DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.80814

Construction substantiation of the combined packer wheel of the seed drill

Дмитро Юрійович Артеменко, Володимир Анатолійович Онопа, Станіслав Станіславович Скриннік

Abstract


It was determined that the main factors affecting the packing process are the construction of the working body and physical - mechanical properties of the soil. The destruction process of soil particles in the interaction with the wheel was investigated. It was established that the maximum impact on a soil particle occurs when it remains stationary and fixed. An improved construction of the combined packer wheel was proposed


Keywords


soil packing process; destruction of soil particles; combined packer wheel

References


Honcharuk, H. S. (2001). Yakisna sivba tsukrovykh buriakiv zaporuka vysokoho vrozhaiu. Tsukrovi buriaky, 2, 8–9.

Kovtun, Yu. I. (1972). Pochvennyie uslovyia vskhozhesti semyan. Sakharnaya svekla, 3, 19–22.

Gluhovskiy V. S. (1982). Razrabotka nauchnyih osnov tehnolohii vyirashchivania saharnoy sveklyi bez zatrat ruchnogo truda na formyrovanii gustotyi nasazhdeniya. Kyiv, 42.

Valovikov, A. P. (1971). Issledovanie tehnolohii zadelki obyichnyih i shlyfovannyih semyan saharnoy sveklyi pri poseve. Kyiv, 19.

Degraf, G. A. (1966). Nekotoryie rezultatyi issledovaniy napryazheniy v pochve. Vestnik selskohozyaystvennoy nauki, 10, 87–89.

Rozhkov, P. N., Baukov, A. V., Kushnarev, A. S. (1973). Obosnovanie poperechnoy formyi gladkih selskohozyaystvennyih katkov. Konstruirovanie i tehnologiya proizvodstva selskohozyaystvennyih mashin. Kyiv: Izdatelstvo „TehnIka”, 18–22.

Shevelev, V. M. (1969). Issledovanie protsessa prikatyivaniya pochvyi pri poseve selskohozyaystvennyih kultur. Kishinyov, 25.

Platonov, I. M. (1975). Otsenka seyalok tochnogo vyiseva. Traktoryi i selhozmashinyi, 7, 20–23.

Artemenko, D. Yu. (2006). Analiz protsesu roboty prykochuyuchykh kotkiv posivnoyi sektsiyi prosapnoyi sivalk. Konstruyuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya sil's'kohospodars'kykh mashyn. Kirovograd: KNTU, 36, 115–119.

Chigarev, A. V., Chigarev, Yu. V. (2010). Kurs teoreticheskoy mehaniki. Minsk–Moscow: Novoe vremya – TsUPL, 398.


GOST Style Citations


1. Гончарук, Г. С. Якісна сівба цукрових буряків запорука високого врожаю [Текст] / Г. С. Гончарук // Цукрові буряки. – 2001. – № 2. – С. 8–9.

2. Ковтун, Ю. И. Почвенные условия всхожести семян [Текст] / Ю. И. Ковтун // Сахарная свекла. – 1972. – № 3. – С. 19–22.

3. Глуховский, В. С. Разработка научных основ технологии выращивания сахарной свеклы без затрат ручного труда на формировании густоты насаждения [Текст]: автореф. дис. … д-ра сельхоз. наук / В. С. Глуховский. – К., 1982. – 42 с.

4. Валовиков, А. П. Исследование технологии заделки обычных и шлифованных семян сахарной свеклы при посеве [Текст]: автореф. дис. … канд. сельхоз. наук / А. П. Валовиков. – К., 1971. – 19 с.

5. Деграф, Г. А. Некоторые результаты исследований напряжений в почве [Текст] / Г. А. Деграф // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1966. – № 10. – С. 87–89.

6. Рожков, П. Н. Обоснование поперечной формы гладких сельскохозяйственных катков [Текст] / П. Н. Рожков, А. В. Бауков, А. С. Кушнарев // Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин. – Киев: Издательство „Техніка”, 1973. – С. 18–22.

7. Шевелев, В. М. Исследование процесса прикатывания почвы при посеве сельскохозяйственных культур [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / В. М. Шевелев. – Кишинёв, 1969. – 25 с.

8. Платонов, И. М. Оценка сеялок точного высева [Текст] / И. М. Платонов // Тракторы и сельхозмашины. – 1975. – № 7. – С. 20–23.

9. Артеменко, Д. Ю. Аналіз процесу роботи прикочуючих котків посівної секції просапної сівалки [Текст]: наук.-техн. зб. / Д. Ю. Артеменко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград: КНТУ, 2006. – Вип. 36. – С. 115–119.

10. Чигарев, А. В. Курс теоретической механики [Текст]: уч. пос. / А. В. Чигарев, Ю. В. Чигарев. – Минск–Москва: Новое время–ЦУПЛ, 2010. – 398 с.Copyright (c) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)