DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.50733

The results of using reparative methods of treatment disregenerations of bone tissue

Олексій Миколайович Іванов, Микола Іванович Березка, Віктор Олексійович Литовченко, Євгеній Владиславович Гарячий

Abstract


Aim. Use of the chorionic tunic as a biological stimulator of osteoreparation is an actual question of the modern fetal therapy. Chorionic tunic demonstrates its polyfunctional abilities in endocrine and immunologic respect, stimulates regenerative processes in organism by migration and proliferation of connective tissue.

Methods. The base of the work is the results of clinical observation on 36 patients with disturbed course of reparative osteogenesis of limb bones who underwent traditional operative treatment and also plastics with chorionic tunic preparation – Platex-chorionic.

Result. There were received 95 % good and 5 % satisfactory results. Contracture of adjacent joints was detected in two patients with satisfactory results of treatment who underwent surgery on the subject of leg fracture that were not knitted and atrophic false joint. There were no disorders of osteoreparations and pyonecrotic complications.

Conclusions. An offered surgical methods of treatment patients with complicated clinical course of knitting processes of bone tissue that supplements traditional surgical technique with plastics of disgeneration zone with Platex-chorionic is pathogenetically grounded and so effective and reasonable in all cases of disorders of osteoparation processes. Combination of conventional surgical technique with Platex-chorionic ensures adequate anatomic and functional results in treatment patients with osteoparation disorders because it optimizes the clinical course of reparative osteogenesis


Keywords


reparative osteogenesis; Platex-chorionic; operative treatment; plastics; fraction; limb bones

References


Andreeva, T. M., Ogryzko, E. V., Popova, M. M. (2013).Travmatizm, ortopedicheskaja zabolevaemost', sostojanie travmatologo-ortopedicheskoj pomoshhi naseleniju Rossiiv. Moscow, 112.

Sitnik, A. A., Linov, A. L., Korzun, O. A. et. al. (2008). Ocenka funkcional'nyh rezul'tatov lechenija diafizarnyh perelomov nizhnej konechnosti. Materialy VIII s’ezda travmatologov-ortopedov Respubliki Belarus'. Minsk, 122–125.

Martel', I. I., Macukatov, F. A., Shigarev, V. M. et. al. (2012). Sovremennye predstavlenija ob uslovijah konsolidacii perelomov i vozmozhnost' ih obespechenija razlichnymi tipami fiksatorov. Genij ortopedii, 4, 131–136.

Korzh, N. A., Gerasimenko, S. I., Klimovickij, V. G., Loskutov, A. E., Romanenko, K. K., Gerasimenko, A. S., Kolomiec, E. N. (2010). Rasprostranennost' perelomov kosteji rezul'taty ih lechenija v Ukraine: (kliniko-jepidemiologicheskoe issledovanie). Ortopedija, travmatologija i protezirovanie, 3, 5–14.

Shymon, V. M., Sherepij, A. A. (2011). Mul'typotentni mezenhimal'ni stromal'ni klityny kistkovogo mozku v likuvanni diafizarnyh perelomiv. Travma, 12 (4), 90–93.

Kalashnikov, A. V., Stavins'kyj, Ju. O., Litun, Ju. M. et. al. (2015). Algorytm likuvannja rozladiv reparatyvnogo osteogenezu pislja diafizarnyh perelomiv stegnovoi' ta velykogomilkovoi' kistky za dopomogoju blokuju chogo intrameduljarnogo osteosyntezu. Problemy travmatologii' ta osteosyntezu., 1, 18–23.

Pobel, E. A. (2013). Profilaktika i lechenie disregeneracii pri diafizarnyh perelomah verhnih konechnostej. Travma, 14 (4), 89–91.

Klimovickij, V. G., Oksimec, V. M., Chernysh, V. Ju., Popandopulo, A. G., Oberemko, A. V. (2008). Vlijanie mehanizma travmy na sostojanie periostal'nyh istochnikov osteoreparacii. Travma, 4, 390–395.

