DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41388

Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою

Олена Володимирівна Алейнікова

Аннотация


Акцентовано увагу на особливостях інноваційних процесів і стратегії інноваційного менеджменту в освітніх перетвореннях. Наголошено на необхідності застосування соціологічного підходу, механізмів реалізації цілей інноваційного менеджменту у сфері освіти. Наведено основні моделі реалізації освітніх інновацій. Визначено шляхи впровадження організаційних нововведень в системі освіти з метою підвищення конкурентоспроможності навчальних закладів і якості освіти


Ключевые слова


освітня система; стратегія інноваційного управління; освітні інноваційні проекти; інноваційний менеджмент

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), About the National doctrine of development of education President of Ukraine; Decree, Doctrine. Available at: http://zakon 4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Last accessed: 26.02.2015).

Tiahusheva, O. (2003). Ways of co-operation of school and higher educational establishment are within the limits of educational-scientific complex, Ridna shkola, 11, 10–11.

Olijnyk, V. V. (2008). Conceptual approaches to the formation of value management elite in the educational environment, Teoriia I praktyka upravlinnia sotsial’nymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia, 2, 45–51.

Chernyshova, Ye. R. (2011). Formation of the scientific potential of universities in the context of disseminated processes. Universytet menedzhmentu osvity. Available at: http://tme.umo.edu.ua/docs/14/11.pdf

Dmytrenko, H. A., Cherednyk, V. M. (2010). Economic and legal and administrative aspects of effective human resource management. Ekonomika I upravlinnia, (4), 56–62. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econupr_2010_4_10.pdf

Strashok, A. G. (2012). Theoretical bases of development of innovative environment in the system of higher professional education, Social'no-jekonomicheskie i psihologicheskie problemy upravlenija [Socio-economic and Psychological Problems of Management]. III Vserossijskaja nauchno-prakticheskaja konferencija [III All-Russian Scientifically Practical Conference]. Moscow Psychology-Pedagogical University, 56–59.

Cokov, G. B. (2012). An innovative management is in Bulgarian school education, Social'no-jekonomicheskie i psihologicheskie problemy upravlenija [Socio-economic and Psychological Problems of Management]. III Vserossijskaja nauchno-prakticheskaja konferencija [III All-Russian Scientifically Practical Conference]. Moscow: Psychological Pedagogical University, 66–69.

Haievs'ka, L. A. (2009). Management education: new priorities. Osvita. Available at: http://old.niss.gov.ua/book/Osvita/9.pdf

Panina, T. S. (2008). Innovative management in the system of trade education as a mean of economic development of region. Novye informacionnye tehnologii i menedzhment kachestva [New information technologies and management of quality]. Mezhdunarodnyj simpozium [International Symposium]. Moscow, 223–225.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Про Національну доктрину розвитку освіти Президент України; Указ, Доктрина від 17.04.2002 № 347/2002 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon 4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

2. Тягушева, О. Шляхи взаємодії школи і вищого навчального закладу в межах навчально-наукового комплексу [Текст] / О. Тягушева // Рідна школа. – 2003. – № 11. – С. 10–11.

3. Олійник, В. В. Концептуальні підходи до формування ціннісної управлінської еліти в освітньому середовищі [Текст] / В. В. Олійник. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, соціологія. – 2008. – № 2. – С. 45–51.

4. Чернишова, Є. Р. Формування наукового потенціалу ВНЗ у контексті реалізації дисемінаційних процесів [Електронний ресурс] / Є. Р. Чернишова. – Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/14/11.pdf

5.Дмитренко, Г. А. Економічні та адміністративно-правові аспекти ефективного управління персоналом [Електронний ресурс] / Г. А. Дмитренко, В. М. Чередник // Економіка і управління. – 2010. – № 4. – С. 56–62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econupr_2010_4_10.pdf

6. Страшок, А. Г. Теоретические основы развития инновационной среды в системе высшего профессионального образования. Социально-экономические и психологические проблемы управления [Текст] / А. Г. Страшок; под общей ред. М. Г. Ковтунович // Сборник научных статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции, проходившей в Московском городском психолого-педагогическом университете с 25 по 27 апреля 2012 года. – М.: МГППУ, 2012. – С. 56–59.

7. Цоков, Г. Б. Инновационный менеджмент в болгарском школьном образовании. Социально-экономические и психологические проблемы управления [Текст] / Г. Б. Цоков; под общей ред. М. Г. Ковтунович // Сборник научных статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции, проходившей в Московском городском психолого-педагогическом университете с 25 по 27 апреля 2012 года. – М.: МГППУ, 2012. – С. 66–69.

8. Гаєвська, Л. А. Управління освітою: нові пріоритети [Електронний ресурс] / Л. А. Гаєвська. – 2009. – C. 73–79. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Osvita/9.pdf

9. Панина, Т. С. Инновационный менеджмент в системе профессионального образования как средство экономического развития региона [Текст]: матер. межд. симп. / Т. С. Панина // Новые информационные технологии и менеджмент качества (NIT&MQ'2008). – ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: ЭГРИ, 2008. – С. 223–225.

 Copyright (c) 2015 Елена Владимировна Алейникова

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)