho sere-dovyshcha plastiv-kolektoriv z metoiu optymizatsii vyluchennia vuhlevodniv. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia – Heohrafiia – Ekolohiia, 41 (1128), 9–14. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2014_1128_41_3