The ways of improvement of radiotherapy effectiveness of patients with locally advanced cervical cancinoma

Authors

  • Лідія Михайлівна Барановська National Cancer Institute 33/43 Lomonosova str., Kyiv, Ukraine, 03022, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.53809

Keywords:

cervical carcinoma, combined radiotherapy, conformal radiotherapy, brachytherapy, radiomodifier

Abstract

Aim of the work – to improve an effectiveness of combined radiotherapy (CRT) of patients with locally advanced form of cervical carcinoma (CC) using conformal radiotherapy (RT) and high-energy (HE) brachytherapy (BT) on the background of chemoradiomodifying preparations (tegafur, ciplastin).  

Methods. 101 patients with CC of 11–111 stage of tumor process underwent CRT. Patients were separated in 2 main (33 and 34 patients) and control (34 patients) groups depending on CRT methodology. In the main groups patients underwent conformal RT and HE BT in the first main group they took tegafur (800 mg per day per os) and ciplastin (50 mg 1 time a week, in sum 300 mg drip-feed). In the control group 34 patients underwent conventional remote RT and BT by the sources of mean radiation dose (MRD) activity.

Results. In patients of the main groups was detected an increase of regression of cervical tumors: the complete regression (CR) was registered in 10 (30,3 %) patients from the 1-st main group, in 7 (20,6 %) patients from the 2 main group and in 5 (14,7 %) patients of the control group. The partial regression (PR) of tumor – in 20 (60,6 %) patients of the 1-st main group, in 18 (52,9 %) patients of the 2 main group and in 15 (44,1 %) patients of the control group.

Conclusion. The use of cytostatic preparations (tegafur, ciplastin) as radiomodifiers during CRT course in patients of the main groups reliably increase the degree of cervical carcinoma regression comparing with the standard methodology of CRT, it does not cause an increase of frequency and manifestations of the general and local toxicity of treatment

Author Biography

Лідія Михайлівна Барановська, National Cancer Institute 33/43 Lomonosova str., Kyiv, Ukraine, 03022

Senior Research Associate, Candidate of Medical Science

Department for Radiooncology

References

Fedorenko, Z. P., Mykhailovich, Yu. Yo., Gulak et. al (2015). Rak v Ukraine, 2013–2014. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyki diialnosti onkologichnoi sluzhby [Cancer in Ukraine, 2013–2014. Morbidity, mortality, and performance of the oncological service]. Bulletin of the National cancer registry of Ukraine № 16. Kyiv, 106. Available at: http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_16/index.htm

Krikunova, L. I., Mkrtchan, L. S., Shentereva, N. I., Sychenkova, N. I.; Cyba, A. F., Mardynskogo, Ju. S. (Eds.) (2010). Rak shejki matki. Moscow: OOO «MK», 369–378.

Ivankova, V. S., Khranovskaia, N. N., Shevchenko, G. N. et. al (2011). Neposredstvennye rezultaty konservativnoho lecheniia mestno rasprostranennykh form raka sheiki matki [Short-term results of conservative treatment of locally advanced cervical cancer]. Radiooncology and nuclear medicine, 1, 57–62.

Ivankova, V. S., Diomina, E. A. (2012). Problemy resistentnosti opukholei v radiatsionnoi onkologii (klinicheskie i radiobiologicheskie aspekty) [Problems of tumor resistance in radiooncology (clinical and radiobiological aspects)]. Kyiv: Zdorovia, 192.

Ivankova, V. S., Diomina, E. A. (2012). Modyfikatsiia indyvidualnoi chutlyvosti pukhlyn [Modification of individual tumor radiosensitivity]. Ukrainian Journal of Radiology, ХХ (2), 155–157.

Каnaev, S. V., Тurkеvich, V. G., Baranov, S. B., Saveleva, V. V. (2014). Osnovnye printsipy i rezultaty brakhiterapii v onkoginekologii [Main principles und results of brachytherapy in gynecologic oncology]. Questions of Oncology, 60 (4), 423–429.

Lanciano, R. (2005). Randomized Comparison of Weekly Cisplatin or Protracted Venous Infusion of Fluorouracil in Combination With Pelvic Radiation in Advanced Cervix Cancer: A Gynecologic Oncology Group Study. Journal of Clinical Oncology, 23 (33), 8289–8295. doi: 10.1200/jco.2004.00.0497

Semikoz, N. G. (2011). Radiomodifikatsiia ftorafurom pri luchevoi terapii zlokachestvennykh opukholei [Radiomodification by the using phthorafurum during radiotherapy]. Phthorafurum – integration in the modern chemotherapy regimen. Jurmala, 95–97.

Baranov, S. B., Huseinov, K. D. (2003). Otsenka effektivnosti predoperetsionnoi khimioluchevoi terapii bolnykh rakom sheiki matki T1b–2a,bN0-1M0 [Efficacy evaluation of pre-surgical chemo-radiotherapy of patients with cervical cancer T1b–2a,bN0-1M0]. Questions of Oncology, 49 (5), 612–614.

Panshin, H. A. (2012). Osnovnye etapy razvitiia metodov luchevoi terapii i sovremennaia podgotovka onkologicheskikh bolnykh k provedeniiu konformnogo oblucheniia [Main development stages of radiotherapy methods and modern ways of preparation of oncologic patients for conformal irradiation]. Bulletin of Russian scientific center of radiology and nuclear medicine of Ministry of Health of the Russian Federation, 12, 10.

Ivankova, V. S., Shevchenko, G. N., Khrulenko et. al (2009). Doslidzhennia mozhlyvosti obiektyvnoi otsinky vidguku mistsevo-poshyrenykh kartsinom shiiky matky na tsitotoksychnu terapiiu [The feasibility studying of objective response rate of locally advanced cervical carcinoma on the cytotoxic therapy]. Ukrainian Journal of Radiology, 17 (3), 290–293.

Lakin, G. F. (1990). Biometriia [Biometrics]. Moscow: Vysshaya shkola, 325.

Published

2015-11-27

Issue

Section

Medical