Modern implementation approaches to high-trained football player selection on the basis of neurodynamic properties of the upper sections of the central nervous system

Volodymyr Lyzogub, Vitaliy Pustovalov, Victoriya Suprunovich, Sergiy Hrechuha

Abstract


Purpose: based of the characteristics of neurodynamic and sensorimotor properties, to develop a technology for the selection of football players of high qualification.

Material & Methods: neurodynamic properties of the higher sections of the central nervous system of football players-professionals were studied using a computer device called "Diagnost-1M". The functional mobility, strength and balance of nerve processes (FMNP, SNP, ВNP), as well as latent periods of simple and complex sensorimotor reactions (SVMR, CMR2–3).

Results:  according to the indices of neurodynamic properties and sensorimotor reactions of football players of high skill level, differences. Football players who had the best indicators of neural neurodynamic properties, characterized by high efficiency expert assessments game activity.

Conclusion: developed and substantiated estimates of the scale of neural properties and defined criteria for assessing the suitability of highly skilled players for selection in the club and national teams.


Keywords


football; selection; effectiveness of game activity; neurodynamic; sensorimotor; genetics

Full Text:

PDF

References


Ylin, V. M., Drozdovska, S. B., Lyzohub, V. S. & Bezkopylnyi, O. P. (2013), Osnovy molekuliarnoi henetyky m’iazovoi diialnosti [Fundamentals of Molecular Genetics of muscular activity], Olimp, Kyev. (in Ukr.).

Kozina, Zh. L. (2011), Sistema individualizatsii podgotovki sportsmenov v igrovykh vidakh sporta [The system of individualization of the training of athletes in the game sports], Lambert Academic Publishing Russia.

Korobeinykov, H. V., Prystupa, Ie., Korobeinikova, L. & Briskyn, Iu. (2013), Otsiniuvannia psykhofiziolohichnykh staniv u sportsmeniv [Evaluation of physiological conditions of athletes], LSUPC, Lviv. (in Ukr.).

Kostyukevich V.M. (2006), Upravlenie trenirovochnym protsessom futbolistov v godichnom tsikle podgotovki [Management of the training process of football players in the annual cycle of training], Planer, Vinnitsa. (in Ukr.).

Lyzogub, V. S., Pustovalov, V. A., Suprunovych, V. O. & Koval, Yu. V. (2015), “Іnterconnection between special preparedness and state of bio-energy players 13–14 years with typological properties of CNS”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 1, pp. 70–74. (in Ukr.).

Lysenchuk, H. A. (2003), Upravlenye podhotovkoi futbolystov [Management of the training of football players], Olymp. Lyt, Kyev. (in Ukr.).

Makarenko, M. V. (2011), Ontohenez psykhofiziolohichnykh funktsii liudyny [Ontogenesis of physiological functions of human], Vertykal, Cherkasy. (in Ukr.).

Nikolaenko, V. V. (2014), Ratsionalnaya sistema mnogoletney podgotovki futbolistov k dostizheniyu visshego sportivnogo maysterstva [Rational system of long-term preparation of football players for achievement of the higher sports mastership], Sammit-kniga, Kyev. (in Ukr.).

Nikolaenko, V. V. & Shamardin, V. N. (2015), Mnogoletnyaya podgotovka yunikh futbolistov. Put k uspekhu [Long-term training of young football players. Way to success], Sammit-kniga, Kyev. (in Ukr.).

Pat. 96496 Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy, MPK A 61V5/16. Sposib psykhofiziolohichnoi otsinky funktsionalnoho stanu slukhovoho analizatora [Method of psychophysiological assessment of the functional state of the auditory analyzer], Makarenko, M. V., Lyzohub, V. S., Halka, M. S., Yukhymenko, L. I. & Khomenko, S. M., No a 2010 02225; zaiavl. 01.03.2010; opubl. 10.11.2011, Biul. No 21.

Platonov, V. N. (2013), Periodizatsiya sportivnoy podgotovki. Obshchaya teoriya i ee prakticheskoe primenenie [Periodization of sports training. General theory and its practical application], Olimpiyskaya literatura, Kyev. (in Ukr.).

Rovnyi, A .S., Ilin, V. M., Lyzohub, V. S. & Rovna, O. O. (2015), Fiziolohiia sportyvnoi diialnosti [Physiology of sports activities], KhNADU, Kharkiv. (in Ukr.).

Sergienko, L. P. (2004), Osnovy sportivnoy genetiki [Fundamentals of sports genetics],Vyssh. shk., Minsk.

Shamardin, V. M. (2013), Tekhnolohiia upravlinnia systemoiu bahatorichnoi pidhotovky futbolnykh komand vyshchoi kvalifikatsii sportu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora nauk z fiz. vykhovannia i sportu [Technology of management of long-term preparation of high qualification football teams], Lviv, 35 p. (in Ukr.).

Bastias, G., Villarroel, L. & Zuniga, D. [et all.] (2000), Academic performance of medical students: a predictable result?,Vol. 128, No 6, pp. 671–678.

Sato, N. & Miyake, S. (2004), Cardiovascular reactivity to mental stress: relationship with menstrual cycle and gender, J. Physiol. Anthropology Appl. Human. Sci., Vol. 23, No 6, pp. 215–223.

Yeung, R. R. (1996), The effect of exercise on mood state, Journal of Psychosomatitic Research, Vol. 40 (2), pp. 123–141.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Volodymyr Lyzogub, Vitaliy Pustovalov, Victoriya Suprunovich, Sergiy Hrechuha

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.