Popandopulo, A. G., Bushe, V. V., Oksimec, V. M. (2013).Morfologicheskoe issledovanie kostnoj tkani pri dejstvii travmirujushhej sily razlichnoj intensivnosti.Tavricheskij mediko-biologicheskij vestnik, 16, (1(1)), 194–196.

Popandopulo, A. G.,Bushe, V. V., Oksimec, V. M. (2010).Prioritetnye kletochnye puly, uchastvujushhie v osteoreparacii pri razlichnoj intensivnosti travmirujushhego agenta.Ukrayns'kij morfologіchnij al'manah, 3, 108–111.

Chanda, D., Kumar, S., Ponnazhagan, S. (2010). Therapeutic potential of adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells in diseases of the skeleton.Journal of Cellular Biochemistry, 111 (2), 249–257. doi: 10.1002/jcb.22701

Clines, G. A. (2010). Prospects for osteoprogenitor stem cells in fracture repair and osteoporosis. Current Opinion in Organ Transplantation, 15 (1), 73–78. doi: 10.1097/mot.0b013e328333d52c

Bersenev, A. B. (2005). Kletochnaja transplantologija istorija, sovremennoe sostojanie i perspektivy. Kletochnaja transplantologija i tkanevaja inzhenerija, 1, 49–56.

Goel, A., Sangwan, S. S., Siwach, R. C., Ali, A. M. (2005). Percutaneous bone marrow grafting for the treatment of tibial non-union. Injury, 36 (1), 203–206. doi: 10.1016/j.injury.2004.01.009

Termaat, M. F., Den Boer, F. C., Bakker, F. C. et al. (2005). Bone Morphogenetic Proteins. Development and Clinical Efficacy in the Treatment of Fractures and Bone Defects.The Journal of Bone and Joint Surgery (American), 87 (6), 1367–1378. doi: 10.2106/jbjs.d.02585

Lietman, S. A., Inoue, N., Rafiee, B. et. al (2005). The effect of recombinant human osteogenic protein-1 on allograft incorporation. Journal of Bone and Joint Surgery – British, 87-B (9), 1292–1297. doi: 10.1302/0301-620x.87b9.15955

Seledcov, V. Y., Gol'nyk, V. N., Belogorodcev, S. N. et. al (2006).Stvolovye kletky v travmatologyy y hyrurgyy. Sovremennye metody lechenyja bol'nyh s travmamy y yh oslozhnenyjamy. Kurgan, 207–209.

Shhepkyna, E. A., Krugljakov, P. V., Solomyn, P. N. et. al. (2007). Transplantacyja autogennyh mul'typotentnyh mezenhymal'nyh stromal'nyh kletok na demyneralyzovannom kostnom matrykse pry lechenyy lozhnyh sustavov dlynnyh trubchatyh kostej.Kletochnaja transplantologyja y tkanevaja ynzheneryja, 3, 67–74.

Gryshhenko, V. I., Goncharuk, O. I., Petrenko, T. P. et. al. (2006). Perspektyvy vykorystannja klitynnyh preparativ pry reparatyvno-regeneratyvnyh procesah v organizmi. Klinichna hirurgija, 4-5, 87–88.

Repyn, V. S., Rzhanynova, A. A., Shemenkov, D. A. (2002).Embryonal'nye stvolovye kletky: fundamental'naja byologyja y medycyna. Moscow: ReMeTeks, 220.

Gryshhenko, V. Y., Prokopjuk, A. S., Jurchenko, T. N. (2005).Kletochnaja terapyja: fundamental'nye y klynycheskye aspekty. Vestnyk transplantologyy y yskusstvennyh organov, 3, 41–42.

Bulatov, A. A., Savel'ev, V. Y. ,Kalynyn, A. V. Prymenenye kostnyh morfogenetycheskyh belkov v eksperymente y klynyke. Travmatologyja y ortopedyja Rossyy, 1, 46–53.

