DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.50227

State of humoral link of immune system in children with mono- and mixed-variants of rotavirus infection

Катерина Олександрівна Сміян-Горбунова, Тетяна Парфеніївна Бинда, Олександр Іванович Сміян

Abstract


Connection of an immune system with infection agents defines the further development of infectious diseases especially rotavirus infection (RVI). The state of immune system before the beginning of disease and an adequacy of immune answer to causative agent defines the possibility of disease and its heaviness, duration of an acute period, cyclicity, time of pathogens elimination and period of reconvalescence. The humoral link is one of important components of immune system.

Methods. 96 children 1 month-5 years old with acute intestinal infections of rotavirus etiology were under observation. 51 children with mono-variant of rotavirus infection formed the 1 group. The 11 group included 45 patients with mixed-variant of rotavirus infection. The control group included 32 practically healthy children. The research was carried out at the high point of disease (1–3 day) and in period of reconvalescence. (5–6 day). The study of humoral link of immunity was carried out using the method of radial immunodiffusion in agar on Mancini G.

Results. At comparison of indicators of the humoral link of immune system in children with mono- and mixed-variants of RVI at admission to hospital it was established that Ig М concentration in children of the 1 group was higher (р<0,05), and Ig G level in blood serum lower(р<0,05) than in the 11 group. So the study of the humoral immunity in blood serum in children with rotavirus infection revealed changes that were presented as an increase of Ig М and IgG indicators and also decrease of IgА. An assessment of an immune system after treatment within this research is characterized with an increase of IgА and IgG and decrease of IgМ.

Conclusions. In blood serum of children with mono- and mixed-variants of rotavirus infection in an acute period of disease there was observed decrease of Ig А concentration and increase of Ig М і IgG. In the period of reconvalescence in children with mono- and mixed-variants of an acute intestinal infection of rotavirus etiology the humoral link of immune system is characterized with a tendency to increase of Ig М, there was no improvement on the other indicators. At comparative characteristic of the studied groups it was established that in children with mono-variant of rotavirus infection was detected the reliable decrease of immunoglobulin M concentration and increase of immunoglobulin G comparing with mixed-variant of rotavirus gastroenteritis


Keywords


acute intestinal infections ;rotavirus infection ;diarrhea; humoral immunity;immunoglobulin A;immunoglobulin M; immunoglobulin G;children; immune system

References


Abaturov, A. E., Stepanova, Yu. Yu., Kryvusha, O. L., Herasymenko, O. M. (2013). Podkhody k lechenyyu rotavyrusnoy ynfektsyy u detey. Sovremennaya pedyatryya, 1 (49), 1–4.

Nezhoda, I. I., Naumenko, O. M., Buk, Ya., Knyazeva, V. I. (2014.) Suchasni pidkhody do diahnostyky rotavirusnoyi infektsiyi u ditey. Zdorov'e rebenka, 3 (54), 134–137.

Kramar'ov, S. O., Vyhovs'ka, O. V., Palatna, L. O., Yevtushenko, V. V., Markov, A. I., Yevtushenko, O. M., Dzyuba, O. L. ( 2014). Virusni diareyi u ditey: klinichni proyavy, innovatsiyi v likuvanni. Zdorov'e rebenka, 7 (58), 49–55.

Malyy, V. P., Romantsov, M. H. (2013). Virusni diareyi. Infektsiyni khvoroby, 4, 5–16.

Maydannyk, V. H., Smiyan-Horbunova, K. O. (2015). Riven' pokaznykiv komponentiv systemy komplementu v ditey rann'oho viku, khvorykh na rotavirusnu infektsiyu. Problemy bezperervnoyi medychnoyi osvity ta nauky, 2, 31–33.

Kramar'ova, S. O., Nadraha, O. B., Pypa, L. V. et. al.; Kramar'ova, S. O., Nadrahy, O. B. (Eds.) (2010). Infektsiyni khvoroby v ditey: pidruchnyk. Kyiv: VSV «Medytsyna», 392.

Smiyan, O. I., Bynda, T. P., Smiyan K. O. (2012). Suchasnyy pohlyad na klinichnu kartynu hostrykh kyshkovykh infektsiy u ditey. Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Seriya Medytsyna, 2, 142–152.

Chernyshova, L. I., Kharchenko, Yu. P., Yurchenko, I. V., Yukhymenko, O. O. (2011). Problema rotavirusnoyi diareyi u ditey. Sovremennaya pedyatryya, 1 (35), 31–33.

Lezhenko, H. O., Usachova, O. V., Tarasenko, N. V., Pashkova, O. Ye. (2014). Suchasni popohlyady na rotavirusnu infektsiyu u ditey: epidemiolohichni ta kliniko-patohenetychni osoblyvosti. Aktual'na infektolohiya, 2 (3), 12–17.

