Sectoral terminology of the Ukrainian trade activity: main aspects of functioning

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.127525

Keywords:

industry documentation, trade documentation, trade, concepts, terms, definitions, information resource, commerce, documentation support

Abstract

The article analyzes modern tendencies of the Ukrainian trade industry basic key terms functioning, attention is focused on the foreign language origin terms of document orientation related to the trade documentation; the processes of terminological support of electronic commerce are proposed. The main principles of the functioning of trade documentation in the system of economic sciences are considered

Author Biography

Elena Shevchenko, Odessa National Polytechnic University Shevchenko ave., 1, Odessa, Ukraine, 65044

Doctor of Science in Social Communications, Professor

Department of Information Activity and Media Communications

References

Tyagunova, N. M. (2010). Competitiveness of trade enterprises: monograph. Poltava: RVV PUET.

Komova, M. V. (2011). Ukrainian document terminology: ways of creation and functional features [Modern trends in retail network in Ukraine ]. Lviv: Lvivska Politechnika Publishing House.

Palekha, Yu. Y. Puty razvytyia nauky o dokumente. AVailable at: http://www.dilo.kiev.ua/naukovi-praci-puti-razvitiya-nauki-o-dokumente.html

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2009). Kyiv; Irpin: Perun.

Fynansovo-kredytnyi entsyklopedycheskyi slovar (2002). Moscow: Fynansy y statystyka.

Zakonodavstvo Ukrainy pro torhivliu i torhovelne obsluhovuvannia: zb. ofits. tekstiv zakoniv (2012). Kyiv: Tsentr uchb. lit.

Pushkar, A. Y. (2005). Stratehycheskoe upravlenye razvytyem elektronnoho byznesa y ynformatsyonnykh resursov predpryiatyia (modely, stratehyy, mekhanyzmy): nauch. yzd. Kharkov : Yzd. KhNEU, [in Ukrainian].

Medzhybovska, N. S. (2011). Formuvannia elektronnoho postachannia promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia. Odesa: Palmira.

Zakonodavstvo Ukrainy pro torhivliu i torhovelne obsluhovuvannia : zb. ofits. tekstiv zakoniv (2012). Kyiv: Tsentr uchb. lit.

Horshkova, L. V. (2007). Planyrovanye na predpryiatyiakh torhovly. Vladyvostok: Yzd-vo RDU.

Artamonova, N. O. (2010). Systema informatsiinoho zabezpechennia medychnoi nauky v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Miskdruk.

DSTU 2732:2004. Dilovodstvo y arkhivna sprava. Terminy ta vyznachennia poniat [Product innovative policy]. Available at: http://www.archives.gov.ua/Law-base/Standards

Derzhavnyi klasyfikator upravlinskoi dokumentatsii Ukrainy (DKUD) (n.d.). DK 010-98. Besplatnaia byblyoteka: sait. Elektron. tekst. dani. [B. m.]. Available at: http://dstu-biblio.3dn.ru

Tyshchenko, A. (2011). Prydbannia y oblik tovariv na pidpryiemstvi . Dilovodstvo y dokumentoobih.

Transportni dokumenty. Konteinerni perevezennia (2016). DUKE ACTIVE: sait. Elektron. tekst. dani. [Odesa]. Available at: http://www.duke-active.com/ru/pages.php?pg=20

Pro elektronnu komertsiiu (2015). Zakon Ukrainy No. 675 Verkhovna Rada Ukrainy: ofits. veb-portal. [Kyiv], 1994–2016. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19

Marutian, R. (2009). Informatsiini resursy: novi pidkhody do vyznachennia poniattia . Suchasna ukrainska polityka: polityky i politolohy pro nei: nauk. vyd. Ukr. akad. polit. nauk, Ukr. tsentr polit. menedzhmentu. Kyiv.

Lipinska, A. V. (2011). Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh dokumentoznavtsiv. Teoriia ta metodyka navchannia matematyky, fizyky, informatyky: zb. nauk. pr. :Nats. metalurh. akad. Ukrainy.

Pro informatsiiu (1992). Zakon Ukrainy No. 2657-XII Elektron. tekst. dani. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Shemaieva, H. V. (2008). Elektronni resursy bibliotek Ukrainy v systemi naukovykh komunikatsii : monohrafiia; M-vo kultury i turyzmu Ukrainy, Kharkiv. derzh. akad. kultury. Kharkiv: KhDAK.

Downloads

Published

2018-04-02

Issue

Section

Social communication