Oleksandr Popov

Oleksandr Popov Mail
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Professor

 

Selected Publications:

1. Popov, O. Ye. (2012). Normatyvne uporiadkuvannia korporatyvnykh vidnosyn v aktsionernomu tovarystvi. Biznes Inform, 10, 235–239. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_10_55

2. Popov, O. Ye. (2012). Analiz derzhavnoho rehuliuvannia ta pravovoho zabezpechennia rozvytku franchaizynhu v Ukraini i sviti. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2012_1_41

3. Popova, O. O., Popov, O. Ye. (2009). Aksiolohichni priorytety vypusknykiv vnz u systemi antykryzovoho upravlinnia profesiinoiu osvitoiu. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 1 (2), 277–284. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(2)__41

4. Popov, O. Ye., Mytrofanova, A. S. (2014). Systematyzatsiia faktoriv transformatsii vyrobnychykh vidnosyn u konteksti rozvytku tekhnolohichnoho sposobu vyrobnytstva. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 2, 9–15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_3

5. Popov, O. Ye., Mordovets, A. V. (2016). Metodychne zabezpechennia otsinky ekonomichnoho potentsialu rozvytku mizhsektoralnykh partnerskykh vidnosyn. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 1 (2), 151–160. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__29

6. Popov, O. Ye., Volkova, M. V. (2016). Instytutsionalne zabezpechennia derzhavnoho rehuliuvannia vytrat pidpryiemstv v umovakh reformuvannia natsionalnoi ekonomiky. Upravlinnia rozvytkom, 3, 28–33. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2016_3_6

7. Popov, O. Ye. (2018). Teoretychni osnovy protsesu formuvannia derzhavnoi polityky partnerskykh vidnosyn u sotsialno-kulturnii sferi. Upravlinnia rozvytkom, 1, 36–42. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2018_1_8