DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.63862

Artictis and creative development of junior schoolchildren during the labor education

Леся Василівна Старовойт

Abstract


The article deals with a topical problem of artistic and creative development of junior schoolchildren during labor process. There were considered the diverse aspects of problem of personal creative activity. The special attention was paid to importance of combining labor, creation and artistic activity in educational process. On the base of experimental research there was considered the modern state of artistic and creative development of pupils in elementary school. By analysis of the theory and practice of artistic and creative development of junior schoolchildren during labor education there was determined inexpediency of excessive reproductive approach to the labor activity of children that impedes emotional, spiritual and esthetic development transforming the work of children into the boring and ineffective one. There was determined the criteria of artistic and creative development of junior schoolchildren during the labor education. During the study there were defined principles that reveal content, essence and nature of creation. There were defined peculiarities of artistic and creative development of junior schoolchildren at the lessons of labor education and distinguished the main sings that characterize mechanism of creative activity of junior schoolchildren. There was grounded pedagogical expediency of artistic and creative approach to the work with junior schoolchildren


Keywords


creation; artistic and creative development; junior school age; decorative and applied arts

References


Klepikov, O. I. (1991). Tvorchist: istyna, krasa, blaho [Creativity: truth, beauty, good]. Kyiv: Znannya, 48.

Kucheryavyi, I. T., Klepikov, O. I. (2000). Tvorchist – osnova rozvytku potentsiynykh dzherel osobystosti [Creativity – the basis of potential sources of identity]. Kyiv: Vyshcha shkola, 288.

Romenets, V. A. (2001). Psykholohiya tvorchosti [Creativity psychology]. Kyiv: Lybid, 286.

Parnuk, M. A. (1967). Determinizm dialekticheskogo materializma [Determinism of dialectical materialism]. Kyiv: Naukova dumka, 260.

Suhomlinskiy, V. A. (1979). Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Vol. 4. Kyiv: Rad. shkola, 669.

Kan-Kalik, V. A., Nikadirov, N. D. (1990). Pedagogicheskoe tvorchestvo [Teacher creativity]. Moscow: Pedagogika, 144.

Lozova, V. I. (2001). Tsilisnyy pidkhid do formuvannya piznavalnoyi aktyvnosti shkolyariv [A holistic approach to the formation of the cognitive activity of students]. Kharkiv: OBS, 164.

Melyk-Pashaev, A. A. (1998). Ob istochnike sposobnosti cheloveka k khudozhestvennomu tvorchestvu [On the source of the human capacity for artistic creativity]. Voprosy psikholohiyi, 1, 76–78.

Molyako, V. A. (1994). Problemy psikholohiyi tvorchestva i razrabotka podkhoda k izucheniyu odaronnosti [Problems of psychology of creativity and the development of an approach to the study of giftedness]. Voprosy psikholohiyi, 5, 86–95.

Voronuk, I. (2003). Psyhologichni osoblyvosti realizatsii tvorchogo potentsialu molodshyh shkolariv [Psychological characteristics realize the creative potential of younger students]. Kyiv, 23.

Masol, L. M. (2006). Metodyka navchannya mystetstva u pochatkoviy shkoli [Methods of teaching art at primary school]. Kharkiv: Ranok, 130.

Savenkov, A. I. (1999). Detskaya odaronnost: razvitie sredstvami iskusstva [Children's genius: the development of means of art]. Moscow: Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii, 220.

Tymenko, V. P. (1997). Programa integrovanogo kursu “Hudozna pratsa” (1–4 kl.) [The program is integrated course "Artistic work" (1–4 cl.)]. Pochatkova shkola, 8, 45–51.

Vitkovskaya, N. S., Scherbo, A. B., Dzola, D. N. (1985). Formirovanie esteticheskoy kultury mladshyh shkolnikov: iz opyta raboty [Formation of aesthetic culture of younger schoolboys: from experience]. Kyiv: Radanska shkola, 134.

Demchenko, I. (2002). Tvorchyy rozvytok molodshykh shkolyariv zasobamy obrazotvorchoho mystetstva [Creative development of younger schoolboys means of the fine arts]. Ridna shkola, 6, 62–64.

Savchenko, O. Y. (1999). Dydaktyka pochatkovoyi shkoly [Didactic Primary School]. Kyiv: Geneza, 368.

Tarasenko, G. S. (2003). Parostok. Metodyka humanistychnogo vykhovannya molodshykh shkolyariv zasobamy pryrody [Sprout. Methodology of Art Education primary school children]. Ternopil: Navchal'na kniga – Bogdan, 144.

Scherbo, A. B. (1983). Formirovanie u mladshyh shkolnikov sposobnostey k hudozestvenno-esteticheskoy deyatelnosti [Formation at younger schoolboys of abilities to is art-aesthetic activity]. Kyiv, 48.

Kucheruk, D. (1989). Estetika truda: tsennostnye otnosheniya, tvorchestvo, chelovek [Labour Aesthetics: valuable relationships, creativity, man]. Kyiv: Vyshcha shkola, 152.

Lihachov, B. T. (1985). Teoriya esteticheskogo vospitaniya shkolnikov [The theory of aesthetic education]. Moscow: Prosveschenie, 176.

Tsapok, V. A. (1989). Tvorchestvo (Filosofskiy aspect problemy) [Creation (The philosophical aspect of the problem)]. Kishinev, 98.

Vygotskiy, L. S. (1991). Tvorchesyvo I voobrazenie v detskom vozraste [Creativity and imagination in childhood]. Moscow: Prosveschenie, 93.

