The development of motivation of professional activity of managers of preschool as a factor in job satisfaction

Authors

  • Тетяна Сергіївна Кравчинська State Higher Educational Institution "University Education Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Artem, 52 – A, Kyiv, Ukraine, 04053, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.50652

Keywords:

leader of preschool educational establishments, management motivation, factors of development of motivation

Abstract

In the article satisfaction of leaders of preschool educational establishments is analysed by the profession and various aspects of professional activity.The results of empiric research are presented in relation to the degree of satisfaction of leaders of preschool educational establishments by the profession and various aspects of professional activity: work with teachers, parents and the material component. It is proven the influence of job satisfaction at the development of motivation of professional activity

Author Biography

Тетяна Сергіївна Кравчинська, State Higher Educational Institution "University Education Management" of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Artem, 52 – A, Kyiv, Ukraine, 04053

Postgraduate Education

Department of Management, Economics and Marketing

References

Meskon, M., Al'bert, M., Hedoury, F. (2005). Osnovi menedzhmenta [Management bases]. Moscow: Delo, 720.

Il’in, E. P. (2000). Motivaciya i motivy [Motivation and reasons]. Sankt-Peterburg: Piter, 512.

Kolot, A. M. (2003). Motivazii personalu [Staff motivations]. Kyiv: KNEU, 337.

Olijnyk, V. V. (2003). Naukovi osnovy upravlinnia pidvyschennia kvalifikatsii pedahohichnykh pratsivnykiv proftekhosvity [Scientific basis of management training vocational education teaching staff]. Kyiv: Milenium, 594.

Bondarchuk, O. I., Pinchuk, N. I., Rozhdestvens’ka, D. B. (2012). Rozvytok motyvatsii vdoskonalennia psykholohichnoi kompetentnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsij v umovakh ochno-dystantsijnoi formy navchannia [Development of motivation of perfection of psychological competence of leaders of educational organizations in the conditions of the eye-controlled from distance form of studies]. NAPN Ukrainy, Un-t menedzh. osvity, Tsentr. in.-t pisliadyplom. ped. osvity. Kyiv, 32.

Bondarchuk, O. І., Karamushka, L. M., Sich, V. M.; Maksimenko, S. D., Karamushka, L. M. (Eds.) ( 2002). Psihologіchnі osoblivostі motivacії profesіjnogo vdoskonalennya kerіvnih kadrіv osvіti [Psychological features of motivation of professional perfection of leading shots of education]. Aktual’nі problemi psihologії : zb. nauk. Prac’ Іnstitutu psihologії іm. G. S. Kostyuka APN Ukrainy. Kyiv: Mіlenіum, 1 (3), 191–194.

Karamushka, L. M. (2003). Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management]. Kyiv: Milenium, 344.

Demchuk, V. S. (2007). Osnovi osvіtn’ogo menedzhmentu [Bases of educational management]. Kyiv: Lenvіt, 263.

Kravchins’ka, T. S. (2015). Chinniki rozvitku motivacії profesіjnoї dіyal’nostі kerіvnikіv doshkіl’nih navchal’nih zakladіv [Factors of development of motivation of professional activity of leaders of preschool educational establishments]. Obrії: naukovo-pedagogіchnij zhurnal – Horizons : scientifically pedagogical magazine, № 1 (40) 27–30. Available at: http://www.ippo.if.ua/images/stories/Obrii_2013/obrii_15_1.pdf

Kravchins’ka, T. S.(2015). Analіz vplivu zadovolenostі osnovnih potreb kerіvnikіv doshkіl’nih navchal’nih zakladіv na rozvitok motivacії profesіjnoу dіyal’nostі [An analysis of influence of satisfaction of basic necessities of leaders of preschool educational establishments is on development of motivation of professional activity]. «ScienceRise», 4/5 (9), 69–73. doi: 10.15587/2313-8416.2015.41160

Kravchins’ka, T. S. (2014). Analіz osoblivostej motivacіу profesіjnoу dіyal’nostі kerіvnikіv doshkіl’nih navchal’nih zakladіv [Analysis of features of motivation of professional activity of leaders of preschool educational establishments]. Іmіdzh suchasnogo pedagoga, 6 (145), 11–14.

Published

2015-09-29

Issue

Section

Pedagogy