Shun'ko, Ye. Ye., Dzyublyk, I. V., Omel'chenko, L. V., Solovyov, S. O. (2011). Rotavirusy hrupy A ta adenovirusy u novonarodzhenykh z perynatal'noyu patolohiyeyu: kliniko-virusolohichne sposterezhennya. Sovremennaya pedyatryya, 2 (36), 89–95.

Rezolyutsiya Vseukrayins'koyi konferentsiyi «Novi mozhlyvosti zakhystu ditey vid rotavirusnoyi infektsiyi» (2011). Sovremennaya pedyatryya, 2 (36), 24–25. Available at: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/-2-2011/

Khamo, Y. (2011). Novye vozmozhnosty v lechenyy hastrojenterytov rotavyrusnoy jetyolohyy u detey. Odes'kyy medychnyy zhurnal, 4 (126), 50–54.

Kryvusha, O. L., Shostakovych-Korets'ka, L. R., Hiryna, I. O. (2006). Suchasni kliniko-imunolohichni osoblyvosti hostrykh kyshkovykh infektsiy rotavirusnoyi etiolohiyi u ditey. Aktual'nye voprosy pedyatryy, 2 (11), 66–69.

Chernyy, V. Y., Nesterenko, A. N. (2007). Narushenyya ymmunyteta pry krytycheskykh sostoyanyyakh: osobennosty dyahnostyky. Zhurnal «Vnutrennyaya medytsyna», 4 (4), 16–28.

Chernyshova, L. I., Volokha, A. P., Kostyuchenko, L. V. et. al (2013). Dytyacha imunolohiya. Kyiv: VSV «Medytsyna», 720.

Anthony, R. M., Ravetch, J. V. (2010). A Novel Role for the IgG Fc Glycan: The Anti-inflammatory Activity of Sialylated IgG Fcs. Journal of Clinical Immunology, 30 (S1), 9–14. doi: 10.1007/s10875-010-9405-6

Badr, G., Waly, H., Eldien, H. M., Abdel-Tawab, H., Hassan, K., Alhazza, I. M., Ebaid, H., Alwasel, S. H. (2010). Blocking Type I Interferon (IFN) Signaling Impairs Antigen Responsiveness of Circulating Lymphocytes and Alters Their Homing to Lymphoid Organs: Protective Role of Type I IFN. Cellular Physiology and Biochemistry, 26 (6), 1029–1040. doi: 10.1159/000323978

Mazankova, L. N., Chebotareva, T. A., Maykova, Y. D. (2008). Sovremennye podkhody k sovershenstvovanyyu ymmunobyolohycheskoy terapyy pry vyrusnykh dyareyakh u detey. Pedyatrycheskaya farmakolohyya, 5, 116–120.

Kuznyetsov, S. V., Kirsanova T. O. (2007). Imunna vidpovid' ditey, khvorykh na rotavirusnu mono- ta mikst-infektsiyu. Infektsiyni khvoroby, 4, 33–36.

Xu, J., Dennehy, P., Keyserling, H., Westerman, L. E., Wang, Y., Holman, R. C. et. al. (2005). Serum antibody responses in children with rotavirus diarrhea can serve as proxy for protection. Clinical and Vaccine Immunology, 2 (2), 273–279. doi: 10.1128/CDLI.12.2.273-279.2005

Mancini, G., Carbonare, A., Harmans, J. (1965). Immunochemical quantitation of antigens by single radial diffusion. Immunochemistry, 2 (3), 235–239. doi: 10.1016/0019-2791(65)90004-2


GOST Style Citations


1. Абатуров, А. Е. Подходы к лечению ротавирусной инфекции у детей [Текст] / А. Е. Абатуров, Ю. Ю. Степанова, О. Л. Кривуша, О. М. Герасименко // Современная педиатрия. – 2013. – № 1 (49). – С. 1–4.

2. Незгода, І. І. Сучасні підходи до діагностики ротавірусної інфекції у дітей [Текст] / І. І. Незгода, О. М. Науменко, Я. Бук, В. І. Князева // Здоровье ребенка. – 2014. – № 3 (54) – С. 134–137.

3. Крамарьов, С. О. Вірусні діареї у дітей: клінічні прояви, інновації в лікуванні [Текст] / С. О. Крамарьов, О. В. Виговська, Л. О. Палатна, В. В. Євтушенко, А. І. Марков, О. М. Євтушенко, О. Л. Дзюба // Здоровье ребенка. – 2014. – № 7 (58). – С. 49–55.

4. Малий, В. П. Вірусні діареї [Текст] / В. П. Малий, М. Г. Романцов // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 4. – С. 5–16.

5. Майданник, В. Г. Рівень показників компонентів системи комплементу в дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію [Текст] / В. Г. Майданник, К. О. Сміян-Горбунова // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2015. – № 2. – С. 31–33.

