DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.27534

Рахунки та подвійний запис в умовах використання інформаційних технологій

Вікторія Анатоліївна Кулик

Аннотация


У статті розглянуто зміст та функції рахунків бухгалтерського обліку, досліджено підходи до удосконалення рахунків бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних технологій. Розглянуто особливості застосування простої та подвійної форм рахівництва. Узагальнено підходи до удосконалення форми реєстрації облікової інформації шляхом використання «нових» форм запису на рахунках бухгалтерського обліку з метою виявлення напрямів їх удосконалення. 


Ключевые слова


балансовий метод; бухгалтерський облік; інформаційні технології; подвійний запис; рахунки бухгалтерського обліку

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


1. Bochulya, T. V. (2013). The impact of the information society on the development of dynamic concepts of accounting. Kyiv, 30–35.

2. Sopko, V., Sopko, V., Sopko, O. (2001). Accounting: the general theory of accounting. Kyiv, 353.

3. Maksimova, V. F. (2013). Accounting, Odessa, 784.

4. Nimchinov, P. P. (1977). The general theory of accounting. Kyiv, 240.

5. Kireyzev, G. G. (1998). Conditionality of accounting. Zhytomyr, (7), 12–16.

6. Kireyzev, G. G. (2000). Development of accounting functions. Zhytomyr, (12), 67–71.

7. Shygun, M. M., Borymska, K. P. (2009). Place of fccounts in the knowledge of the functions of the accounting system. Zhytomyr, 1 (47), 1–5.

8. Medvedev, M. Y. (2010). Theory of accounting and double entry. Moscow, 176.

9. Borymska, K P. (2008). Scores of accounting: towards modeling accounting. Zhytomyr, 3 (45), 21–31.

10. Legenchuk, S. F., Borymska, K. P. (2008). Simulation display of objects in the environment the System of Accounts. Kyiv, 215.

11. Ostapyuk, M. Y., Luchko, M. R., Dankiv, Y. Y. (2002). History of Accounting. Kyiv, 276.

12. Zigankov, K. Y. (2002). The origin of double-entry bookkeeping. Moscow, 53–62. 13. Polenova, S. N., Tatarov, K. Y. (2009). Nature of accounting regulation in China. Moscow, 82–92.

14. Maksimova, V. F. (2013). Accounting. Odessa, 324.

15. Novikov, I. V. (2012). Russian form of accounting for F.V. Yezerskiy. St. Petersburg, 8–11. 16. Cillona, A., Eiichiro, K., Kuter, M., Sugahara, S. (2013). XIX and XX centuries matrix accounting development in Asia. A japanese-european approach. Kyiv, 32–39.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Бочуля Т. В. Вплив інформатизації суспільства на розвиток динамічної концепції бухгалтерського обліку [Текст] / Т. В. Бочуля // Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці: I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. К., 2013. – С. 30–35.

2. Сопко, В. Бухгалтерський облік: загальна теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. пос. / В. Сопко, О. Сопко. – К.: КНЕУ, 2001. – 353 с.

3. Максімова, В. Ф. Бухгалтерський облік [Текст] : підр. / В. Ф. Максімова. – Одеський національний економічний університет, 2013. – 784 с.

4. Нимчинов, П. П. Общая теория бухгалтерского учета [Текст] / П. П. Нимчинов. – К.: Издательское обединение «Вища школа», 1977. – 240 с.

5. Кірейцев, Г. Г. Обумовленість розвитку бухгалтерського обліку [Текст] / Г. Г. Крейцев // Вісник ЖІТІ. – 1998. – № 7. – С. 12–16.

6. Кірейцев, Г. Г. Розвиток функцій бухгалтерського обліку [Текст] / Г. Г. Крейцев // Вісник ЖІТІ. – 2000. – № 12. – С. 67–71.

7. Шигун, М. М. Місце рахунків бухгалтерського обліку в пізнанні функцій облікової системи [Текст] / М. М. Шигун, К. П. Боримська // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 1 (47). – С. 1–5.

8. Медведев, М. Ю. Теория учета и двойная запись [Текст] / М. Ю. Медведев. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 176 с.

9. Боримська К. П. Рахунки бухгалтерського обліку: на шляху до моделювання системи бухгалтерського обліку [Текст] / К. П. Боримська // Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 3(45). – С. 21–31.

10. Легенчук, С. Ф. Моделювання відображення обєктів зовнішнього середовища в системі рахунків бухгалтерського обліку [Текст] / С. Ф. Легенчук, К. П. Боримська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 2 (11). – С. 215.

11. Остап'юк, М. Я. Історія бухгалтерського обліку [Текст] / М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – Тернопіль : Карт- бланш, 2005. – 276 с.

12. Цыганков, К. Ю. Происхождение двойной бухгалтерии [Текст] / К. Ю. Циганков // Бухгалтерский учет. – 2002. – № 16. – С. 53–62.

13. Поленова, С. Н. Природа регулирования бухгалтерского учета в Китае [Текст] / С. Н. Поленова, К. Ю. Татаров; рец. К. Ю. Татарова // Аудит и финансовый анализ. – 2009. – № 6. – С. 82–92.

14. Максімова, В. Ф. Бухгалтерський облік (частина ІІ) [Текст] : навч. пос. / В. Ф. Максімова. – Одеський національний економічний університет, 2013. – 324 с.

15. Новиков, И. В. Русская форма счетоводства по Ф.В. Езерскому [Текст] : матер. междунар. науч. конф. / И. В. Новиков // Проблемы и перспективы экономики и управления. СПб., 2012. — С. 811.

16. Чілоні, А. Розвиток матричної системи обліку в Азії в XIX–XX століттях. Японсько-європейський підхід [Текст] / А. Чілоні, К. Ейічіро, М. І. Кутер, С. Сугахара // Незалежний аудитор. – 2013. – № 6. – С. 32–39.Copyright (c) 2014 Вікторія Анатоліївна Кулик

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)