DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41396

Інноваційні педагогічні напрями розвитку правової освіти вищих навчальних закладів

Оксана Василівна Лаба, Руслан Михайлович Кузнєцов

Аннотация


Ми представляємо дослідження інноваційних педагогічних напрямів в розвитку правової освіти під кутом зору демократичної трансформації українського суспільства. Головне завдання полягає у постійній адаптації змісту вищої правової освіти через освітні та професійні програми. В сучасних умовах розвитку правової освіти є необхідним широке використання можливості нових інформаційних і комунікаційних технологій, реалізація новаторських концепцій та методів


Ключевые слова


інноваційні технології; правова освіта; законодавчий процес; юридична професія; комп’ютерні технології

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Ukrainian Constitution: was adopted at fifth session of Verkhovna Rada of Ukraine in 28 June 1996 (1996). Golos Ukrainy.

Decree by the President of Ukraine “Concerning national programme of legal education of population ” № 992/2001 from 18.10.2001.

Alekseev, A. N. (1984). Pedagogic basis of the prevention of crimes by internal affairs agencies. Moscow, 97.

Dzvinchuk, D. I. (2006). Education in historico- philosophical dimension: development tendencies and management. Kiev: CJSC “Nichlava”, 378.

Levitan, K. (2001). Deontological training for lawyers. Legal education and science, 3, 4–8.

Markovska, O. E. (2001). Conceptual approaches to practical occupational training of engineers and educators of machine building profile. Computer integrated technologies: education, science, production, 5, 167.

Onischenko, N. M., Bobrovnyk, S. V. (2004). New encyclopedic edition. Chronicle of Kyiv University of Law. Kiev: Koretsky Institute of state and law of National Academy of Science of Ukraine, 126.

Oprya, O. V. (2005). Problems of law education of youth of our country. Odessa: Publishing house OUI MVS, 4.

Panasiuk, N. (2014). Development trends and current problems of education quality management Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, practice, problems, 37, 246–252.

Panasiuk, N. (2014). The role of national policies to improve the quality of higher education in Ukraine Integrated Computer Systems: education, science and industry, science, 15, 173–177.

Shemshuchenko, U. S. (2005). Legal science of Ukraine at modern stage/ Law-based state: Yearbook of scientific research of Koretsky Institute of state and law of National Academy of Science of Ukraine, 16, 9.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року [Текст] // Голос Україна, 1996.

2. Указ Президента України “Про Національну програму правової освіти населення” [Текст] / № 992/2001 від 18.10.2001 року.

3. Алексеев, Н. Г. Принципы и критерии экспертизы программ развития образования [Текст] / Н. Г. Алексеев // Вопросы методологии. – 1994. – № 1-2. – С. 65–78.

4. Дзвінчук, Д. І. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління [Текст] / Д. І. Дзвінчук. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 378 с.

5. Левитан, К. Деонтологическая подготовка юристов [Текст] / К. Левитан // Юридическое образование и наука – 2001. – № 3. – С. 4–8.

6. Марковська, О. Є. Концептуальні підходи до порофесійно-практичної підготовки інженерів-педагогів машинобудівного профілю [Текст] / О. Є. Марковська // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2001. – Вип. 5. – С. 167.

7. Оніщенко, Н. М., Бобровник С. В. Нове енциклопедичне видання / Часопис Київського університету права [Текст] / Н. М. Оніщенко, С. В. Бобровник. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 126 c.

8. Опря, О. В. Проблеми правового виховання молоді нашої держави [Текст] / О. В. Опря. – О.: Вид-ство ОЮІ МВС, 2005. – 4 c.

9. Панасюк, Н. Л. Тенденції розвитку та актуальні проблеми управління якістю освіти [Текст]: зб. наук. пр. / Н. Л. Панасюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2014. – Вип. 37. – С. 246–252.

10. Панасюк, Н. Л. Роль національної політики підвищенні якості в системі вищої освіти України [Текст] / Н. Л. Панасюк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журнал. – 2014. – Вип. 15. – С. 173–177.

11. Шемчушенко, Ю. С. Юридична наука України на сучасному етапі [Текст] / Ю. С. Шемчушенко // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2005. – Вип. 16. – С. 9.Copyright (c) 2015 Оксана Василівна Лаба, Руслан Михайлович Кузнєцов

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)