Profile Image

Vadim Selivorstov

Vadim Selivorstov
National metallurgical academy of Ukraine, Ukraine

Doctor of Techical science, Professor

 

Scopus profile: link

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1916-625X

 

Selected Publications:

1. Seliverstov, V., Boichuk, V., Dotsenko, V., Kuzmenko, V. (2018). Stability assessment of 30ХНМЛ steel melting process in electric arc furnaces on the basis of technological audit of serial meltings. Technology Audit and Production Reserves, 6 (1 (44)), 14–18. doi: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.149263 

2. Selivorstov, V., Dotsenko, Y., Borodianskiy, K. (2017). Influence of Low-Frequency Vibration and Modification on Solidification and Mechanical Properties of Al-Si Casting Alloy. Materials, 10 (5), 560. doi: http://doi.org/10.3390/ma10050560 

3. Borodianskiy, K., Selivorstov, V., Dotsenko, Y., Zinigrad, M. (2015). Effect of Additions of Ceramic Nanoparticles and Gas-Dynamic Treatment on Al Casting Alloys. Metals, 5 (4), 2277–2288. doi: http://doi.org/10.3390/met5042277 

4. Seliverstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Khorishko, A. Yu., Korniychuk, A. I. (2016). Issledovanie vliyaniya nizkochastotnoy vibroobrabotki i modifitsirovaniya na kachestvo otlivok iz splava sistemy al-sі, zatverdevayushhikh v kokile. Molodiy vcheniy, 9, 101–106.

5. Selivorstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Bykova, A. S. (2016). Doslidzhennia tekhnolohichnykh vlastyvostei zalizofosfatnykh formuvalnykh sumishei, shcho mistiat vysokodyspersni zolovidkhody TES. Molodyi vchenyi, 8, 156–161.

6. Selivorstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Liubych, P. H. (2015). Udoskonalennia tekhnolohii vyrobnytstva zahotovok dlia rizhuchoho instrumentu z vykorystanniam hazodynamichnoho vplyvu na rozplav v lyvarnii formi. Molodyi vchenyi, 1 (1), 23–26.

7. Selivorstov, V. Yu., Dotsenko, Yu. V., Zbinets, A. V. (2015). Doslidzhennia hazodynamichnoho vplyvu na vlastyvosti stali z shyrokym intervalom zatverdinnia. Molodyi vchenyi, 1 (1), 19–23.