Georgii Rudko

Georgii Rudko
State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Ukraine

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Doctor of Geographical Sciences, Doctor of technical sciences, Professor

 

Selected Publications:

1. Rudko, H. I. (2016). Lokalnyi monitorynh dovkillia terytorii. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane resursokorystuvannia, 1, 188–190. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2016_1_27

2. Rudko, H. I., Hryhil, V. H., Lovyniukov, V. I. (2016). Pravovyi stan i napriamy vdoskonalennia derzhavnoi ekspertyzy y otsinky zapasiv korysnykh kopalyn. Mineralni resursy Ukrainy, 1, 3–7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mru_2016_1_2

3. Rudko, H., Kurylo, M., Bala, V. (2016). Spivstavlennia kryteriiv vyznachennia ta oznak klasyfikatsii zapasiv i resursiv u vitchyznianii ta mizhnarodnii praktytsi heoloho-ekonomichnoi otsinky na prykladi rodovyshch vuhillia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia, 1, 76–80. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2016_1_13

4. Rudko, H. I., Lytvyniuk, S. F., Lovyniukov, V. I., Lysenko, O. A. (2015). Heoloho-promyslova kharakterystyka zolotorudnykh rodovyshch Ukrainy yak obiektiv heoloho-ekonomichnoi otsinky. Zbirnyk naukovykh prats UkrDHRI, 4, 43–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2015_4_5

5. Rudko, H. I. (2014). Osnovy bioheolohii: vid arkheiu do tekhnohenu. Mineralni resursy Ukrainy, 3, 37–45. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mru_2014_3_10

6. Rudko, H. I., Zakharchuk, Yu. V., Petryshyn, V. Yu. (2014). Vyvchennia zsuvnykh protsesiv zasobamy heoinformatsiinykh system i metodamy dystantsiinoho zonduvannia Zemli (na prykladi Ternopilskoi oblasti). Mineralni resursy Ukrainy, 2, 27–33. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mru_2014_2_7

7. Bogdasarov, M. A., Rudko, G. I. (2018). The Geological-Evolutional Concept of Resin Genesis. Journal of Geological Resource and Engineering, 6 (3). doi: http://doi.org/10.17265/2328-2193/2018.03.003