DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.174095

Обоснование необходимости создания национального центра космических технологий в Украине

Yuriy Radchenko

Аннотация


Проанализирована ситуация на рынке космических технологий в мире и перспективы его развития. Обоснована необходимость и стратегический план создания Национального центра космических технологий в Украине. Предложены варианты активизации космической деятельности. Внесены предложения по государственному обеспечению функционирования Национального центра космических технологий в Украине. Определена перспективность взаимодействия коммерческого сектора и государственного регулирования по вложению инвестиций в космическую отрасль, используя ее технологии для устойчивого экономического развития


Ключевые слова


стратегический план; Национальный центр; космические технологии; коммерциализация космоса; государственное регулирование

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Dzhedzhula, V. V., Yepifanova, I. Yu., Tsvyk, O. H. (2017). Innovatsiina diialnist yak chynnyk konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. Investytsii: praktyka ta dosvid, 4, 5–8.

Paton, B. Ye. (2017). Pryvitannia orhanizatoriv ta uchasnykiv VI Mizhnarodnoi konferentsii «Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie». Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie. Dnipro, 3.

Radchenko, Yu. M. (2017). Pryvitannia orhanizatoriv ta uchasnykiv VI Mizhnarodnoi konferentsii «Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie». Kosmichni tekhnolohii: suchasne ta maibutnie. Dnipro, 4.

Kontseptsiia Zahalnoderzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi kosmichnoi prohramy na 2013–2017 roky. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/439-18#n12

Bromberg, J. L. (2000). NASA and the Space Industry. Johns Hopkins University Press, 264.

Bukhun, Yu. V. (2015). Shliakhy formuvannia mekhanizmu investytsiinoho zabezpechennia vidtvoriuvalnykh protsesiv v kosmichnii haluzi. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut", 12, 121–128. Available at: ev.fmm.kpi.ua/article/download/45191/41468

Schrogl, K.-U., Baranes, B., Venet, C., Rathgeber, W. (Eds.) (2010). Yearbook on Space Policy 2008/2009: Setting New Trends. Springer, 364. doi: http://doi.org/10.1007/978-3-7091-0318-0

Bukhun, Yu. V. (2015). Rol derzhavy u rehuliuvanni investytsiinykh protsesiv na pidpryiemstvakh kosmichnoi haluzi haluzi. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 45, 167–173. Available at: www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_45/fail/22.pdf

Vstrecha s predstaviteliami kosmicheskoi otrasli Ukrainy (2017). Available at: https://kpi.ua/ru/node/14110

Zhakhalov, Ia. (2019). Chto zhdet Ukrainu v 2019 godu. Available at: https://tech.informator.ua/2019/03/17/analitik-vyskazalsya-po-povodu-publichnogo-otchet-za-2018-goda-glavy-gosudarstvennogo-kosmicheskogo-agentstv

Tramp podpisal federalnyi biudzhet SSHA na 2018 god (2018). Available at: https://tass.ru/ekonomika/5061655

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2018 rik (2018). Zakon Ukrainy No. 2573-VI. 13.10.2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19/ed20181013

Pro kosmichnu diialnist (1996). Zakon Ukrainy No. 502/96-VR. 15.11.1996. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80

Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi tsilovoi naukovo-tekhnichnoi kosmichnoi prohramy Ukrainy na 2019–2023 roky (2018). Proekt Zakonu Ukrainy No. 9457. 28.12.2018. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH7AP00A.html

Teteruk, A. (2019). Potribno povernuty Ukraini status kosmichnoi derzhavy i konkuruvaty iz NASA. Available at: http://nfront.org.ua/news/details/andrij-teteruk-mi-mayemo-povernuti-status-kosmichnoyi-derzhavi-i-konkuruvati-iz-nasa

Jolli, C., Razi, G. (2007). Organisation for Economic Co-operation and Development. The space economy at a glance: 2007. OECD Publishing, 48.

Priorytety suchasnoi kosmonavtyky i problema vyboru. Available at: https://dt.ua/ECONOMICS/kosmichna_strategiya_ne_maesh_svoeyi__staesh_chastinoyu_chuzhoyi.html

Buhalis, D., Costa, C. (2006). Tourism business frontiers: consumers, products and industry. Butterworth-Heinemann, 160. doi: http://doi.org/10.4324/9780080455914


Пристатейная библиография ГОСТ
Copyright (c) 2019 Yuriy Radchenko

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)