DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2017.105136

Аналіз запозичених афіксів в українськомовній періодиці

Valentyna Zaiets

Аннотация


Досліджено динаміку вживання іншомовних афіксів в інформаційному ресурсі українськомовних засобів масової інформації. Проаналізовано погляди мовознавців на тенденції слововислову в мас-медіа. Подано результати статистичного дослідження лексичних одиниць з іншомовними афіксами. Проілюстровано типові випадки слововживання в періодиці. Визначено тенденції вживання іншомовних афіксів. Доведено порушення правописних норм у написанні іншомовних компонентів складних слів


Ключевые слова


афікс; деривати; денотати; засоби масової інформації; словотвірна норма; новотвори; юкстапозит

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Styshov, O. A. (2005). Ukrainian language twentieth century: (On a material means the mass. Media). Kyiv: Pugach, 388.

Kyslyuk, L. (2012). Modern derivational rule Ukrainian language: language practices and codification. Ukrainian language, 1, 52–66.

Yavorska, G. M. (2000). Prescriptive linguistics as a power. Kyiv, 299.

Taranenko, O. (2015). Updated model system of word formation of modern Ukrainian language (the end of XX–XXI centuries.). Kyiv: Publishing House Dmitry Burago, 248.

Horodenska, K. (2014). Ukrainian word present in the measurements. Kyiv: KMM, 124.

Kots, T. A. (2010). Literary norms in functional and stylistic and structural paradigm. Kyiv: Logos, 303.

Oleksenko, V. (2014). Word building in conditions of globalization: nomina actionis with borrowed formant –ation, -isation and its variationsv. Visnyk ONU. Series: Philology, 19 (4 (10)), 96–103. Available at: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/vist_onu/Visnik_ONU_Filolog_4(2014).pdf#page=96

Ponomarev, O. D. (2000). Style of the modern Ukrainian language. Ternopil: Educational book-Bogdan, 248.

Karpilovska, E. (2011). Norm in modern Ukrainian word formation, sample and reality. Culture words, 74, 43–51.

Bodyk, O. P., Rudakova, T. M. (2011). Suchasna ukrayinska literaturna mova. Leksykologiya. Frazeologiya. Leksykografiya. Kyiv: Centr uchbovoyi literatury, 416.


Пристатейная библиография ГОСТ


Стишов, О. А. Українська лексика ХХ століття: (На матеріалі засобів мас. інформації) [Текст]: монографія / О. А. Стишов. – К.: Пугач, 2005. – 388 с.

Кислюк, Л. Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація [Текст] / Л. Кислюк // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 52–66.

Яворська, Г. М. Прескриптивна лінгвістика як влада [Текст] / Г. М. Яворська. – К., 2000. – С. 299.

Тараненко, О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ–ХХІ ст.) [Текст]: монографія / О. О. Тараненко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 248 с.

Городенська, К. Українське слово у вимірах сьогодення [Текст]: наук. вид. / К. Городенська. – К.: КММ, 2014. – 124 с.

Коць, Т. А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі [Текст] / Т. А. Коць. – К.: Логос, 2010. – 303 с.

Олексенко, В. П. Словотворення в умовах глобалізації: nomina actionis із за позиченим формантом -ація, -ізація/-изація [Текст] / В. П. Олексенко // Вісник ОНУ. Серія: Філологія. – 2014. – Т. 19, № 4 (10). – С. 96–103. – Режим доступу: http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/vist_onu/Visnik_ONU_Filolog_4(2014).pdf#page=96

Пономарів, О. Д. Стилістика сучасної української мови [Текст]: підр. / О. Д. Пономарів. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2000. – 248 с.

Карпіловська, Є. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність [Текст] / Є. Карпіловська // Культура слова. – 2011. – № 74. – С. 43–51.

Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Текст]: навч. пос. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.

 Copyright (c) 2017 Valentyna Zaiets

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)