DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.66344

Комп’ютерно-орієнтований контроль навчання математики майбутніх інженерів

Катерина Володимирівна Власенко, Наталія Сергіївна Грудкіна, Наталія Володимирівна Новікова

Аннотация


Проаналізовано електронні навчальні посібники та обґрунтовано доцільність їх використання з метою контролю навчання математики майбутніх інженерів. З’ясовано, як залучення викладачем електронних навчальних матеріалів уможливлює управління усним опитуванням студентів, виконанням письмових контрольних робіт, тестування тощо. Показано, як комп’ютерно-орієнтований контроль дає змогу налагодити зворотній зв’язок під час навчання математики та всебічно перевірити рівень сформованості знань та вмінь студентів з дисципліни


Ключевые слова


комп’ютерно-орієнтований контроль; навчання математики; управління; інтернет-ресурс; електронні навчальні посібники; майбутні інженери

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Yevseyeva, O. G. (2012). Design methodical system of teaching mathematics technical university students based on active approach. Didactics of mathematics: problems and research. Doneck: Vyd-vo DonNU, 37, 7–16.

Krylova, T. V. (1998). Problems of teaching mathematics at the Technical Universities. Kyiv: Vyshha shk., 438.

Losev, N. M., Mudranova, J. A., Gubar, D. E. (2013). Using interactive controls in teaching analytical geometry. Current Issues of natural and mathematical education. Sumy: VVP Mrija, 1, 150–158.

Vitvytska, S. S. (2003). Fundamentals of Pedagogy of high school teaching aid for students of Master. Kyiv: Center of educational literature, 316.

Garkih, Y. S., Lysochenko, S. V., Sus, B. B., Tretyak, O. V. (2012). Computer technologies in education. Kyiv: Kyi'vs'kyj universytet, 239.

Vlasenko, K. V. (2010). Higher Mathematics: elements of linear and vector algebra. Kramatorsk: DDMA.

Vlasenko, K. V. (2014). Practical exercises on probability theory and mathematical statistics. Kramatorsk: DDMA.

Yevseyeva, O. G., Vlasenko, K. V. (2014). Workstations mathematics teacher: Computer-oriented system. Doneck: DonNTU.

Vlasenko, K. V. Electronic Textbooks. Available at: http://vmdbi.net.ua/

Kademiya, M., Sysoieva, A. (2012). Interactive learning tools. Vinnycja: PLANER, 217.

Vlasenko, K., I. Reutova, I., Luparenko, O. (2013). Workbook higher mathematics for future engineers. Elements of linear and vector algebra. Doneck: Noulidzh, 124.

Vlasenko, K., I. Reutova, I., Luparenko, O. (2013). Workbook higher mathematics for future engineers. Introduction to Mathematical Analysis. Doneck: Noulidzh,128.

Vlasenko, K., I. Reutova, I., Luparenko, O. (2013). Workbook higher mathematics for future engineers. Analytic Geometry. Doneck: Noulidzh, 176.


Пристатейная библиография ГОСТ


1. Євсеєва, О. Г. Проектування методичної системи навчання математики студентів технічного університету на засадах діяльнісного підходу [Текст] / О. Г. Євсеєва // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. – Вип. 37. – С. 7–16.

2. Крилова, Т. В. Проблеми навчання математики в технічному ВНЗ [Текст]: монографія / Т. В. Крилова. – К.: Вища шк., 1998. – 438 с.

3. Лосєва, Н. М. Використання інтерактивних засобів контролю у процесі навчання аналітичної геометрії [Текст]: зб. наук. пр. / Н. М. Лосєва, Я. О. Мудранова, Д. Є. Губар // Актуальні питання природничо-математичної освіти. – Суми: ВВП Мрія, 2013. – № 1. – С. 150–158.

4. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи [Текст]: метод. пос. / С. С. Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

5. Жарких, Ю. С. Комп’ютерні технології в освіті [Текст]: навч. пос. / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк. – К.: Київський університет, 2012. – 239 с.

6. Власенко, К. В. Вища математика: елементи лінійної і векторної алгебри [Електронний ресурс]: електронний навч.-метод. пос. / К. В. Власенко. – 1,28 Гб. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM);12 см. – Систем. вимоги. Windows XP, Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player.

7. Власенко, К. В. Практичні заняття з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс]: комп’ютерний тренажер / К. В. Власенко, О. О. Чумак. – 1,28 Гб. – Краматорськ: ДДМА, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);12 см. – Систем. вимоги. Windows XP, Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player.

8. Євсеєва, О. Г. Автоматизоване робоче місце викладача математики у ВТНЗ: комп’ютерно-орієнтована система [Електронний ресурс] / О. Г. Євсеєва, К. В. Власенко. – 1,28 Гб. – Донецьк: ДонНТУ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD–ROM);12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows XP; Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player.

9. Власенко, К. В. Електронні посібники [Електронний ресурс] / К. В. Власенко // Режим доступу: http://vmdbi.net.ua/

10. Кадемія, М. Ю. Інтерактивні засоби навчання [Текст]: навч.-метод. пос. / М. Ю. Кадемія, О. А. Сисоєва. – Вінниця: ПЛАНЕР, 2012. – 217 с.

11. Власенко, К. Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів. Елементи лінійної і векторної алгебри [Текст]: навч. пос. / К. Власенко, І. Реутова, О. Лупаренко. – Донецьк: Ноулідж, 2013. – 124 с.

12. Власенко, К. Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів. Вступ до математичного аналізу [Текст]: навч. пос. / К. Власенко, І. Реутова, О. Лупаренко. – Донецьк: Ноулідж, 2013. – 128 с.

13. Власенко, К. Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів. Аналітична геометрія [Текст]: навч. пос. / К. Власенко, І. Реутова, О. Лупаренко. – Донецьк: Ноулідж, 2013. – 176 с. Copyright (c) 2016 Катерина Володимирівна Власенко, Наталія Сергіївна Грудкіна, Наталія Володимирівна Новікова

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)