DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.64818

Концепція виховної системи вищого технічного навчального закладу: сутнісні характеристики її компонентів

Ольга Петрівна Лучанінова

Аннотация


У статті розглянуто сутнісні характеристики компонентів концепції виховної системи сучасного вищого технічного навчального закладу. Розкрито  загальні положення концепції, підходи до її створення, межі застосування; специфіку суб’єктів виховного процесу; умови ефективного функціонування та розвитку виховної системи; уточнено понятійно-категоріальний апарат, теоретико-методологічні основи, смислове ядро виховної системи Національної металургійної академії України


Ключевые слова


концепція; виховна система; виховання; особистість студента; смислове ядро; компоненти концепції; наукові підходи

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bech, I. D. (2003). Educating the individual: In 2 books. Book. 1. Personality oriented approach: theoretical and technological bases. Kyiv: Lybid, 280.

Andrushchenko, V. (2004). Pedagogy for All means of education of the individual state. Higher education Ukraine, 4, 41–45.

Karpenchuk, S. G. (2005). Theory and Methods of Education. 2nd edition. Kyiv: Higher HQ., 344.

Trotsky, G., Denisenko, A. (2007). Organization of educational work of curators in higher pedagogical educational institution. Three parts. Part 1. G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 130.

Belova, L. A. (2005). Problems and objectives development of educational system of high schools. Multiversum. Philosophical almanac. Kyiv: Center of spiritual culture, 262.

Savosh, G. P. (2006). Features of educational work in higher technical education Ukraine: sociological analysis. Kharkiv Humanities University of "People's Ukrainian Academy", 232.

Fokin, G. (2002). Prepodavanye High society and of education in school. Methodology objectives and Content, Creativity. Moscow: Academy, 224.

Luchaninova, O. P. (2013). Educational system of higher education: a theoretical aspect of Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools, 31 (84), 300–309.

Meshchaninov, A. P. (2004). Modeling of systems development: a Training manual. Nikolaev: Publishing house of Moscow state mining University them. Peter Graves, 228.

Fullan, M. (2001). Change Forces : the sequel: TRANS. angl. Lviv: Chronicle, 162.

The image of man in the mirror of humanism: thinkers and teachers of the Renaissance of identity formation (XIV–XVII centuries) (1999). Moscow: Publishing house urao, 400.

Pylypko, E. V. Philosophy and education of today's youth. Available at: http://eprints.kname.edu.ua/30771/1/109.pdf

Frome, E. (1993). Escape from freedom. Reading on the history of philosophy: In 6 books. Book 6. Kyiv: Firm “Dover”, 179–194.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Бех, І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади [Текст] / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 c.

2. Андрущенкоб В. Педагогіка для всіх: засіб державотворення і виховання особистості [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 41–45.

3. Карпенчукб С. Г. Теорія і методика виховання [Текст]: навч. посіб. / С. Г. Карпенчук; 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Вища шк., 2005. – 344 с.

4. Троцко, Г. В. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі: у 3 ч. Ч. 1 [Текст]: метод. рек. / Г. В. Троцко, А. О. Денисенко. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2007. – 130 с.

5. Бєлова, Л. О. Виховна система ВНЗ: питання теорії і практики [Текст] / Л. О. Бєлова. – Народна українська академія, 2004. – 262 с.

6. Савош, Г. П. Особливості виховної роботи в системі вищої технічної освіти України: соціологічний аналіз [Текст]: дис... канд. соціол. наук / Г. П. Савош. – Харківський гуманітарний уніаерситет "Народна українська академія". –2006. – 232 с.

7. Фокин, Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе. Методология, цели и содержание, творчество [Текст]: учеб. пос. / Ю. Г. Фокин. – М : Академия, 2002. – 224 с.

8. Лучанінова, О. П. Виховна система вищого навчального закладу: теоретичний аспект Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах [Текст]: зб. наук. пр. / О. П. Лучанінова. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 31 (84). – С. 300–309.

9. Мещанінов, О. П. Моделювання розвитку систем [Текст]: навч. пос. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 228 с.

10. Фуллан, М. Сили змін: продовження; пер. з англ [Текст] / М. Фуллан. – Львів : Літопис, 2001. – 162 с.

11. Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (XIV–XVII вв.) [Текст]. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 400 с.

12. Пилипко, Є. В. Філософія і виховання сучасної молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30771/1/109.pdf

13. Фромб Е. Втеча від свободи [Текст] / Е. Фромж за ред. Г. І. Волинки. – Читанка з історії філософії: У 6 кн. Кн. 6. : Зарубіжна філософія ХХ ст. – К.: Фірма “Довіра”, 1993. – С. 179–194.


Copyright (c) 2016 Ольга Петрівна Лучанінова

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)