Oleg Ulytskyi

Oleg Ulytskyi
State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine

Doctor of Geology Science

 

Selected Publications:

1. Ulytskyi, O. A., Sukhina, O. M., Krotynova, M. V. (2016). Ekolohizatsiia vuhlevydobuvnoho vyrobnytstva: rozrobka upravlinskykh rishen na osnovi metodu "seven new tools”. Ekonomika Ukrainy, 5, 64–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_5_7

2. Ulytskyi, O. A., Sukhina, O. M. (2012). Metodolohichnyi pidkhid do monetyzatsii vplyviv hirnychovydobuvnykh robit na dovkillia. Uhol Ukrayni, 6, 26–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ugukr_2012_6_7

3. Ulytskyi, O. A., Yermakov, V. M., Buzylo, V. I., Pavlychenko, A. V.; Ulytskyi, O. A. (Ed.) (2014). Hidroheolohichni ta heomekhanichni faktory ekolohichnoi bezpeky navkolyshnoho seredovyshcha v umovakh reformuvannia vuhilnoi haluzi. Dnipro: TOV «Litohraf», 200.

4. Ulytskyi, O. A. (2012). Otsinka nehatyvnoho vplyvu pobichnykh produktiv vuhlevydobuvnoi promyslovosti na stan dovkillia. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha, 21, 103–111. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140386

5. Buhlak, O. V., Ulytskyi, O. A., Yermakov, V. M., Lunova, O. V. (2018). Ekolohichni ryzyky ta zahrozy na shakhtakh Donetskoi ta Luhanskoi oblastei Ukrainy. Dnipro: Seredniak T.K., 282–288.

6. Ulytsky, O., Yermakov, V., Lunova, O., Buglak, O. (2018). Environmental risks and assessment of the hydrodynamic situation in the mines of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27 (2), 368–376. doi: http://doi.org/10.15421/111861 

7. Ulytsky, O., Yermakov, V., Buglak, O., Lunova, O. (2018). Risk of man-made and ecological disasters at the filter stations in the Donetsk and Luhansk regions. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27 (1), 138–147. doi: http://doi.org/10.15421/111839