DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.29151

Моделювання токсичного пошкодження печінки на лінії мишей ICR

Марія Валеріївна Драгулян, Тамара Павлівна Гулько, Віталій Арнольдович Кордюм, Ростислав Володимирович Бубнов, Олена Григорівна Дерябіна

Аннотация


Цироз печінки є важким осложнением хвороби печінки. Використання тварин із синтетично індукованим 30% масляним розчином CCl4  ураженням печінки дає можливість більш глибше та доскональніше вивчати морфологічні та функціональні зміни цього органу.Використовуючи біохімічні, цитологічні, гістологічні, рентгенологічні та морфометричні методи нами було встановлено, що в печінці експериментальних  самців-мишей лінії ICR з модельним пошкодження печінки спостерігаються глибокі зміни з подальшим  розвитком  незворотних новоутворень.


Ключевые слова


миші лінії ICR; печінка; некроз; фіброз; цироз; новоутворення;CCl4; AЛТ; АСТ; УЗД

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Babak, O. Ya. (2007). Problema fibrogeneza nealkogolnoy zhirovoy bolezni pecheni. Suchasna gastroenterologIya, 4 (36), 4–10.

Lazarevich, N. L. (2004). Molekulyarnyie mehanizmyi progressii opuholey pecheni. Uspehi biologicheskoy himii, 44, 365–418.

Babak, O. Ya., Yarmyish, N. V., Panchenko, G. Yu. (2006). Mehanizmyi gepatoprotektornogo i toksicheskogo vliyaniya azota oksida. Suchasna gastroenterologiya, 5 (31), 76–84.

Bezborodkina, N. N., Okovityiy, S. V., Kudryavtseva, M. V., Kirik, O. V., Zarubina, I. V., Kudryavtsev, B. N. (2008). Morfometriya mitohondrialnogo aparata gepatotsitov normalnoy i tsirroticheski izmenennoy pecheni kryis. Tsitologiya, 50 (3), 228–236.

Smolyakova, V. I., Plotnikov, M. B., Chernishova, G. A., Ivanov, I. S., Prosenko, A. E., Kandalintseva, N. V. (2010). Antioksidantnyie effektyi tiofana pri eksperimentalnom porazhenii pecheni tetrahlormetanom. Byulleten sibirskoy meditsinyi, 5, 98–101.

Myishkin, V. A. (2003). Sposob modelirovaniya tsirroza pecheni. Patent RF na izobretenie № 2197018 po zayavke 2000103880 ot 20.01.2003.

Myishkin, V. A., Enikeev D. A., Srubilin, D. V., Galimov, D. M. (2013). Mochevyidelitelnaya funktsiya i sostoyanie antioksidantnoy sistemyi pochek kryis pri modelirovanii nekotoryih form patologi sovtolom-1 . Fundamentalnyie issledovaniya, 2, 129–132.

Borisenko, V. B., Belov S. G., Gorgol N. I. (2012). Dinamika morfologicheskih izmeneniy holedoha, pecheni i drugih vnutrennih organov pri modelirovanii mehanicheskoy zheltuhi v eksperimente. HarkIvska hIrurgIchna shkola, 1 (52), 46–52.

Ahaladze, G. G., Kuzoovlev, N. F., Sakevarashvili, G. R., Pinegin, B. V., Tatishvili, G. G., Haitov, R. M., Galperin, E. I. (1997). Klinicheskie stadii ostrogo gnoynogo holangita. Annalyi hirurgicheskoy gepatologii, 2, 103–109.

Leung, Т. М., Tipoe, G. L., Liong, E. C., Lau, T. Y. H., Fung, M. L., Nanji, A. A. (2010). Endotelialnaya sintaza oksida azota kak vazhnyiy faktor pri eksperimentalnom fibroze pecheni . Suchasna gastroenterologiya, 5 (55), 109–119.

Kutsenko, S. A. (2003). Mehanizmyi tsitotoksichnosti . Osnovyi toksikologi, 4, 119.

Ovnanyan, K. O., Karagazyan, K. G., Mamikonyan, V. H., Margaryan, A. S. (2009). Sravnitelnyiy ultrastrukturnyiy analiz tsitoprotektornogo deystviya antioksidanta na gepatotsityi pri toksicheskom tsirroze pecheni. Toksikologiya, 3, 255–260.

Bezborodkina, N. N., Vahtina, A. A., Baydyuk, E. V., Yakupova, G. S., Kudryavtsev, B. N. (2009). Vzaimosvyaz mezhdu soderzhaniem glikogena v gepatotsitah i ih razmerom v normalnoy i tsirroticheskoy pecheni kryis. Tsitologiya, 51 (5), 417–427.

