DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.63862

Художньо-творчий розвиток молодших школярів у процесі трудового навчання

Леся Василівна Старовойт

Аннотация


Стаття присвячена актуальній проблемі художньо-творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання. На основі експериментального дослідження розглядається сучасний стан художньо-творчого розвитку учнів у початковій школі. Визначено критерії художньо-творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання.

Обґрунтована педагогічна доцільність художньо-творчого підходу у роботі з молодшими школярами


Ключевые слова


творчість; художньо-творчий розвиток; молодший шкільний вік; декоративно-ужиткове мистецтво

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Klepikov, O. I. (1991). Tvorchist: istyna, krasa, blaho [Creativity: truth, beauty, good]. Kyiv: Znannya, 48.

Kucheryavyi, I. T., Klepikov, O. I. (2000). Tvorchist – osnova rozvytku potentsiynykh dzherel osobystosti [Creativity – the basis of potential sources of identity]. Kyiv: Vyshcha shkola, 288.

Romenets, V. A. (2001). Psykholohiya tvorchosti [Creativity psychology]. Kyiv: Lybid, 286.

Parnuk, M. A. (1967). Determinizm dialekticheskogo materializma [Determinism of dialectical materialism]. Kyiv: Naukova dumka, 260.

Suhomlinskiy, V. A. (1979). Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Vol. 4. Kyiv: Rad. shkola, 669.

Kan-Kalik, V. A., Nikadirov, N. D. (1990). Pedagogicheskoe tvorchestvo [Teacher creativity]. Moscow: Pedagogika, 144.

Lozova, V. I. (2001). Tsilisnyy pidkhid do formuvannya piznavalnoyi aktyvnosti shkolyariv [A holistic approach to the formation of the cognitive activity of students]. Kharkiv: OBS, 164.

Melyk-Pashaev, A. A. (1998). Ob istochnike sposobnosti cheloveka k khudozhestvennomu tvorchestvu [On the source of the human capacity for artistic creativity]. Voprosy psikholohiyi, 1, 76–78.

Molyako, V. A. (1994). Problemy psikholohiyi tvorchestva i razrabotka podkhoda k izucheniyu odaronnosti [Problems of psychology of creativity and the development of an approach to the study of giftedness]. Voprosy psikholohiyi, 5, 86–95.

Voronuk, I. (2003). Psyhologichni osoblyvosti realizatsii tvorchogo potentsialu molodshyh shkolariv [Psychological characteristics realize the creative potential of younger students]. Kyiv, 23.

Masol, L. M. (2006). Metodyka navchannya mystetstva u pochatkoviy shkoli [Methods of teaching art at primary school]. Kharkiv: Ranok, 130.

Savenkov, A. I. (1999). Detskaya odaronnost: razvitie sredstvami iskusstva [Children's genius: the development of means of art]. Moscow: Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii, 220.

Tymenko, V. P. (1997). Programa integrovanogo kursu “Hudozna pratsa” (1–4 kl.) [The program is integrated course "Artistic work" (1–4 cl.)]. Pochatkova shkola, 8, 45–51.

Vitkovskaya, N. S., Scherbo, A. B., Dzola, D. N. (1985). Formirovanie esteticheskoy kultury mladshyh shkolnikov: iz opyta raboty [Formation of aesthetic culture of younger schoolboys: from experience]. Kyiv: Radanska shkola, 134.

Demchenko, I. (2002). Tvorchyy rozvytok molodshykh shkolyariv zasobamy obrazotvorchoho mystetstva [Creative development of younger schoolboys means of the fine arts]. Ridna shkola, 6, 62–64.

Savchenko, O. Y. (1999). Dydaktyka pochatkovoyi shkoly [Didactic Primary School]. Kyiv: Geneza, 368.

Tarasenko, G. S. (2003). Parostok. Metodyka humanistychnogo vykhovannya molodshykh shkolyariv zasobamy pryrody [Sprout. Methodology of Art Education primary school children]. Ternopil: Navchal'na kniga – Bogdan, 144.

Scherbo, A. B. (1983). Formirovanie u mladshyh shkolnikov sposobnostey k hudozestvenno-esteticheskoy deyatelnosti [Formation at younger schoolboys of abilities to is art-aesthetic activity]. Kyiv, 48.

Kucheruk, D. (1989). Estetika truda: tsennostnye otnosheniya, tvorchestvo, chelovek [Labour Aesthetics: valuable relationships, creativity, man]. Kyiv: Vyshcha shkola, 152.

Lihachov, B. T. (1985). Teoriya esteticheskogo vospitaniya shkolnikov [The theory of aesthetic education]. Moscow: Prosveschenie, 176.

Tsapok, V. A. (1989). Tvorchestvo (Filosofskiy aspect problemy) [Creation (The philosophical aspect of the problem)]. Kishinev, 98.

Vygotskiy, L. S. (1991). Tvorchesyvo I voobrazenie v detskom vozraste [Creativity and imagination in childhood]. Moscow: Prosveschenie, 93.

Salchenok, N. V. (1999). Psikhologiya khudozhestvennogo tvorchestva [Psychology of art]. Minsk: Kharvest, 752.

Yakobson, P. M. (1964). Psihologia hudozestvennogo vospriyatia [Psychology of artistic perception]. Moscow: Prosveschenie, 85.

