DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.127525

Sectoral terminology of the Ukrainian trade activity: main aspects of functioning

Elena Shevchenko

Аннотация


The article analyzes modern tendencies of the Ukrainian trade industry basic key terms functioning, attention is focused on the foreign language origin terms of document orientation related to the trade documentation; the processes of terminological support of electronic commerce are proposed. The main principles of the functioning of trade documentation in the system of economic sciences are considered


Ключевые слова


industry documentation; trade documentation; trade; concepts; terms; definitions; information resource; commerce; documentation support

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Tyagunova, N. M. (2010). Competitiveness of trade enterprises: monograph. Poltava: RVV PUET.

Komova, M. V. (2011). Ukrainian document terminology: ways of creation and functional features [Modern trends in retail network in Ukraine ]. Lviv: Lvivska Politechnika Publishing House.

Palekha, Yu. Y. Puty razvytyia nauky o dokumente. AVailable at: http://www.dilo.kiev.ua/naukovi-praci-puti-razvitiya-nauki-o-dokumente.html

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2009). Kyiv; Irpin: Perun.

Fynansovo-kredytnyi entsyklopedycheskyi slovar (2002). Moscow: Fynansy y statystyka.

Zakonodavstvo Ukrainy pro torhivliu i torhovelne obsluhovuvannia: zb. ofits. tekstiv zakoniv (2012). Kyiv: Tsentr uchb. lit.

Pushkar, A. Y. (2005). Stratehycheskoe upravlenye razvytyem elektronnoho byznesa y ynformatsyonnykh resursov predpryiatyia (modely, stratehyy, mekhanyzmy): nauch. yzd. Kharkov : Yzd. KhNEU, [in Ukrainian].

Medzhybovska, N. S. (2011). Formuvannia elektronnoho postachannia promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia. Odesa: Palmira.

Zakonodavstvo Ukrainy pro torhivliu i torhovelne obsluhovuvannia : zb. ofits. tekstiv zakoniv (2012). Kyiv: Tsentr uchb. lit.

Horshkova, L. V. (2007). Planyrovanye na predpryiatyiakh torhovly. Vladyvostok: Yzd-vo RDU.

Artamonova, N. O. (2010). Systema informatsiinoho zabezpechennia medychnoi nauky v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Miskdruk.

DSTU 2732:2004. Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennia poniat [Product innovative policy]. Available at: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards

Derzhavnyi klasyfikator upravlinskoi dokumentatsii Ukrainy (DKUD) (n.d.). DK 010-98. Besplatnaia byblyoteka: sait. Elektron. tekst. dani. [B. m.]. Available at: http://dstu-biblio.3dn.ru

Tyshchenko, A. (2011). Prydbannia y oblik tovariv na pidpryiemstvi . Dilovodstvo y dokumentoobih.

Transportni dokumenty. Konteinerni perevezennia (2016). DUKE ACTIVE: sait. Elektron. tekst. dani. [Odesa]. Available at: http://www.duke-active.com/ru/pages.php?pg=20

Pro elektronnu komertsiiu (2015). Zakon Ukrainy No. 675 Verkhovna Rada Ukrainy: ofits. veb-portal. [Kyiv], 1994–2016. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19

Marutian, R. (2009). Informatsiini resursy: novi pidkhody do vyznachennia poniattia . Suchasna ukrainska polityka: polityky i politolohy pro nei: nauk. vyd. Ukr. akad. polit. nauk, Ukr. tsentr polit. menedzhmentu. Kyiv.

Lipinska, A. V. (2011). Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh dokumentoznavtsiv. Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky: zb. nauk. pr. :Nats. metalurh. akad. Ukrainy.

Pro informatsiiu (1992). Zakon Ukrainy No. 2657-XII Elektron. tekst. dani. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Shemaieva, H. V. (2008). Elektronni resursy bibliotek Ukrainy v systemi naukovykh komunikatsii : monohrafiia; M-vo kultury i turyzmu Ukrainy, Kharkiv. derzh. akad. kultury. Kharkiv: KhDAK.


Пристатейная библиография ГОСТ


Tyagunova N. M. Competitiveness of trade enterprises: monograph. Poltava: RVV PUET, 2010.

Komova M. V. Ukrainian document terminology: ways of creation and functional features [Modern trends in retail network in Ukraine ]. Lviv: Lvivska Politechnika Publishing House, 2011.

Palekha, Yu. Y. Puty razvytyia nauky o dokumente. URL: http://www.dilo.kiev.ua/naukovi-praci-puti-razvitiya-nauki-o-dokumente.html

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv; Irpin: Perun, 2009.

Fynansovo-kredytnyi entsyklopedycheskyi slovar. Moscow: Fynansy y statystyka, 2002. 1165 p.

Zakonodavstvo Ukrainy pro torhivliu i torhovelne obsluhovuvannia : zb. ofits. tekstiv zakoniv. Kyiv : Tsentr uchb. lit., 2012. [in Ukrainian].

Pushkar, A. Y. Stratehycheskoe upravlenye razvytyem elektronnoho byznesa y ynformatsyonnykh resursov predpryiatyia (modely, stratehyy, mekhanyzmy): nauch. yzd. Kharkov : Yzd. KhNEU, 2005.

Medzhybovska, N. S. Formuvannia elektronnoho postachannia promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia. Odesa: Palmira, 2011.

Zakonodavstvo Ukrainy pro torhivliu i torhovelne obsluhovuvannia : zb. ofits. tekstiv zakoniv. Kyiv: Tsentr uchb. lit., 2012.

Horshkova, L. V. Planyrovanye na predpryiatyiakh torhovly. Vladyvostok: Yzd-vo RDU, 2007.

Artamonova, N. O. Systema informatsiinoho zabezpechennia medychnoi nauky v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Miskdruk, 2010.

DSTU 2732:2004. Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennia poniat [Product innovative policy]. URL: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards

Derzhavnyi klasyfikator upravlinskoi dokumentatsii Ukrainy (DKUD) (n.d.). DK 010-98. Besplatnaia byblyoteka: sait. Elektron. tekst. dani. [B. m.]. URL: http://dstu-biblio.3dn.ru

Tyshchenko, A. Prydbannia y oblik tovariv na pidpryiemstvi . Dilovodstvo y dokumentoobih, 2011.

Transportni dokumenty. Konteinerni perevezennia. DUKE ACTIVE : sait. Elektron. tekst. dani. [Odesa], 2016. URL: http://www.duke-active.com/ru/pages.php?pg=20

Pro elektronnu komertsiiu: Zakon Ukrainy № 675 Verkhovna Rada Ukrainy: ofits. veb-portal. [Kyiv], 1994–2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19

Marutian, R. Informatsiini resursy: novi pidkhody do vyznachennia poniattia . Suchasna ukrainska polityka: polityky i politolohy pro nei : nauk. vyd. Ukr. akad. polit. nauk, Ukr. tsentr polit. menedzhmentu. Kyiv, 2009.

Lipinska, A. V. () Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh dokumentoznavtsiv. Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky: zb. nauk. pr. :Nats. metalurh. akad. Ukrainy, 2011.

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy № 2657-XII Elektron. tekst. dani. Kyiv, 1992. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Shemaieva, H. V. Elektronni resursy bibliotek Ukrainy v systemi naukovykh komunikatsii : monohrafiia. M-vo kultury i turyzmu Ukrainy, Kharkiv. derzh. akad. kultury. Kharkiv: KhDAK, 2008.Copyright (c) 2018 Elena Shevchenko

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)