DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.174095

Justification of the need for the creation of a national center of space technologies in Ukraine

Yuriy Radchenko

Abstract


The situation on the market of space technologies in the world and prospects of its development are analysed. The necessity and strategic plan for creation of the National Space Technology Center in Ukraine are grounded. Variants of activation of space activity are offered. Proposals on the state support for the functioning of the National Space Technology Center in Ukraine are made. The prospects of interaction between the commercial sector and government regulation on investment in the space industry using its technologies for sustainable economic development are identified


Keywords


strategic plan; National Center; space technology; space commercialization; government regulation

References


Dzhedzhula, V. V., Yepifanova, I. Yu., Tsvyk, O. H. (2017). Innovatsiina diialnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 4, 5–8.

Paton, B. Ye. (2017). Pryvitannia orhanizatoriv ta uchasnykiv VI Mizhnarodnoi konferentsii «Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie». Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie. Dnipro, 3.

Radchenko, Yu. M. (2017). Pryvitannia orhanizatoriv ta uchasnykiv VI Mizhnarodnoi konferentsii «Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie». Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie. Dnipro, 4.

Kontseptsiia Zahalnoderzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi kosmichnoi prohramy na 2013–2017 roky. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-18#n12

Bromberg, J. L. (2000). NASA and the Space Industry. Johns Hopkins University Press, 264.

Bukhun, Yu. V. (2015). Shliakhy formuvannia mekhanizmu investytsiinoho zabezpechennia vidtvoriuvalnykh protsesiv v kosmichnii haluzi. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", 12, 121–128. Available at: ev.fmm.kpi.ua/article/download/45191/41468

Schrogl, K.-U., Baranes, B., Venet, C., Rathgeber, W. (Eds.) (2010). Yearbook on Space Policy 2008/2009: Setting New Trends. Springer, 364. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-7091-0318-0

Bukhun, Yu. V. (2015). Rol derzhavy u rehuliuvanni investytsiinykh protsesiv na pidpryiemstvakh kosmichnoi haluzi haluzi. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 45, 167–173. Available at: www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_45/fail/22.pdf

Vstrecha s predstaviteliami kosmicheskoi otrasli Ukrainy (2017). Available at: https://kpi.ua/ru/node/14110

Zhakhalov, Ia. (2019). Chto zhdet Ukrainu v 2019 godu. Available at: https://tech.informator.ua/2019/03/17/analitik-vyskazalsya-po-povodu-publichnogo-otchet-za-2018-goda-glavy-gosudarstvennogo-kosmicheskogo-agentstv

Tramp podpisal federalnyi biudzhet SSHA na 2018 god (2018). Available at: https://tass.ru/ekonomika/5061655

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2018 rik (2018). Zakon Ukrainy No. 2573-VI. 13.10.2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19/ed20181013

Pro kosmichnu diialnist (1996). Zakon Ukrainy No. 502/96-VR. 15.11.1996. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80

Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi kosmichnoi prohramy Ukrainy na 2019–2023 roky (2018). Proekt Zakonu Ukrainy No. 9457. 28.12.2018. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7AP00A.html

Teteruk, A. (2019). Potribno povernuty Ukraini status kosmichnoi derzhavy i konkuruvaty iz NASA. Available at: http://nfront.org.ua/news/details/andrij-teteruk-mi-mayemo-povernuti-status-kosmichnoyi-derzhavi-i-konkuruvati-iz-nasa

Jolli, C., Razi, G. (2007). Organisation for Economic Co-operation and Development. The space economy at a glance: 2007. OECD Publishing, 48.

Priorytety suchasnoi kosmonavtyky i problema vyboru. Available at: https://dt.ua/ECONOMICS/kosmichna_strategiya_ne_maesh_svoeyi__staesh_chastinoyu_chuzhoyi.html

Buhalis, D., Costa, C. (2006). Tourism business frontiers: consumers, products and industry. Butterworth-Heinemann, 160. doi: http://doi.org/10.4324/9780080455914


GOST Style Citations
Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)