Ways of implementation of fatf recommendations on combating criminal incomes at bills market

Authors

  • Анатолій Іванович Гулей PC “Ukranian Interbank currency exchanges” 1, Mezhyhirska str., Kyiv, Ukraine, 04070, Ukraine
  • Тетяна Леонідівна Дмитренко Academia of financial management of Ministry of finances of Ukraine 34, Shekavickaya str. Kyiv, Ukraine, 04071, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.42896

Keywords:

money laundering, credit costs of currency and payment, promissory notes, bills of exchange

Abstract

In this article the measures directed on counteraction to laundering of criminal incomes are considered about the financial transaction with using bills of exchange and promissory notes. A study and analysis of the development process of bills of exchange and promissory notes in different countries of the world, the nature of bills as payment document, securities, commercial and bank credit, and process of immobilization of bills. Also, the problems of the legal framework relating to bill circulation in Ukraine are investigated and some recommendations for reduce the risks of bill circulation are given

Author Biographies

Анатолій Іванович Гулей, PC “Ukranian Interbank currency exchanges” 1, Mezhyhirska str., Kyiv, Ukraine, 04070

Doctor of Philosophy in Economics, docent

Chairman of the Board

Тетяна Леонідівна Дмитренко, Academia of financial management of Ministry of finances of Ukraine 34, Shekavickaya str. Kyiv, Ukraine, 04071

Chairwoman of the Board

CO “Agency of Bill Market Development”

References

Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, finansuvannyu terory`zmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovogo zny`shhennya. Zakon Ukrayiny` vid 14 zhovtnya 2014 roku № 1702-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

Pro vnesennya zmin do deyaky`x zakonodavchy`x aktiv Ukrayiny` u zv'yazku z pry`jnyattyam Kry`minal`nogo procesual`nogo kodeksu Ukrayiny`. Zakon Ukrayiny` vid 5 ly`pnya 2012 r. № 5083-VI. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4652-17

Borot`ba z vidmy`vannyam groshej: yevropejs`ky`j dosvid dlya Ukrayiny` (2007). Dzerkalo ty`zhnya, 49, 11.

Golovach, O. My` akty`vno proty`diyemo stvorennyu finansovy`x resursiv, shho zhy`vlyat` korupciyu. Visny`k podatkovoyi sluzhby` Ukrayiny`. Oficijny`j veb-sajt Available at: http://www.visnuk.com.ua/article/Oleksandr_5046860.html

Pro zapobigannya ta proty`diyu legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Zakon Ukrayiny` vid 15.11.2011r.N4025-VI. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=32&doc_id=4&lang=uk&page=1

Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and FATF 9 Special Recommendations. FATF Recommendations. Available at: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/fatf%20methodology%2022%20feb%202013.pdf

Mizhnarodni standarty` z proty`diyi vidmy`vannyu doxodiv ta finansuvannyu terory`zmu i rozpovsyudzhennyu zbroyi masovogo zny`shhennya. Rekomendaciyi FATF. Derzhavna sluzhba finansovogo monitory`ngu Ukrayiny`. Available at: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf

Feshhenko, N. M. (2007). Veksel`ny`j obig v Ukrayini: problemy` ta shlyaxy` yix vy`rishennya. Ekonomika, Finansy`, Pravo, 3, 22–24.

Pro zatverdzhennya planu zaxodiv na 2012 rik iz zapobigannya ta proty`diyi legalizaciyi (vidmy`vannyu) doxodiv, oderzhany`x zlochy`nny`m shlyaxom, abo finansuvannyu terory`zmu. Kabinet Ministriv Ukrayiny`, Nacional`ny`j bank; Postanova, Plan, Zaxody` vid 28.12.2011 № 1379. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1379-2011-%D0%BF

United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes (New York, 1988). United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Available at: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/billsnotes/X_12_e.pdf

Published

2015-05-27

Issue

Section

Economics