Shevcov, V. Y., Volokytyna, E. A., Luneva, S. N. et. al. (2008). O perspektyvah yspol'zovanyja nanomateryalov v lechenyy povrezhdenyj y zabolevanyj tkanej oporno-dvygatel'noj systemy.Genyj ortopedyy, 4, 26–31.

Doskalyev, Zh. A., Kajupov, B. A. (2007). Rol' fetal'nyh stvolovyh kletok v vosstanovlenyy narushennyh funkcyj organov y tkanej. Moscow. Available at: http://www.cmbt.su/rus/science/science240.html

Kym, Y. Y. (2006). Vydelenye y kul'tyvyrovanye hondrocytov, poluchennyh yz razlychnyh ystochnykov. Kletochnaja transplantologyja y tkanevaja ynzheneryja, 4, 48–50.

Saharov, A. V.,Makeev, A. A., Efremov, A. V. (2008). Yspol'zovanye pervychnoj kul'tury fetal'nyh hondroblastov cheloveka dlja ksenotransplantacyy v defekt sustavnogo hrjashha krys. Kletochnye tehnologyy v byologyy y medycyne, 3, 136–140.

Popkov, A. V., Kononovych, N. A., Petrovskaja, N. V., Kovyn'ka, M. A. (2007). Rentgenologycheskye osobennosty formyrovanyja dystrakcyonnogo regenerata v uslovyjah yspol'zovanyja kyslotorastvorymyh embryonal'nyh kostnyh belkov (eksperymental'noe yssledovanye). Kletochnye y nanotehnologyy v byologyy y medycyne. Kurgan, 86–87.

Prokopjuk, V. Ju. (2003). Kriochutlyvist' horial'noi' tkanyny ta biologichni efekty i'i' geterotopichnoi' transplantacii'. Transplantologija, 1, 41–43.

Ivanov, O. M., Lytovchenko, V. O., Berezka, M. I. et. al (2012). Kliniko-eksperymental'ne obg'runtuvannja likuval'noi' taktyky u hvoryh z porushenym perebigom reparatyvnogo osteogenezu.Medycyna s'ogodni i zavtra, 1 (54), 81–86.

Lytovchenko V. O., Ivanov O. M., Vlasenko V. G., Strona V. I., Spesyvyj I. I., Garjachyj Je. V (2003). Patent 62096 Ukrai'na, MPK A61V17/00.Sposib stymuljacii' reparatyvnogo osteogenezu. № 2002108502. zajavl. 28.10.2002; opubl. 15.12.2003, Bjul.№12.

Tumjan, S. D. (1983). K ytogam dyskussyy ob ocenke yshodov lechenyja perelomov dlynnyh trubchatyh kostej.Ortopedyja travmatologyja y protezyrovanye, 6, 63–65.


GOST Style Citations


1. Андреева, Т. М. Травматизм, ортопедическая заболеваемость, состояние травматолого-ортопедической помощи населению России в 2012 году [Текст] / Т. М. Андреева, Е. В. Огрызко, М. М. Попова. – Москва, 2013. – 112 с.

2. Ситник, А. А. Оценка функциональных результатов лечения диафизарных переломов нижней конечности [Текст] / А. А.Ситник, А. Л. Линов, О. А. Корзун и др. // Материалы VIII съезда травматологов-ортопедов Республики Беларусь. – Минск, 2008. – С. 122–125.

3. Мартель, И. И. Современные представления об условиях консолидации переломов и возможность их обеспечения различными типами фиксаторов [Текст] / И. И. Мартель, Ф. А. Мацукатов, В. М. Шигареви др. // Гений ортопедии. – 2012. – № 4. – С. 131–136.

4. Корж, Н. А. Распространенность переломов костей и результаты их лечения в Украине: (клинико-эпидемиологическое исследование) [Текст] / Н. А. Корж, С. И. Герасименко, В. Г. Климовицкий, А. Е. Лоскутов, К. К. Романенко, А. С. Герасименко, Е. Н. Коломиец // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2010. – № 3. – С. 5–14.