Gubich, O. I., Mosienko, V. V., Gimalova, F. A., Miftahof, M. S., Lahvich, F. A., Sholu, M. V. (2006). Vovlechennost antioksidantnoy sistemyi tsAMF i Ca2+ zavisimyih putey signalnoy transduktsii v realizatsii tsitoprotektornyih svoystv tsiklopentenovyih prostanoidov gruppyi A v usloviyah indutsirovannogo CCl4 povrezhdeniya gepatotsitov in vitro. Biohimiya, 71 (3), 293–304.

Baydyuk, E. V., Shiryaeva, A. P., Bezborodkina, N. N., Sakuta, G. A. (2009). Sravnitelnyiy analiz morfofunktsionalnyih pokazateley kulturyi gepatotsitov, vyidelennyih iz normalnoy i patologicheski izmenennoy pecheni kryis. Tsitologiya, 51 (10), 797–805.

Dzhoyashvili, N. A., Kalinina, N. I., Beloglazova, I. B., Tsokoklaeva, Z. I., Makarevich, P. I., Perov, Yu. L., Parferova, E. V., Tkachuk, V. A. (2010). Gennaya terapiya faktorom rosta gepatotsitov privodit k regressii eksperimentalnogo fibroza pecheni . RZhGGK, Originalnyie isssledovaniya, 4, 22–28.

Gulko, T. P., Dragulyan, M. V., Deryabina, E. G., Kordyum, V. A., Levkiv, M. Yu., Bubnov R. V. (2014). Morfologicheskaya harakteristika protsessov povrezhdeniya, kompensatsii i prisposobleniya v patologicheski izmenennoy pecheni pri vozdeystvii CCl4. Faktori eksperimentalnoyi evolyutsiyi organizmiv, 15, 39–44.

Topchiy, N. V., Toporkov, A. S. (2013). Essentsialnyie fosfolipidyi – vyibiraem optimalnyiy variant? Nezavisimoe izdanie dlya praktikuyuschih vrachey. Availavle at: http://www.rmj.ru/articles_8536.htm

Nazar, P. S., Osadcha, O. I., Levon, M. M. (2012). Zmini biohimichnih pokaznikiv ta zagalnogo analizu krovi v osib iz alkogolnim urazhennyam pechinki. Bukovinskiy medichniy visnik, 16/1(61), 59–62.

Gulko, T. P., Dragulyan, M.V., Ryimar, S. E., Kordyum, V. A., Levkiv, M. Yu., Bubnov, R. V. (2013). Modelirovanie tsirroza pecheni u kryis linii Wistar raznogo vozrasta. Faktoryi eksperimentalnoy evolyutsii organizmov, 12, 111–114.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Бабак, О. Я. Проблема фиброгенеза неалкогольной жировой болезни печени [Текст] / О. Я. Бабак // Сучасна гастроентерологія. – 2007. – № 4 (36). – С. 4–10.

2. Лазаревич, Н. Л. Молекулярные механизмы прогрессии опухолей печени [Текст] / Н. Л. Лазаревич // Успехи биологической химии. – 2004. – Т. 44. – С. 365–418.

3. Бабак, О. Я. Механизмы гепатопротекторного и токсического влияния азота оксида [Текст] / О. Я. Бабак, Н. В. Ярмыш, Г. Ю. Панченко // Сучасна гастроентерологія. – 2006. – № 5 (31). – С. 76–84.

4. Безбородкина, Н. Н. Морфометрия митохондриального апарата гепатоцитов нормальной и цирротически измененной печени крыс [Текст] / Н. Н Безбородкина, С. В. Оковитый, М. В. Кудрявцева, О. В. Кирик, И. В. Зарубина, Б. Н. Кудрявцев // Цитология. – 2008. – Т. 50, № 3. – С. 228–236.

5. Смолякова, В. И. Антиоксидантные эффекты тиофана при экспериментальном поражении печени тетрахлорметаном [Текст] / В. И. Смолякова, М. Б. Плотников, Г. А. Чернишова, И. С. Иванов, А. Е. Просенко, Н. В. Кандалинцева // Бюллетень сибирской медицины. – 2010. – № 5. – С. 98–101.

6. Способ моделирования цирроза печени [Текст] / В. А. Мышкин и др. // Патент РФ на изобретение №2197018 по заявке 2000103880 от 20.01.2003.

7. Мышкин, В. А. Мочевыделительная функция и состояние антиоксидантной системы почек крыс при моделировании некоторых форм патологи совтолом-1 [Текст] / В. А. Мышкин, Д. А. Еникеев, Д. В. Срубилин, Д. М. Галимов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 2. – С. 129–132.