Levchenko, G. E., Voloshhuk, І. S., Zagajkevich, L. V. (1990). Osnovy dyzaynu: navchalna programa [Design Basics]. Kyiv: UNDIP, 12.

Madzigon, V. M. (2005). Vymogy naukovo-tehnichnogo progresu do zmistu i harakteru trudovoi politehnichnoi pidgotovky uchiv [Requirements of scientific and technological progress to the content and nature of the job training]. Molod i rynok, 3 (13), 5–9.

Thorzevskyy, D. O. (1972). Dydaktyka trudovogo navchanna [Didactics labor training]. Kyiv: Radanska shkola, 224.

Starovoit, L. V. (2015). Khudozhnye konstruyuvannya z paperu ta kartonu [The artistic design of paper and paperboard]. Vinnytsya: FOP Korzyn D. Ju., 168.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Клепіков, О. І. Творчість: істина, краса, благо [Текст] / О. І. Клепіков. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

2. Кучерявий, І. Т. Творчість – основа розвитку потенційних джерел особистості [Текст]: навч. пос. / І. Т. Кучерявий, О. І. Клепіков. – К.: Вища шк., 2000. – 288 с.

3. Роменець, В. А. Психологія творчості [Текст] / В. А. Роменець. – К.: Либідь, 2001. – 286 с.

4. Парнюк, М. А. Детерминизм диалектического материализма [Текст] / М. А. Парнюк. – К.: Наукова думка, 1967. – 260 с.

5. Сухомлинский, В. А. Избранные произведения. Т. 4 [Текст] / В. А. Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1979. – 669 с.

6. Кан-Калик, В. А. Педагогическое творчество [Текст] / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никадиров. – Москва: Педагогика, 1990. – 144 с.

7. Лозова, В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів [Текст] / В. І. Лозова. – 2-е вид. доп. – Харків: ОВС, 2001. – 164 с.

8. Мелик-Пашаев, А. А. Об источнике способности человека к художественному творчеству [Текст] / А. А. Мелик-Пашаев // Вопросы психологии. – 1998. – № 1. – С. 76–78.

9. Моляко, В. А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности [Текст] / В. А. Моляко // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С. 86–95.

10. Воронюк, І. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів [Текст]: автореф. дис. ... канд. псих. наук / І. Воронюк. – Київ, 2003. – 23 с.

11. Масол, Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі [Текст] / Л. М. Масол. – Х.: Ранок, 2006. – 130 с.

12. Савенков, А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства [Текст] / А. И. Савенков. – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 220 с.

13. Тименко, В. П. Програма інтегрованого курсу “Художня праця” (1–4 кл.) [Текст] / В. П. Тименко // Початкова школа. – 1997. – № 8. – С. 45–51.

14. Витковская, Н. С. Формирование эстетической культуры младших школьников: из опыта работы [Текст] / Н. С. Витковская, А. Б. Щербо, Д. Н. Джола. – К.: Радянська школа, 1985. – 134 с.

15. Демченко, І. Творчий розвиток молодших школярів засобами образотворчого мистецтва [Текст] / І. Демченко // Рідна школа. – 2002. – № 6. – С. 62–64.

16. Савченко, О. Я. Дидактика початкової школи [Текст] / О. Я. Савченко. – К.: Ґенеза, 1999. – 368 с.

17. Тарасенко, Г. С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1–4 класи: посібник для вчителя [Текст] / Г. С. Тарасенко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 144 с.

18. Щербо, А. Б. Формирование у младших школьников способностей к художественно-эстетической деятельности [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А. Б. Щербо. – К., 1983. – 48 с.

19. Кучерюк, Д. Ю. Эстетика труда: ценностные отношения, творчество, человек [Текст] / Д. Ю. Кучерюк. – К.: Выща шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1989. – 152 с.

20. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников [Текст] / Б. Т. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с.

21. Цапок, В. А. Творчество (Философский аспект проблемы) [Текст] / В. А. Цапок. – Кишинев, 1989. – 98 с.

22. Выготский, Л. С. Творчество и воображение в детском возрасте [Текст] / Л. С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.

23. Сальченок, Н. В. Психология художественного творчества: хрестоматия [Текст] / Н. В. Сальченок. – Мн.: Харвест, 1999. – 752 с.

24. Якобсон, П. М. Психология художественного восприятия [Текст] / П. М. Якобсон. – М.: Просвещение, 1964. – 85 с.

25. Левченко, Г. Є. Основи дизайну: навчальна програма для учнів 2–11 класів [Текст] / Г. Є. Левченко, І. С. Волощук, Л. В. Загайкевич. – К.: УНДІП, 1990. – 12 с.

26. Мадзігон, В. М. Вимоги науково-технічного прогресу до змісту і характеру трудової політехнічної підготовки учнів [Текст] / В. М. Мадзігон // Молодь і ринок. – 2005. – № 3 (13). – С. 5–9.

27. Тхоржевський, Д. О. Дидактика трудового навчання [Текст] / Д. О. Тхоржевський. – К.: Радянська школа, 1972. – 224 с.

28. Старовойт, Л. В. Художнє конструювання з паперу та картону : навчально-методичний посібник [Текст] / Л. В. Старовойт. – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 168 с.Copyright (c) 2016 Леся Василівна Старовойт

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)