5. Шимон, В. М. Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку в лікуванні діафізарних переломів [Текст] / В. М. Шимон, А. А. Шерепій // Травма. – 2011. – Т. 12, № 4. – С. 90–93.

6. Калашніков, А. В. Алгоритм лікування розладів репаративного остеогенезу після діафізарних переломів стегнової та великогомілкової кістки за допомогою блокую чого інтрамедулярного остеосинтезу [Текст] / А. В. Калашніков, Ю. О. Ставінський, Ю. М. Літун та ін. // Проблеми травматології та остеосинтезу. – 2015. – № 1. – С. 18–23.

7. Побел, Е. А. Профилактика и лечение дисрегенерации при диафизарных переломах верхних конечностей [Текст] / Е. А. Побел // Травма. – 2013. – Т. 14, № 4. – С. 89–91.

8. Климовицкий, В. Г. Влияние механизма травмы на состояние периостальных источников остеорепарации [Текст] / В. Г. Климовицкий, В. М. Оксимец, В. Ю. Черныш, А. Г. Попандопуло, А. В. Оберемко // Травма. – 2008. – № 4. – С. 390–395.

9. Попандопуло, А. Г. Морфологическое исследование костной ткани при действии травмирующей силы различной интенсивности [Текст] / А. Г. Попандопуло, В. В. Буше, В. М. Оксимец // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 16, № 1 (1). – С. 194–196.

10. Попандопуло, А. Г. Приоритетные клеточные пулы, участвующие в остеорепарации при различной интенсивности травмирующего агента [Текст] / А. Г. Попандопуло, В. В. Буше, В. М. Оксимец // Український морфологічний альманах. – 2010. – № 3. – С. 108–111.

11. Chanda, D. Therapeutic potential of adult bone marrow–derived mesenchymal stem cells in diseases of the skeleton [Text] / D. Chanda, S. Kumar, S. Ponnazhagan // Journal of Cellular Biochemistry. – 2010. – Vol. 111, Issue 2. – Р. 249–257. doi: 10.1002/jcb.22701

12. Clines, G. A. Prospects for osteoprogenitor stem cells in fracture repair and osteoporosis [Text] / G. A. Clines // Current Opinion in Organ Transplantation. – 2010. – Vol. 15, Issue1. – P. 73–78. doi: 10.1097/mot.0b013e328333d52c

13. Берсенев, A. B. Клеточная трансплантология история, современное состояние и перспективы [Текст] / A. B. Берсенев // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. – 2005. – № 1. – С. 49–56.

14. Goel, A. Percutaneous bone marrow grafting for the treatment of tibial non-union [Text] / A. Goel, S.S. Sangwan, R.C. Siwach,A. M. Ali // Injury. – 2005. – Vol. 36, Issue 1.– Р. 203–206. doi: 10.1016/j.injury.2004.01.009

15. Termaat, M. F. Bone Morphogenetic Proteins. Development and Clinical Efficacy in the Treatment of Fractures and Bone Defects [Text] / M. F. Termaat, F. C. Den Boer, F. C. Bakker et al. // The Journal of Bone and Joint Surgery (American). – 2005. – Vol. 87, Issue 6. – Р. 1367–1378. doi: 10.2106/jbjs.d.02585

16. Lietman, S. A. The effect of recombinant human osteogenic protein 1 on allograft incorporation [Text] / S. A. Lietman, N. Inoue, B. Rafiee et. al // Journal of Bone and Joint Surgery – British. – 2005. – Vol. 87-B, Issue 9. – Р. 1292–1297. doi: 10.1302/0301-620x.87b9.15955

17. Селедцов, В. И. Стволовые клетки в травматологии и хирургии [Текст]: мат. науч.-практ.конф. / В. И. Селедцов, В. Н. Гольник, С. Н. Белогородцев и др. – Современные методы лечения больных с травмами и их осложнениями. – Курган, 2006. – С. 207–209.

