DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.27965

Формування концепції антикризового управляння на вітчизняних підприємствах

Володимир Валерійович Ясінський

Аннотация


У статті розглянуто підходи автора до побудови індивідуальної концепції антикризового управління підприємством. На основі проведеного аналізу сутності та особливостей притаманних системі, в цілому та антикризовому управлінню, зокрема, запропоновано авторський підхід до трактування поняття «антикризового управління» та визначення її складових. Розроблено модель антикризового управляння підприємством та алгоритм її реалізації. 


Ключевые слова


антикризове управління; банкрутство; загрози; елементи; ризики; стратегія; система; фактори

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


1. Balabanov, І. T. (2002). Osnovy finansovogo menedzhmenta. Finansy i statistika, 528.

2. Blank, I. A. (2006). Antikrizisnoe finansovoe upravlenye predpriyatyem. El'ha, Nyka-Tsentr, 672.

3. Van'kovych, D. V. (2002). Udoskonalennya systemy upravlinnya finansovymy resursamy promyslovykh pidpryyemstv. Finansy Ukrayiny, 63 (3), 44–50.

4. Doroshuk, H. A., Dashchenko, N. M. (2009). Antikryzove upravlinnya pidpryyemstvom. Navch. posibnyk. Novyy svit, 332.

5. Kovalev, A. Y. (2006). Upravlenye restrukturizatsyey predpryyatyya. AVRIO, 368.

6. Korobov, M. Ya. (2000). Finansovo-ekonomichnyy analiz diyal'nosti pidpryyemstva. T-vo Znannya, 278.

7. Lihonenko, L. O. (2001). Antikryzove upravlinnya pidpryyemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyy instrumentariy. Kyiv. nats. torh.- ekon. un-t., 580.

8. Tlumachnyy slovnyk z ukrayins'koyi movy onlayn. Available at: //http://www.slovnyk.net


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента [Текст] / И. Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 528 с.

2. Бланк, И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием [Текст] / И. А. Бланк – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 672 с.

3. Ванькович, Д. В. Удосконалення системи управління фінансовими ресурсами промислових підприємств [Текст] / Д. В. Ванькович // Фінанси України. – 2002. – Т. 63, № 3. – С. 44–50.

4. Дорошук, Г. А. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. пос. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Л.: Новий світ, 2010. – 332 с.

5. Ковалев, А. И. Управление реструктуризацией предприятия [Текст] / А. И. Ковалев. – К.:АВРИО, 2006. – 368 с.

6. Коробов, М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] / М. Я. Коробов. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – 278 с.

7. Лігоненко, Л.О . Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] / Л. О.Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2001. – 580 с.

8. Тлумачний словник з української мови онлайн [Електроний ресурс] / Режим доступу : //http://www.slovnyk.net. — Загол. з екрану.Copyright (c) 2014 Володимир Валерійович Ясінський

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)