DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.131602

Самостійна робота студентів як одна з ключевих ланок сучасної системи освіти

Irina Panikarova, Bogdana Starostenko, Alexander Ashtaev, Tatyana Mazurik, Irina Nechvolod

Аннотация


У статті наведено результати досліджень сучасних потреб у вихованні самостійності студентів, адже у сучасних реаліях нове покоління кардинально відрізняється від попереднього, насамперед, загостреними відчуттями, лінощами та асоціальними схильностями. Напрями реалізації науково-практичного підходу виховання студентського пласту, як елементу сучасного, активного, високоспеціалізованого, високоморального капіталовкладення у майбутнє нашої держави потребує певних змін, при реалізації яких, студент, як елемент соціуму, що визначається індивідуальністю зможе знайти своє місце у житті


Ключевые слова


самостійна робота; саморозвиток; студент; наука; концентрація уваги; соціум; сучасне покоління

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Komensky, Ya. (1965). Great didactics. Moscow: Uchpetgiz, 162.

Diesterweg, A. (1956). Selected pedagogical works. Moscow: Uchpedgiz, 158 p.

Aleksyuk, A. N., Ayurzanain, A. A., Kozakov, V. A., Pidkashisty, P. I. et. al. (1993). Organization of independent work of students in conditions of intensification of studying. Kyiv: ISDO, 336.

Buryak, V. K. (1984). Independent Student Work. Moscow: Enlightenment, 64.

Bondarchuk, E. I., Bondarchuk, L. I. (2002). Fundamentals of psychology and pedagogy. Kyiv, 286.

Goncharenko, S. U. (1997). Ukrainian Pedagogical Dictionary. Kyiv: Lybid, 376.

Cooker, V. M. (Ed.) (2001). Distance learning. Terms of use. Distance course. Kharkiv: NTU "KhPI", 282.

Kremin, V. G. (2003). Philosophy of Education of the XXI Century. Pedagogics and Psychology, 1 (XXXVIII), 6–16.

Lytvyn, V., Andrushchenko, V., Gurzhy, A. et. al. (2004). Scientific and Educational Potential of the Nation: A View in the 21st Century. Kn. 2: Education and science. The creative potential of state and cultural development. Kyiv: Teach Book, 672.

Ponomarev, O. S. (2001). Fundamentalization of education in the context of the model of a specialist of the XXI century. Fundamentalization of higher technical education as a condition for the issuance of competitive specialists. Kharkiv: NTU "KhPI".

Romanovsky, O. G., Babayev, V. M., Ponomarev, O. S. (2000). Problems of formation of the personality of the leader. Kharkiv: Maidan, 193.


Пристатейная библиография ГОСТ


Коменський Я. Великая дидактика. Москва: Учпедгиз, 1965. 162 с.

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. Москва: Учпедгиз, 1956. 158 c.

Организация самостоятельной работы студентов в условиях интенсификации обучения: уч. пос. / Алексюк А. Н. и др. Киев: ИСДО, 1993. 336 с.

Буряк В. К. Самостоятельная работа учащихся. Москва: Просвещение, 1984. 64 с.

Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики. Киев. 2002. 286 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь. 1997. 376 с.

Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс. За ред. В. М. Кухаренка. Харків: НТУ “ХПІ”. 2001. 282 с.

Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття // Педагогіка і психологія. 2003. № 1 (XXXVIII). С. 6–16.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Литвин В. та ін. Кн. 2: Освіта і наука. Творчий потенціал державо- і культуротворення. К.: Навч. Книга. 2004. 672 с.

Пономарьов О. С. Фундаменталізація освіти в контекті моделі фахівця ХХІ століття // Фундаменталізація вищої технічної освіти як умова випуску конкурентоспроможних фахівців: Зб. наук. праць. Харків: НТУ “ХПІ”. 2001.

Проблеми формування особистості лідера / Романовський О. Г. та ін. Харків: Майдан. 2000. 193 с.Copyright (c) 2018 Irina Panikarova, Bogdana Starostenko, Alexander Ashtaev, Tatyana Mazurik, Irina Nechvolod

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)