18. Щепкина, Е. А. Трансплантация аутогенных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток на деминерализованном костном матриксе при лечении ложных суставов длинных трубчатых костей [Текст] / Е. А. Щепкина, П. В. Кругляков, П. Н. Соломин и др. // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. – 2007. – № 3. – С. 67–74.

19. Грищенко, В. І. Перспективи використання клітинних препаратів при репаративно-регенеративних процесах в організмі [Текст] / В. І. Грищенко, О. І. Гончарук, Т. П. Петренко та ін. // Клінічна хірургія. – 2006. – № 4-5. – С. 87–88.

20. Репин, В. С. Эмбриональные стволовые клетки: фундаментальная биология и медицина [Текст] / В. С. Репин, А. А. Ржанинова, Д. А. Шеменков. – М.: РеМеТекс, 2002. – 220 с.

21. Грищенко, В. И. Клеточная терапия: фундаментальные и клинические аспекты [Текст] / В. И. Грищенко, А. С. Прокопюк, Т. Н. Юрченко // Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2005. – № 3. – С. 41–42.

22. Булатов, А. А. Применение костных морфогенетических белков в эксперименте и клинике [Текст] / А. А. Булатов, В. И. Савельев, А. В. Калинин // Травматология и ортопедия России. – 2005. – № 1. – С. 46–53.

23.Шевцов, В. И. О перспективах использования наноматериалов в лечении повреждений и заболеваний тканей опорно-двигательной системы [Текст] / В. И. Шевцов, Е. А. Волокитина, С. Н. Лунева и др. // Гений ортопедии. – 2008. – № 4. – C. 26–31.

24. Доскалиев, Ж. А. Роль фетальных стволовых клеток в восстановлении нарушенных функций органов и тканей [Электронний ресурс]: науч.-практ. конф. / Ж. А. Доскалиев, Б. А. Каюпов. – Москва, 2007. – Режим доступа: http://www.cmbt.su/rus/science/science240.html

25. Ким, И. И. Выделение и культивирование хондроцитов, полученных из различных источников [Текст] / И. И. Ким // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2006. № 4. С. 48–50.

26. Сахаров, А. В. Использование первичной культуры фетальных хондробластов человека для ксенотрансплантации в дефект суставного хряща крыс [Текст] / А. В. Сахаров, А. А. Макеев, А. В. Ефремов // Клеточные технологии в биологии и медицине. – 2008. – № 3. – С. 136–140.

27. Попков, А. В. Рентгенологические особенности формирования дистракционного регенерата в условиях использования кислоторастворимых эмбриональных костных белков (экспериментальное исследование) [Текст]: науч.-практ. конф. / А. В. Попков, Н. А. Кононович, Н. В. Петровская, М. А. Ковинька. – Клеточные и нанотехнологии в биологии и медицине. – Курган, 2007. – C. 86–87.

28. Прокопюк, В. Ю. Кріочутливість хоріальної тканини та біологічні ефекти її гетеротопічної трансплантації [Текст] / В. Ю. Прокопюк // Трансплантологія. – 2003. – № 1. – С. 41–43.

29. Іванов, О. М. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувальної тактики у хворих з порушеним перебігом репаративного остеогенезу [Текст] / О. М. Іванов, В. О. Литовченко, М. І. Березка та ін. // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 1 (54). – С. 81–86.

30. Пат. 62096 Україна, МПК А61В17/00. Спосіб стимуляції репаративного остеогенезу [Текст] / Литовченко В. О., Іванов О. М., Власенко В. Г., Строна В. І., Спесивий І. І., Гарячий Є. В. – №2002108502. заявл. 28.10.2002; опубл. 15.12.2003, Бюл. №12.

31. Тумян, С. Д. К итогам дискуссии об оценке исходов лечения переломов длинных трубчатых костей [Текст] / С. Д. Тумян // Ортопедия травматология и протезирование. – 1983. – № 6. – С. 63–65.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)