DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.153370

Practical recommendations for the calculation of cornice knots of curved glued frames made of glued wood, taking into account the complex stress state

Denis Mykhailovskii, Dmytro Matiushchenko

Abstract


On the basis of experimental data, the coefficients At, Ac, and Bc,c.90 are specified for the strength of the cornice knots of the curved glued frames. Practical recommendations for calculation of cornice knots of curved glued frames are considered, taking into account the complex stressed state of glued wood, and the dangerous points along the length of the cornice knot for different correlations of the curvature of the cornice knots r/h and hmax/L are set. Flow charts for calculation of curved glued frames with correlations of curvature of cornice knots r/h<4 and r/h≥4 have been developed


Keywords


glued wood; stress-deformed state; cornice knot; curved glued frame; complex stress state

References


Klimenko, V. Z., Naichuk, A. Ya., Fursov, V. V., Mykhailovskiy, D. V. (2010). Proektirovanie sovremennyh konstrukciy iz kleenoy drevesiny na principah novoy koncepcii [Designing modern laminated wood constructions on the principles of a new concept]. Kyiv: Stal, 24.

Serov, E. N. (1982). O rezultatakh obsledovanyia nekotorykh vydov konstruktsyi iz kleenoi drevesyny [On the results of the examination of some types of LTC]. Oblegchennyh konstrukcii iz drevesiny, fanery i plastmass. Leningrad: LISI, 5–9.

Turkovskii, S. B., Varfolomeev, Yu. A. (1984). Rezultaty naturnykh obsledovanyi dereviannykh konstruktsyi [The results of field surveys of wooden structures]. Promyshlennoe stroitel'stvo, 6, 19–20.

Naichuk, A. Ya. (2005). O nekotorykh prychynakh povrezhdenyi dereviannykh konstruktsyi v protsesse ekspluatatsiy [On some causes of damage to wooden structures during operation]. Unikal'nye spec. tekhnologii. Derevyannye kleenye konstrukcii: perspektivy razvitiya rynka Rossii s uchetom mirovogo opyta, 1 (2), 71–73.

Orlovich, R. B., Naichuk, A. Ya. (1981). Nekotorye prychyny avaryi dereviannykh konstruktsyi v selskokhoziaistvennykh zdanyiakh [Some causes of accidents of wooden structures in agricultural buildings]. Povyshenie effektivnosti stroitel'stva zhivotnovodcheskih i proizvodstvennyh zdaniy i sooruzheniy. Tezisy dokl. pervoy respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Brest, 30–31.

Mykhailovskii, D. V., Matiushchenko, D. M. (2011). Chyselni doslidzhennia napruzhenoho stanu v karnyznykh vuzlakh hnutokleienykh ram [Numerical investigations of the stressed state in the cornice nodes of the bended glued frames]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy, 21, 244–250.

Timber Engineering Notebook No. 5: Timber frame structures – platform frame construction (part 3) (2013). The Structural Engineer, 91 (7), 43–50.

Orlovich, R. B., Filimonov, N. S., Zhuk, V. V. (1980). Naybolee sushchestvennye pryznaky rassloenyia i rastreskyvanyia elementov nesushchykh kleenykh dereviannykh konstruktsyi [The most significant signs of stratification and cracking of elements of the bearing glued wooden structures]. Problemy sel'skohozyaystvennogo stroitel'stva. Minsk: Uradzhay, 78–83.

Lomakin, A. D. (1971). Yssledovanye sostoianyia dereviannykh konstruktsyi v selskokhoziaistvennykh zdanyiakh s povyshennoi ekspluatatsyonnoi vlazhnostiu [Study of the state of wooden structures in agricultural buildings with high operating humidity]. Moscow, 18.

Natakhin, V. G. (1981). Osnovnye prychyny defektov nesushchykh kleenykh dereviannykh konstruktsyi selskykh proyzvodstvennykh zdanyi [The main causes of defects bearing glued wooden structures of rural industrial buildings]. Nesushchie derevyannye konstrukcii. Moscow, 116–124.

Ivanov, Yu. M. (1992). K klassifikacii razrusheniy v elementah derevyannyh konstrukciy [To the classification of damage in the elements of wooden structures]. Izvestiya VUZov. Ser.: Stroitel'stvo, 1, 11–13

Kabanov, V. A. (2003). Nadezhnost elementov dereviannykh konstruktsyi [The reliability of the elements of wooden structures]. Kursk, 47.

Yoshihara, H. (2004). Mode II R-curve of wood measured by 4-ENF test. Engineering Fracture Mechanics, 71 (13-14), 2065–2077. doi: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2003.09.001

Serov, E. N. (1988). Racional'noe ispol'zovanie anizotropii prochnosti materialov v kleenyh derevyannyh konstrukciyah massovogo izgotovleniya [Rational use of the anisotropy of the strength of materials in glued wooden structures of mass production]. Leningrad, 521.