8. Борисенко, В. Б. Динамика морфологических изменений холедоха, печени и других внутренних органов при моделировании механической желтухи в эксперименте [Текст] / В. Б. Борисенко, С. Г. Белов, Н. И. Горголь // Харківська хірургічна школа. – 2012. – № 1 (52). – С. 46–52.

9. Ахаладзе, Г. Г. Клинические стадии острого гнойного холангита [Текст] / Г. Г. Ахаладзе, Н. Ф. Кузоовлев, Г. Р. Сакеварашвили, Б. В. Пинегин, Г. Г. Татишвили, Р. М. Хаитов, Э. И. Гальперин // Анналы хирургической гепатологии. – 1997. – Т. 2. – С. 103–109.

10. Leung, T. M. Эндотелиальная синтаза оксида азота как важный фактор при экспериментальном фиброзе печени [Текст] / T. M. Leung, G. L. Tipoe, E. C. Liong, T. Y. H. Lau, M. L. Fung, A. A. Nanji // Сучасна гастроентерологія. – 2010. – № 5 (55). – С. 109–119.

11. Куценко, С. А. Механизмы цитотоксичности [Текст] / С. А. Куценко // Основы токсикологи. – 2003. – Т. 4. – С. 119.

12. Овнанян, К. О. Сравнительный ультраструктурный анализ цитопротекторного действия антиоксиданта на гепатоциты при токсическом циррозе печени [Текст] / К. О. Овнанян, К. Г. Карагазян, В. Х. Мамиконян, А. С. Маргарян // Токсикология. – 2009. – № 3. – С. 255–260.

13. Безбородкина, Н. Н. Взаимосвязь между содержанием гликогена в гепатоцитах и их размером в нормальной и цирротической печени крыс [Текст] / Н. Н. Безбородкина, А. А. Вахтина, Е. В. Байдюк, Г. С. Якупова, Б. Н. Кудрявцев // Цитология. – 2009. – Т. 51, № 5. – С. 417–427.

14. Губич, О. И. Вовлеченность антиоксидантной системы цАМФ и Cа2+ зависимых путей сигнальной трансдукции в реализации цитопротекторных свойств циклопентеновых простаноидов группы А в условиях индуцированного CCl4 повреждения гепатоцитов in vitro [Текст] / О. И. Губич, В. В. Мосиенко, Ф. А. Гималова, М. С. Мифтахоф, Ф. А. Лахвич, М. В. Шолу // Биохимия простагландинов группы А (обзор). Биохимия. – 2006. – Т. 71, № 3. – С. 293–304.

15. Байдюк, Е. В. Сравнительный анализ морфофункциональных показателей культуры гепатоцитов, выделенных из нормальной и патологически измененной печени крыс [Текст] / Е. В. Байдюк, А. П. Ширяева, Н. Н. Безбородкина, Г. А. Сакута // Цитология. – 2009. – Т. 51, № 10. – С. 797–805.

16. Джояшвили, Н. А. Генная терапия фактором роста гепатоцитов приводит к регрессии экспериментального фиброза печени [Текст] / Н. А. Джояшвили, Н. И. Калинина, И. Б. Белоглазова, З. И. Цококлаева, П. И. Макаревич, Ю. Л. Перов, Е. В. Парферова, В. А. Ткачук // РЖГГК, Оригинальные иссследования. – 2010. – № 4. – С. 22–28.

17. Гулько, Т. П. Морфологическая характеристика процессов повреждения, компенсации и приспособления в патологически измененной печени при воздействии CCl4 [Текст] / Т. П. Гулько, М. В. Драгулян, Е. Г. Дерябина, В. А. Кордюм, М. Ю. Левкив, Р. В. Бубнов // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2014. – Т. 15. – С. 39–44.

18. Топчий, Н. В. Эссенциальные фосфолипиды — выбираем оптимальный вариант? [Электронный ресурс] / Н. В. Топчий, А. С. Топорков. – Независимое издание для практикующих врачей, 2013. – Режим доступа: http://www.rmj.ru/articles_8536.htm

19. Назар, П. С. Зміни біохімічних показників та загального аналізу крові в осіб із алкогольним ураженням печінки [Текст] / П. С. Назар, О. І. Осадча, М. М. Левон // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16, № 1 (61). – С. 59–62.

20. Гулько, Т. П. Моделирование цирроза печени у крыс линии Wistar разного возраста [Текст] / Т. П. Гулько, М. В. Драгулян, С. Е. Рымар, В. А. Кордюм, М. Ю. Левкив, Р. В. Бубнов // Факторы экспериментальной эволюции организмов. – 2013. – Т. 12. – С. 111–114.Copyright (c) 2014 Марія Валеріївна Драгулян, Тамара Павлівна Гулько, Віталій Арнольдович Кордюм, Ростислав Володимирович Бубнов, Олена Григорівна Дерябіна

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)