Immunohistochemical structural pecularities of uterine tube of fetuses with signs of intrauterine infection

Authors

  • Лариса Сергеевна Куприянова Kharkiv National University of Internal Affairs of Ukraine pr. 50 anniversary of the USSR, 27a, Kharkov, Ukraine, 61000 Kharkiv National Medical University Lenina ave., 4, Kharkov, Ukraine, 61000, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.43299

Keywords:

fetus, pregnancy, intrauterine infection, connective tissue, primary infertility

Abstract

Aim - immunohistochemical detection of structural features of the uterine tubes of fetuses with signs of intrauterine infection.

Methods: anthropometric, macroscopic, organometric, histological, immunohistochemical, statistical.

Object of research - the uterine tubes of antenatal dead fetuses. The control group consisted of 25 fetuses of healthy mothers; the comparison group is 15 fetuses with signs of intrauterine infection. Fetal infection confirmed by laboratory methods; the presence of TORCH infections, cytomegalovirus, herpes infection and chlamydial infection is determined.

Results: indicators of weight and body length of the fetus of the comparison group were significantly reduced. Unidirectional changes are established in the definition of the mass and the length of the uterine tubes of fetuses with signs of intrauterine infection. Massive growth of connective tissue in the mucosa, the mucous membrane and muscle membrane of wall of the uterine tube of fetus in the comparison group is shown by histological methods. Violation of collagen formation in the connective tissue in the uterine tubes of fetuses with signs of intrauterine infection is found by immunohistochemistry method.

Conclusions: The reduction of anthropometric and organometric indicators in fetuses of comparison group is shown. Sclerosis and atrophy, as well as violations of collagen-synthesizing function are predominated in the main structural components of the wall of the uterine tube of fetuses in the comparison group. The revealed changes in the future ontogenesis may lead to the development of primary infertility

Author Biography

Лариса Сергеевна Куприянова, Kharkiv National University of Internal Affairs of Ukraine pr. 50 anniversary of the USSR, 27a, Kharkov, Ukraine, 61000 Kharkiv National Medical University Lenina ave., 4, Kharkov, Ukraine, 61000

Candidate of Medical Science Associate Professor

The department of criminology, forensic medicine and psychiatry

Extramural doctoral student

Department of Pathological Anatomy

References

Znamenskaya, T. K. (2011). Development Priorities of perinatal services in Ukraine. Neonatologіya, hіrurgіya that perinatal medicine, 2, 6–11.

Bashmakova, N. V., Kravchenko, E. N., Lopushansky, V. G. (2008). Role predicting intrapartum risk factors. Obstetrics and Gynecology, 3, 57–61.

Apresian, S. V., Radzinsky, V. E. (2009). Pregnancy and childbirth at extragenital diseases. Moscow: GEOTAR – Media, 457.

Shunko, J. (2011). Vprovadzhennya kontseptsіi away rozvitku perinatalnoi in care to the Ukrainі. Neonatologіya, hіrurgіya that perinatal medicine, 1, 10–16.

Belova, O. (2009). forecast rozvitku dіtey s duzhe maloyu masoyu tіla at narodzhennі: mіzhnarodny i vіtchiznyany dosvіd. [ST. materіalіv XIII Congress medichnogo studentіv that young vchenih]. Ternopil, 101.

Subbotin, M. J., Laguchev, S., Hovhannisyan, Т. (1954). Histological technique. Moscow: State Publishing House of the medical literature "Medgiz", 167.

Kosharnaya, V. V., Shatorna, V. F. (2009). Vikoristannya іmunogіstohіmіchnih metodіv doslіdzhennya in embrіologіi. Patologіya, 2, 66–69.

Gubіna-Vakulіk, G. I., Markovsky, V. D., Sorokіna, I. V., Kіhtenko, O. V., Kuprіyanova, L. S., Sidorenko, R. V. (2009). Patent for korisnu model "Sposіb kіlkіsnogo viznachennya vmіstu antigen in bіologіchnih tkaninah», u200906730.

Atramentova, L. A., Utevskaya, О. М. (2008). Statistical Methods in Biology. Gorlovka, 247.

Dankovich, N. O. (2004). Osoblivostі somatichnoi zahvoryuvanostі, rozumovogo, psihoemotsіonalnogo that fіzichnogo rozvitku dіvchatok, yakі had been born іz zatrimkoyu vnutrіshnoutrobnogo rozvitku. Pedіatrіya, obstetrics that gіnekologіya, 1, 138–140.

Klemenov, A. V., Tkacheva, A. V., Vertkin, A. L. (2004). Connective tissue dysplasia and pregnancy. Therapeutic archive, 11, 80–83.

Nazarenko, L. G., Neelova, O. V. (2005). Spoluchnotkaninnі displazіi - a problem that perinatologіi Suchasna Obstetrics. Pedіatriya, obstetrics that gіnekologіya, 6, 93–96.

Ohapkіna, O. V. (2011). Vіko statevі osoblivostі klіnіchnogo perebіgu displastikozalezhnoi patologіi in dіtey. News of the problems i bіologіi medicine, 2, 147–149.

Published

2015-05-28

Issue

Section

Medical