Vasic, S., Smith, I. (2002). Bridging crack model for fracture of spruce. Engineering Fracture Mechanics, 69 (6), 745–760. doi: https://doi.org/10.1016/s0013-7944(01)00091-1

Mikhaylovskiy, D., Matyuschenko, D. (2016). Numerical researches of DGRP-type experimental frames using the finite elements method. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 2, 14–23. doi: https://doi.org/10.15276/opu.2.49.2016.04

Mykhailovskiy, D. V., Matiushchenko, D. M. (2010). Shchodo vyznachennia radialnykh napruzhen v kryvoliniynykh karnyznykh vuzlakh ram z kleienoi derevyny [Concerning determination of radial stresses in curvilinear cornice nodes of frames made of glued wood]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 38, 241–245.

DSTU-N B.V.2.6-184:2012. Konstruktsiyi z tsilnoi i kleienoi derevyny. Nastanova z proektuvannia (2016). Kyiv: Minrehionbud Ukrainy, 127–130

Tabunov, S. Yu. (1984). Raschet i vybor optimal'nyh parametrov ram s pryamolineynym rigelem i gnutokleenymi stoykami dlya sel'skohozyaystvennyh zdaniy [Calculation and selection of optimum parameters of frames with a straight-line bolt and bended glued pillars for agricultural buildings]. Leningrad.


GOST Style Citations


Проектирование современных конструкций из клееной древесины на принципах новой концепции / Клименко В. З., Найчук А. Я., Фурсов В. В., Михайловский Д. В. К., 2010. 24 с.

Серов Е. Н. О результатах обследования некоторых видов КДК // Облегченных конструкции из древесины, фанеры и пластмасс. Л.: ЛИСИ, 1982. C. 5–9.

Турковский С. Б., Варфоломеев Ю. А. Результаты натурных обследований деревянных конструкций // Промышленное строительство. 1984. № 6. С. 19–20.

Найчук А. Я. О некоторых причинах повреждений деревянных конструкций в процессе эксплуатации // Уникальные спец. технологии. Деревянные клееные конструкции: перспективы развития рынка России с учетом мирового опыта. 2005. № 1 (2). C. 71–73.

Орлович Р. Б., Найчук А. Я. Некоторые причины аварий деревянных конструкций в сельскохозяйственных зданиях // Повышение эффективности строительства животноводческих и производственных зданий и сооружений. Тезисы докл. первой республиканской научно-практической конференции. Брест, 1981. C. 30–31.

Михайловський Д. В., Матющенко Д. М. Чисельні дослідження напруженого стану в карнизних вузлах гнутоклеєних рам // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. 2011. Вип. 21. С. 244–250.

Timber Engineering Notebook No. 5: Timber frame structures – platform frame construction (part 3) // The Structural Engineer. 2013. Vol. 91, Issue 7. P. 43–50.

Орлович Р. Б., Филимонов Н. С., Жук В. В. Наиболее существенные признаки расслоения и растрескивания элементов несущих клееных деревянных конструкций // Проблемы сельскохозяйственного строительства. Минск: Ураджай, 1980. C. 78–83.

Ломакин А. Д. Исследование состояния деревянных конструкций в сельскохозяйственных зданиях с повышенной эксплуатационной влажностью: автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 1971. 18 с.

Натахин В. Г. Основные причины дефектов несущих клееных деревянных конструкций сельских производственных зданий // Несущие деревянные конструкции. М., 1981. C. 116–124.

Иванов Ю. М. К классификации разрушений в элементах деревянных конструкций // Известия ВУЗов. Сер.: Строительство. 1992. № 1. C. 11–13.

Кабанов В. А. Надежность элементов деревянных конструкций: учеб. пос. Курск, 2003. 47 с.

Yoshihara H. Mode II R-curve of wood measured by 4-ENF test // Engineering Fracture Mechanics. 2004. Vol. 71, Issue 13-14. P. 2065–2077. doi: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2003.09.001 

Серов Е. Н. Рациональное использование анизотропии прочности материалов в клееных деревянных конструкциях массового изготовления: дис. … д-ра техн. наук. Л., 1988. 521 с.

Vasic S., Smith I. Bridging crack model for fracture of spruce // Engineering Fracture Mechanics. 2002. Vol. 69, Issue 6. P. 745–760. doi: https://doi.org/10.1016/s0013-7944(01)00091-1 

Mikhaylovskiy D., Matyuschenko D. Numerical researches of DGRP-type experimental frames using the finite elements method // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. 2016. Issue 2 (49). P. 14–23. doi: https://doi.org/10.15276/opu.2.49.2016.04 

Михайловський Д. В., Матющенко Д. М. Щодо визначення радіальних напружень в криволінійних карнизних вузлах рам з клеєної деревини // Містобудування та територіальне планування. 2010. Вип. 38. С. 241–245.

ДСТУ-Н Б В.2.6-184:2012. Конструкції з цільної і клеєної деревини. Настанова з проектування. К.: Мінрегіонбуд України, 2016. С. 127–130.

Табунов С. Ю. Расчет и выбор оптимальных параметров рам с прямолинейным ригелем и гнутоклееными стойками для сельскохозяйственных зданий: дис. … канд. техн. наук. Л.: ЛИСИ, 1984.Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)