DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.75031

The influence of polymineral's composition on the dissolution of salts and hydrodynamic properties of precarpathians salt deposits

Василь Іванович Павлюк

Abstract


On example, step by step gradual dissolution of the salts minerals with different chemical composition and with varying degrees of solubility on a reasonable basis is shown the increase of the permeability of salt deposits due to inhomogeneous leaching of minerals. Gradual leaching of polymineral salts, when the first was leached kainite and other readily water-soluble salts forms on the first phase of karsting the unstable porous medium

Keywords


polymineral salt; karst; pore content; "salt mirror"; filtration; gypsum-clay cap

References


Ananyev, V. P., Potapov, A. D. (2002). Inzhenernaya geologiya [Engineering geology]. Moscow: Vishcha shkola, 511.

Betekhtin, A. G. (1951). Kurs mineralogii [Mineralogy course]. Moscow: Gosudarstvennoye izdatelstvo geologicheskoy literatury, 543.

Ravich, M. I. (1974). Vodno-solevyye sistemy pri povyshennykh temperaturakh i davleniyakh [Water and salt systems at increased temperatures and pressures]. Moscow: Nauka, 151.

Pavliuk, V. I. (2011). Aktyvizatsiya ekzohennykh protsesiv na Stebnyts'komu rodovyshchi kaliynykh soley, prohnoz rozvytku ta zakhody po zmenshennyu yikhn'oho nehatyvnoho vplyvu [Activization of exogenic processes on the Stebnitsky deposit of potash salts, scenarios of probable development and action for decrease in their negative influence]. Visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttyediyal'nosti, 5. 111–115.

Іvanikova, N. P. (1971). Dinamika koeffitsiyenta filtratsii zasolennykh gruntov v protsesse vyshchelachivaniya [The dynamics of the hydraulic conductivity of saline soils in the process of leaching]. Materialy po gidrogeologii i geologicheskoy roli podzemnykh vod, 161–165.

Іvanikova, N. P. (1971). Fiziko-mekhanicheskiye svoystva porod gipso-glinistoy shlyapy Stebnitskogo mestorozhdeniya v svyazi s ikh zasolennostyu i strukturno-teksturnymi osobennostyami [Physical and mechanical properties of rocks of caprock of Stebnik deposit due to their salinity and structural and textural features]. Materialy po gidrogeologii i geologicheskoy roli podzemnykh vod, 107–124.

Varlamov, A. A., Kozlov, S. S., Lipnitskiy, V. K. et. al. (1969). Gidrogeologicheskiye usloviya Stebnitskogo mestorozhdeniya kaliynykh soley [Hydro-geological conditions of Stebnik potash deposit]. Lenіngrad: Fondi StKZ, 70.

Pavliuk, V. I. (2016). Osoblyvosti fizyko-khimichnykh protsesiv rozchynennya (karstu) solyanykh vidkladiv u kameri pidzemnoho vyluhovuvannya [Features of physico-chemical processes of dissolution of hydrochloric adjournment in the chamber underground desalinisation]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn, 1-2 (168-169), 97–101.

Egorov, A. P., Shereshevskiy, A. I., Shmanenkov, I. V. (1964). Obshchaya khimicheskaya tekhnologiya neorganicheskikh veshchestv [General chemical technology of inorganic substances]. Moscow: Izdatelstvo Khimiya, 670.

Pavliuk, V. I. (2010). Vplyv heolohichnykh faktoriv na ekzohenni protsesy miotsenovykh solenosnykh vidkladiv Ukrayins'koho Peredkarpattya [Influence of geological factors upon the exogenous processes of the Miocene salt-bearing sedimentation of Ukrainian Precarpathia]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn, 2 (151), 89–104.


GOST Style Citations


1. Ананьев, В. П. Инженерная геология [Текст] / В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. – М.: Вища школа, 2002. – 511 с.

2. Бетехтин, А. Г. Курс минералогии [Текст] / А. Г. Бетехтин. – М.: Государственное издательство геологической литературы, 1951. – 543 с.

3. Равич, М. И. Водно-солевые системы при повышенных температурах и давлениях [Текст] / М. И. Равич. – М.: Наука, 1974. – 151 с.

4. Павлюк, В. І. Активізація екзогенних процесів на Стебницькому родовищі калійних солей, прогноз розвитку та заходи по зменшенню їхнього негативного впливу [Текст] / В. І. Павлюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2011. – № 5. – С. 111–115.

5. Іваникова, Н. П. Динамика коэффициента фильтрации засоленных грунтов в процессе выщелачивания [Текст] / Н. П. Іваникова // Материалы по гидрогеологии и геологической роли подземных вод. – 1971. – С. 161–165.

6. Іваникова, Н. П. Физико-механические свойства пород гипсо-глинистой шляпы Стебницкого месторождения в связи с их засоленностью и структурно-текстурными особенностями [Текст] / Н. П. Іваникова // Материалы по гидрогеологии и геологической роли подземных вод. – 1971. – С. 107–124.

7. Варламов, А. А. Гидрогеологические условия Стебницкого месторождения калийных солей [Текст] / А. А. Варламов, С. С. Козлов, В. К. Липницкий и др. – Л.: Фонди СтКЗ, 1969. – 70 с.

8. Павлюк, В. І. Особливості фізико-хімічних процесів розчинення (карсту) соляних відкладів у камері підземного вилуговування [Текст] / В. І. Павлюк // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2016. – № 1-2 (168-169). – С. 97–101.

9. Егоров, А. П. Общая химическая технология неорганических веществ [Текст] / А. П. Егоров, А. И. Шерешевский, И. В. Шманенков. – М.: Химия, 1964. – 670 с.

10. Павлюк, В. І. Вплив геологічних факторів на екзогенні процеси міоценових соленосних відкладів Українського Передкарпаття [Текст] / В. І. Павлюк // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2010. – № 2 (151). – С. 89–104.Copyright (c) 2016 Василь Іванович Павлюк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)