DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.65117

Діагностична система визначення рівнів сформованості базових компетентностей майбутніх техніків-електриків у політехнічних коледжах

Анжела Володимирівна Подозьорова

Аннотация


У статті визначено сутність поняття «базова компетентність» фахівця, виокремлено основні базові компетентності майбутніх техніків-електриків, що формуються під час їх природничо-наукової підготовки, зокрема, у процесі вивчення фізики в політехнічних коледжах. Автором визначено та обґрунтовано критерії, показники, рівні сформованості та засоби процесу діагностування базових компетентностей майбутніх фахівців енергетичної галузі у відповідності до їх основних компонентів


Ключевые слова


базові компетентності; критерії; показники; рівні сформованості; техніки-електрики; політехнічні коледжі

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bitjuckih, O. K. (2006). Kompetentnostnaja tehnologija obshheprofessional'noj prakticheskoj proektirovochnoj podgotovki studentov tehnicheskogo vuza: Na primere special'nostej mashinostroitel'nogo profilja. Voronezh, 225.

Kolodijchuk, L. S. (2000). Profesijna pidgotovka molodshyh specialistiv-elektrykiv v agrotehnichnomu koledzhi. Ternopil, 232.

Kostjuk, D. A. (2015). Analiz sformovanosti fahovoi' kompetentnosti majbutnih tehnikiv-elektrykiv sil's'kogo gospodarstva. Pedagogika vyshhoi' ta seredn'oi' osvity, 44, 63–68.

Luzan, P. G., Il'i'n, V. V., Ishhenko, T. D., Pastushenko, M. M. (2005). Zasoby navchannja v agrarnyh navchal'nyh zakladah. Kyiv: Naukovo-metodychnyj centr agrarnoi' osvity, 88.

Motorina, N. P. (2001). Metodika organizacii professional'noj jelektrotehnicheskoj podgotovki sovremennogo inzhenera. Tambov, 228.

Olijnyk, Ju. S. (2011). Metodyka testuvannja znan' z elektromagnitnyh perehidnyh procesiv u majbutnih inzheneriv-elektroenergetykiv. Kharkiv, 20.

Petruk, V. A. (2006). Teoretyko-metodychni zasady formuvannja profesijnoi' kompetentnosti majbutnih fahivciv tehnichnyh special'nostej u procesi vyvchennja fundamental'nyh dyscyplin. Vinnycja: "Universum-Vinnycja", 292.

Raven, D. (2002). Kompetentnost' v sovremennom obshhestve. Vyjavlenie, razvitie i realizacija. Moscow, 396.

Soloshyn, I. O. (2006). Metodyka formuvannja ekologichnyh znan' u majbutnih inzheneriv-elektromehanikiv. Kharkiv, 20.

Filimonova, O. V. (2008). Prakticheskaja realizacija formirovanija profesional'noj kompetentnosti v processe jelektrotehnicheskoj podgotovki studentov tehnicheskogo vuza. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija, 6, 20. Available at: http://online.rae.ru/292

Beh, I. D. (2009). Teoretyko-prykladnyj sens kompetentnisnogo pidhodu u pedagogici. Vyhovannja i kul'tura, 1-2, 5–7.

Batarshev, A. V., Alekseeva, I. Ju., Majorova, E. V. (2007). Diagnostika professional'no vazhnyh kachestv. Sankt-Peterburg: Piter, 192.

Sikora, Ja. B. (2008). Kryterii' ta rivni sformovanosti profesijnoi' kompetentnosti majbutn'ogo vchytelja informatyky. Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo universytetu im. I. Franka, 42, 154–159.

Goncharenko, S. U. (1997). Ukrai'ns'kyj pedagogichnyj slovnyk. Kyiv: Lybid', 376.

Lajl, M. S., Sajn, M. (2005). Kompetencii na rabote. Moscow: NІRRO, 384.

Boryshhevs'kyj, M. J., Muzychu, S. T., Antonechko, V. V. et. al (1999). Psyhologija samoaktyvnosti uchniv u vyhovnomu procesi. Kyiv, 190.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Битюцких, О. К. Компетентностная технология общепрофессиональной практической проектировочной подготовки студентов технического вуза: На примере специальностей машиностроительного профиля [Текст]: дис. … канд. пед. наук / О. К. Битюцких. – Воронеж, 2006. – 225 с.

2. Колодійчук, Л. С. Професійна підготовка молодших спеціалістів-електриків в агротехнічному коледжі [Текст]: дис. ... канд. пед. наук / С. К. Любомир. – Тернопіль, 2000. – 232 с.

3. Костюк, Д. А. Аналіз сформованості фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства [Текст] / Д. А. Костюк // Педагогіка вищої та середньої освіти. – 2015. – Вип. 44. – С. 63–68.

4. Лузан, П. Г. Засоби навчання в аграрних навчальних закладах [Текст]: метод. пос. / П. Г. Лузан, В. В. Ільїн, Т. Д. Іщенко, М. М. Пастушенко. – К.: Науково-методичний центр аграрної освіти, 2005. – 88 с.

5. Моторина, Н. П. Методика организации профессиональной электротехнической подготовки современного инженера [Текст]: дис. … канд. пед. наук / Н. П. Моторина. – Тамбов, 2001. – 228 с.

6. Олійник, Ю. С. Методика тестування знань з електромагнітних перехідних процесів у майбутніх інженерів-електроенергетиків [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ю. С. Олійник. – Х., 2011. – 20 с.

7. Петрук, В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін [Текст] / В. А. Петрук. – Вінниця: "Універсум-Вінниця", 2006. – 292 с.

8. Равен, Д. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация [Текст] / Д. Равен. – М., 2002. – 396 с.

9. Солошин, І. О. Методика формування екологічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків [Текст]: автореф. дис. ... пед. наук / І. О. Солошин. – Харків, 2006. – 20 с.

10. Филимонова, О. В. Практическая реализация формирования професиональной компетентности в процессе электротехнической подготовки студентов технического вуза [Текст] / О. В. Филимонова // Современные проблемы науки и образования. – 2008. – № 6. – С. 20. – Режим доступа: http://online.rae.ru/292

11. Бех, І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу у педагогіці [Текст] / І. Д. Бех // Виховання і культура. – 2009. – № 1-2. – С. 5–7.

12. Батаршев, А. В. Диагностика профессионально важных качеств [Текст] / А. В. Батаршев, И. Ю. Алексеева, Е. В. Майорова. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.

13. Сікора, Я. Б. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики [Текст] / Я. Б. Сікора // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2008. – Вип. 42. – С. 154–159.

14. Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник [Текст] / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

15. Лайл, М. С. Компетенции на работе [Текст] / М. С. Лайл, М. Сайн. – М.: НІРРО, 2005. – 384 с.

16. Борищевський, М. Й. Психологія самоактивності учнів у виховному процесі [Текст]: навч.-метод. посіб. / М. Й. Борищевський, С. Т. Музичу, В. В. Антонечко та ін.; Ін-т змісту і методів навчання; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 190 с.Copyright (c) 2016 Анжела Владимировна Подозёрова

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)