6. Крамарьова, С. О. Інфекційні хвороби в дітей: підручник [Текст] / С. О. Крамарьова, О. Б. Надрага, Л. В. Пипа та ін.; за ред. проф. С. О. Крамарьова, О. Б. Надраги. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 392 с.

7. Сміян, О. І. Сучасний погляд на клінічну картину гострих кишкових інфекцій у дітей [Текст] / О. І. Сміян, Т. П. Бинда, К. О. Сміян // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2012. – № 2. – С. 142–152.

8. Чернишова, Л. І. Проблема ротавірусної діареї у дітей [Текст] / Л. І. Чернишова, Ю. П. Харченко, І. В. Юрченко, О. О. Юхименко та ін. // Современная педиатрия. – 2011. – № 1 (35). – С. 31–33.

9. Леженко, Г. О. Сучасні погляди на ротавірусну інфекцію у дітей: епідеміологічні та клініко-патогенетичні особливості [Текст] / Г. О. Леженко, О. В. Усачова, Н. В. Тарасенко, О. Є. Пашкова // Актуальна інфектологія. – 2014. – № 2 (3). – С. 12–17.

10. Шунько, Є. Є. Ротавіруси групи А та аденовіруси у новонароджених з перинатальною патологією: клініко-вірусологічне спостереження [Текст] / Є. Є. Шунько, І. В. Дзюблик, Л. В. Омельченко, С.О. Соловйов // Современная педиатрия. – 2011. – № 2 (36). – С. 89–95.

11. Резолюція Всеукраїнської конференції «Нові можливості захисту дітей від ротавірусної інфекції» [Електроний ресурс] / Современная педиатрия. – 2011. – № 2 (36). – С. 24–25. Режим доступу: http://med-expert.com.ua/publishing-activity/sovremennaya-pediatriya/-2-2011/

12. Хамо, И. Новые возможности в лечении гастроэнтеритов ротавирусной этиологии у детей [Текст] / И. Хамо // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 4 (126). – С. 50–54.

13. Кривуша, О. Л. Сучасні клініко-імунологічні особливості гострих кишкових інфекцій ротавірусної етіології у дітей [Текст] / О. Л. Кривуша, Л. Р. Шостакович-Корецька, І. О. Гірина // Актуальные вопросы педиатрии. – 2006 – № 2 (11). – С. 66–69.

14. Черний, В. И. Нарушения иммунитета при критических состояниях: особенности диагностики [Текст] / В. И. Черний, А. Н. Нестеренко // Журнал «Внутренняя медицина». – 2007. – № 4 (4). – С. 16–28.

15. Чернишова, Л. І. Дитяча імунологія [Текст]: підручник / Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, Л. В. Костюченко та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 720 с.

16. Anthony, R. M. A Novel Role for the IgG Fc Glycan: The Anti-inflammatory Activity of Sialylated IgG Fcs [Text] / R. M. Anthony, J. V. Ravetch // Journal of Clinical Immunology. – 2010. – Vol. 30, Issue. 1. – P. 9–14. doi: 10.1007/s10875-010-9405-6

17. Badr, G. Blocking type I interferon (IFN) signaling impairs antigen responsiveness of circulating lymphocytes and alters their homing to lymphoid organs: protective role of type I IFN [Теxt] / G. Badr, H. Waly, H. M. Eldien, H. Abdel-Tawab, K. Hassan, I. M. Alhazza, H. Ebaid, S. H. Alwasel // Cellular Physiology and Biochemistry. – 2010. – Vol. 26, Issue 6. – Р. 1029–1040. doi: 10.1159/000323978

18. Мазанкова, Л. Н. Современные подходы к совершенствованию иммунобиологической терапии при вирусных диареях у детей [Текст] / Л. Н. Мазанкова, Т. А. Чеботарева, И. Д. Майкова // Педиатрическая фармакология. – 2008. – № 5. – С. 116–120.

19. Кузнєцов, С. В. Імунна відповідь дітей, хворих на ротавірусну моно- та мікст-інфекцію [Текст] / С. В. Кузнєцов, Т. О. Кірсанова // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 4. – С. 33–36.

20. Xu, J. Serum antibody responses in children with rotavirus diarrhea can serve as proxy for protection [Теxt] / J. Xu, P. Dennehy, H. Keyserling, L. E. Westerman, Y. Wang, R. C. Holman et. al. // Clinical and Vaccine Immunology. – 2005. – Vol. 12, Issue 2. – Р. 273–279. doi: 10.1128/CDLI.12.2.273-279.2005

21. Mancini, G. Immunochemical quantitation of antigens by single radial diffusion [Теxt] / G. Mancini, A. Carbonare, J. Harmans // Immunochemistry. – 1965. – Vol. 2, Issue 3. – Р. 235–239. doi: 10.1016/0019-2791(65)90004-2 Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)