DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.179035

Improving the turning process efficiency for mortar pump cylinder liner

Stanislav Popov, Anatoly Vasilyev

Abstract


The results of a scientific study related to improving the efficiency of turning process for mortar pump cylinder liner are presented. A literary analysis of the issue of turning optimization is carried out. Professor Larin's criterion is applied. It provides the longest cutting path, that is, the least cost of the cutting tool when machining a batch of products. Precast lathe cutter equipped with a non-grinding plate of rhombic shape of metal-ceramic hard alloy T15K6 is used as a cutting tool


Keywords


mortar pump; cylinder liner; hard alloy; wear criterion; tool resistance; cutting distance

References


Popov, S. V., Vasyliev, A. V., Karapuz, A. I. (2019). Optymizatsiia protsesu tochinnia nerzhaviiuchoi stali martensytnoho klasu 40Х13 tverdym splavom T15K6. Kompleksne zabezpechennia yakosti tekhnolohichnykh protsesiv ta system. Chernihiv: ChNTU, 83.

Kravchenko, S., Popov, S., Gnitko, S. (2016). The working pressure research of piston pump RN-3.8. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (1 (83)), 15–20. doi: http://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.80626

Popov, S., Vasilyev, A., Rymar, S. (2013). The designing of crank mechanism of piston pump. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (7 (61)), 30–32. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/9321

Krol, O. S. (2013). Metody i procedury optimizacii rezhimov rezaniia. Lugansk: VNU, 260.

Iaschericyn, P. I., Eremenko, M. L., Zhigalko, M. I. (1981). Osnovy rezaniia materialov i rezhuschii instrument. Minsk: Vysshaia shkola, 560.

Ivchenko, T. G. (2011). Ispolzovanie metoda geometricheskogo program-mirovaniia dlia rascheta optimalnykh rezhimov rezaniia pri tochenii. Nauchnii vestnik DGMA, 2 (8 E), 110–116.

Mazur, M. P., Vnukov, Yu. M., Dobroskok, V. L. (2010). Osnovy teorii rizannia materialiv. Lviv: Novyi Svit – 2000, 422.

Buts, B. D., Prykhodko, V. Ye., Tkachov, Yu. V. (2005). Rozrakhunok rezhymiv rizannia metaliv. Dnipropetrovsk: RVV DNU, 76.

Abramov, F. N., Kovalenko, V. V. (1983). Spravochnik po obrabotke metallov rezaniem. Kyiv: Tekhnika, 239.

Shalskaia, E. E., Ivchenko, T. G. (2010). Optimizaciia rezhimov rezaniia pri chistovom i tonkom tochenii metodom geometricheskogo programmirovaniia. Progressivnye tekhnologii i sistemy mashinostroeniia, 39, 91–97.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2019

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)