Salchenok, N. V. (1999). Psikhologiya khudozhestvennogo tvorchestva [Psychology of art]. Minsk: Kharvest, 752.

Yakobson, P. M. (1964). Psihologia hudozestvennogo vospriyatia [Psychology of artistic perception]. Moscow: Prosveschenie, 85.

Levchenko, G. E., Voloshhuk, І. S., Zagajkevich, L. V. (1990). Osnovy dyzaynu: navchalna programa [Design Basics]. Kyiv: UNDIP, 12.

Madzigon, V. M. (2005). Vymogy naukovo-tehnichnogo progresu do zmistu i harakteru trudovoi politehnichnoi pidgotovky uchiv [Requirements of scientific and technological progress to the content and nature of the job training]. Molod i rynok, 3 (13), 5–9.

Thorzevskyy, D. O. (1972). Dydaktyka trudovogo navchanna [Didactics labor training]. Kyiv: Radanska shkola, 224.

Starovoit, L. V. (2015). Khudozhnye konstruyuvannya z paperu ta kartonu [The artistic design of paper and paperboard]. Vinnytsya: FOP Korzyn D. Ju., 168.


GOST Style Citations


1. Клепіков, О. І. Творчість: істина, краса, благо [Текст] / О. І. Клепіков. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

2. Кучерявий, І. Т. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості [Текст]: навч. пос. / І. Т. Кучерявий, О. І. Клепіков. – К.: Вища шк., 2000. – 288 с.

3. Роменець, В. А. Психологія творчості [Текст] / В. А. Роменець. – К.: Либідь, 2001. – 286 с.

4. Парнюк, М. А. Детерминизм диалектического материализма [Текст] / М. А. Парнюк. – К.: Наукова думка, 1967. – 260 с.

5. Сухомлинский, В. А. Избранные произведения. Т. 4 [Текст] / В. А. Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1979. – 669 с.

6. Кан-Калик, В. А. Педагогическое творчество [Текст] / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никадиров. – Москва: Педагогика, 1990. – 144 с.

7. Лозова, В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів [Текст] / В. І. Лозова. – 2-е вид. доп. – Харків: ОВС, 2001. – 164 с.

8. Мелик-Пашаев, А. А. Об источнике способности человека к художественному творчеству [Текст] / А. А. Мелик-Пашаев // Вопросы психологии. – 1998. – № 1. – С. 76–78.

9. Моляко, В. А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности [Текст] / В. А. Моляко // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С. 86–95.

10. Воронюк, І. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів [Текст]: автореф. дис. ... канд. псих. наук / І. Воронюк. – Київ, 2003. – 23 с.

11. Масол, Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі [Текст] / Л. М. Масол. – Х.: Ранок, 2006. – 130 с.

12. Савенков, А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства [Текст] / А. И. Савенков. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 220 с.

13. Тименко, В. П. Програма інтегрованого курсу “Художня праця” (1–4 кл.) [Текст] / В. П. Тименко // Початкова школа. – 1997. – № 8. – С. 45–51.

14. Витковская, Н. С. Формирование эстетической культуры младших школьников: из опыта работы [Текст] / Н. С. Витковская, А. Б. Щербо, Д. Н. Джола. – К.: Радянська школа, 1985. – 134 с.

15. Демченко, І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва [Текст] / І. Демченко // Рідна школа. – 2002. – № 6. – С. 62–64.

16. Савченко, О. Я. Дидактика початкової школи [Текст] / О. Я. Савченко. – К.: Ґенеза, 1999. – 368 с.

17. Тарасенко, Г. С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1–4 класи: посібник для вчителя [Текст] / Г. С. Тарасенко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 144 с.

18. Щербо, А. Б. Формирование у младших школьников способностей к художественно-эстетической деятельности [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А. Б. Щербо. – К., 1983. – 48 с.

19. Кучерюк, Д. Ю. Эстетика труда: ценностные отношения, творчество, человек [Текст] / Д. Ю. Кучерюк. – К.: Выща шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1989. – 152 с.

20. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников [Текст] / Б. Т. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с.

21. Цапок, В. А. Творчество (Философский аспект проблемы) [Текст] / В. А. Цапок. – Кишинев, 1989. – 98 с.

22. Выготский, Л. С. Творчество и воображение в детском возрасте [Текст] / Л. С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.

23. Сальченок, Н. В. Психология художественного творчества: хрестоматия [Текст] / Н. В. Сальченок. – Мн.: Харвест, 1999. – 752 с.

24. Якобсон, П. М. Психология художественного восприятия [Текст] / П. М. Якобсон. – М.: Просвещение, 1964. – 85 с.

25. Левченко, Г. Є. Основи дизайну: навчальна програма для учнів 2–11 класів [Текст] / Г. Є. Левченко, І. С. Волощук, Л. В. Загайкевич. – К.: УНДІП, 1990. – 12 с.

26. Мадзігон, В. М. Вимоги науково-технічного прогресу до змісту і характеру трудової політехнічної підготовки учнів [Текст] / В. М. Мадзігон // Молодь і ринок. – 2005. – № 3 (13). – С. 5–9.

27. Тхоржевський, Д. О. Дидактика трудового навчання [Текст] / Д. О. Тхоржевський. – К.: Радянська школа, 1972. – 224 с.

28. Старовойт, Л. В. Художнє конструювання з паперу та картону : навчально-методичний посібник [Текст] / Л. В. Старовойт. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 168 с.Copyright (c) 2016 Леся Василівна Старовойт

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)