Самостійна робота студентів як одна з ключевих ланок сучасної системи освіти

Irina Panikarova, Bogdana Starostenko, Alexander Ashtaev, Tatyana Mazurik, Irina Nechvolod

Аннотация


У статті наведено результати досліджень сучасних потреб у вихованні самостійності студентів, адже у сучасних реаліях нове покоління кардинально відрізняється від попереднього, насамперед, загостреними відчуттями, лінощами та асоціальними схильностями. Напрями реалізації науково-практичного підходу виховання студентського пласту, як елементу сучасного, активного, високоспеціалізованого, високоморального капіталовкладення у майбутнє нашої держави потребує певних змін, при реалізації яких, студент, як елемент соціуму, що визначається індивідуальністю зможе знайти своє місце у житті


Ключевые слова


самостійна робота; саморозвиток; студент; наука; концентрація уваги; соціум; сучасне покоління

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Komensky, Ya. (1965). Great didactics. Moscow: Uchpetgiz, 162.

Diesterweg, A. (1956). Selected pedagogical works. Moscow: Uchpedgiz, 158 p.

Aleksyuk, A. N., Ayurzanain, A. A., Kozakov, V. A., Pidkashisty, P. I. et. al. (1993). Organization of independent work of students in conditions of intensification of studying. Kyiv: ISDO, 336.

Buryak, V. K. (1984). Independent Student Work. Moscow: Enlightenment, 64.

Bondarchuk, E. I., Bondarchuk, L. I. (2002). Fundamentals of psychology and pedagogy. Kyiv, 286.

Goncharenko, S. U. (1997). Ukrainian Pedagogical Dictionary. Kyiv: Lybid, 376.

Cooker, V. M. (Ed.) (2001). Distance learning. Terms of use. Distance course. Kharkiv: NTU "KhPI", 282.

Kremin, V. G. (2003). Philosophy of Education of the XXI Century. Pedagogics and Psychology, 1 (XXXVIII), 6–16.

Lytvyn, V., Andrushchenko, V., Gurzhy, A. et. al. (2004). Scientific and Educational Potential of the Nation: A View in the 21st Century. Kn. 2: Education and science. The creative potential of state and cultural development. Kyiv: Teach Book, 672.

Ponomarev, O. S. (2001). Fundamentalization of education in the context of the model of a specialist of the XXI century. Fundamentalization of higher technical education as a condition for the issuance of competitive specialists. Kharkiv: NTU "KhPI".

Romanovsky, O. G., Babayev, V. M., Ponomarev, O. S. (2000). Problems of formation of the personality of the leader. Kharkiv: Maidan, 193.


Пристатейная библиография ГОСТ


Коменський Я. Великая дидактика. Москва: Учпедгиз, 1965. 162 с.

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. Москва: Учпедгиз, 1956. 158 c.

Организация самостоятельной работы студентов в условиях интенсификации обучения: уч. пос. / Алексюк А. Н. и др. Киев: ИСДО, 1993. 336 с.

Буряк В. К. Самостоятельная работа учащихся. Москва: Просвещение, 1984. 64 с.

Бондарчук Е. И., Бондарчук Л. И. Основы психологии и педагогики. Киев. 2002. 286 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь. 1997. 376 с.

Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс. За ред. В. М. Кухаренка. Харків: НТУ “ХПІ”. 2001. 282 с.

Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття // Педагогіка і психологія. 2003. № 1 (XXXVIII). С. 6–16.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Литвин В. та ін. Кн. 2: Освіта і наука. Творчий потенціал державо- і культуротворення. К.: Навч. Книга. 2004. 672 с.

Пономарьов О. С. Фундаменталізація освіти в контекті моделі фахівця ХХІ століття // Фундаменталізація вищої технічної освіти як умова випуску конкурентоспроможних фахівців: Зб. наук. праць. Харків: НТУ “ХПІ”. 2001.

Проблеми формування особистості лідера / Романовський О. Г. та ін. Харків: Майдан. 2000. 193 с.

DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.131602

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
Copyright (c) 2018 Irina Panikarova, Bogdana Starostenko, Alexander Ashtaev, Tatyana Mazurik, Irina Nechvolod

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)