An experimental program for physical education of rugby players at the stage of specialized basic training

Artur Martyrosyan, Vladlena Pasko, Anatoliy Rovnyi, Volodymyr Ashanin, Volodymyr Mukha

Abstract


Purpose: to develop a program of general physical training of rugby players at the stage of specialized basic training and to investigate the dynamics of indicators of general physical preparedness using computer technology.

Material & Methods: study involved 60 athletes aged 16–18 years.

Results: content of the comprehensive program of general physical training of rugby athletes at the stage of specialized basic training and the results of an experimental verification of its implementation are presented.

Conclusion: in the course of the pedagogical experiment, the effectiveness of using the developed experimental program for improving the training process of rugby players of 16–18 years is proved, which is confirmed by the results of the research.


Keywords


rugby league; training process; general physical preparedness; training computer program

Full Text:

PDF

References


Ashanin, V.S., Pasko, V.V. , Podoliaka, O.B., Rovnyi, A.S. & Yermolaiev, V.K. (2015), "Improving complex special physical training of athletes, rugby players 16-18 years", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1(45), pp. 16-22. (in Ukr.)

Yermakov, S.S., Tropin, Yu.N. & Boychenko, N.V. (2016), "Special physical training of qualified wrestlers", Yedinoborstva. Nauchnyy zhurnal: Materialy KhІІ mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh» [Martial Arts. Scientific journal: Materials of the ХІІ international scientific conference "Problems and perspectives of development of sports games and single combats in higher educational institutions"], No. 2, pp. 20-23. (in Russ.)

Martyrosyan, A.A. (2006), Shvydkisno-sylova pidhotovka kvalifikovanykh rehbistiv u pidhotovchomu periodi: avtoref dys. kand. nauk z fiz. vykhovannia i sportu: 24.00.01 «Olimpiiskyi i profesiinyi sport» [Speed-strength training qualified rugby players in the preparatory period: thesis abstract], Kharkiv, 20 p. (in Ukr.)

Martyrosyan, A.A. (2003), "Features of technical and tactical training of qualified rugby players", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 6, pp. 80-82. (in Russ.)

Martyrosyan, A.A. (2008), "An alternative view of the physical qualities (motor skills)", Naukovi zapysky kafedry pedahohiky, No. 20, pp. 134-142. (in Ukr.)

Mesitskyi, V.S., Martyrosyan, A.A. & Podoliaka, O.B. (2014), "Determination of the optimal model of tactical training for the management of the training process in rugbyleague", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 35-39. (in Ukr.)

Mitova, O.O. & Sydorenko, V.S. (2015), "Monitoring and analysis of the dynamics of technical and tactical actions in defense during a game in major league basketball team", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(47), pp. 65-68. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2017), "Improving rugby training process on the basis of models of physical and technical preparedness", Sportivnye igry, No. 1, pp. 38-40. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2010), "The use of computer technology in the training process in contact sports game (for example, rugby)", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1-2, pp. 117-120. (in Ukr.)

Pasko, V.V., Poltoratska, H.S. & Voitenko, M.V. (2017), "The use of computer technology in the training process powerlifters", Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi fizychnoi kultury ta sportu: zbirnyk naukovykh prats, No. 1, pp. 72-74. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2016), Innovatsiini tekhnolohii udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky: avtoref. dys. kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu: 24.00.01 «Olimpiiskyi i profesiinyi sport» [Innovative technologies improving physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training: thesis abstract], Dnipro, 22 p. (in Ukr.)

Pasko, V.V., Podoliaka, O.B. & Martyrosian, A.A. (2013), "Model specifications as a basis for management training process athletes, rugby players 16–18 years", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 47-55. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2008), "The use of computer technologies in the development of tactical thinking among young athletes in gaming sports", Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: sb. statey IV mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 5 fevralya 2008 goda, Kharkov-Belgorod-Krasnoyarsk [Problems and prospects for the development of sports games and martial arts in higher educational institutions: Sat. Articles of the IV International Scientific Conference, February 5, 2008, Kharkiv-Belgorod-Krasnoyarsk], pp. 150-152. (in Russ.)

Pasko, V.V., Podolyaka, O.B., Martirosyan, A.A. & Filenko, I.Yu. (2012), "Rugbyleague as a priority sport for Ukraine", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 165-168. (in Russ.)

Pasko, V.V. (2014), "Improvement of the training process on the basis of the parameters of the overall physical training of rugby players", Moloda sportivna nauka Ukraїni: zb. nauk. pr. z galuzі fіzichnogo vikhovannya, sportu і zdorov’ya lyudini, Vip. 18, Т. 1, pp. 193-200. (in Russ.)

Pasko, V.V. (2017), Udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky z vykorystanniam komp’iuternykh tekhnolohii [Improving the physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training using computer technology], KhSAPC, Kharkiv. (in Ukr.)

Pasko, V.V. & Podolyaka, O.B. (2014), "Improvement of the training process of rugby players of 16–18 years", Materialy X mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: [sb. statey]», 7–8 fevralya 2014 goda, Belgorod-Kharkov-Krasnoyarsk [Materials of the X International Scientific Conference «Problems and Perspectives of Development of Sports Games and Combat Sports in Higher Educational Institutions: [Sat. Articles]», February 7–8, 2014, Belgorod-Kharkiv-Krasnoyarsk], Т. 2, pp. 124-127. (in Russ.)

Pasko, Vladlena, Martyrosyan, Artur & Mukha, Volodymyr (2017), "Historical aspects of rugby league in Ukraine", Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No. 1, pp. 67-70. (in Ukr.)

Podoliaka, O.B. & Pasko, V.V. (2010), " "The feasibility of using computer technology in rugby", Ukraina naukova: Materialy VII Vseuk. nauk.-prakt. internet-konf., 20–22 hrudnia 2010 roku [Ukraine academic: the All Materials VII. nauk. and practical. Internet Conf., 20-22 December 2010], Part 8, Kyiv, pp. 28-29. (in Ukr.)

Podoliaka, O.B. & Pasko, V.V. (2011), "Learning computer program "Rugby 13" to improve the training process in rugby league", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 163-168. (in Ukr.)

Rovnyi, A.S. & Pasko, V.V. (2017), "Models of physical fitness as a basis for management training process during rugby specialized basic training", Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P.Drahomanova, Seriia No. 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport»: zb. naukovykh prats, Vypusk 2 (83)17, pp. 92-96. (in Ukr.)

Rovniy, A.S. & Pasko, V.V. (2017), "Improving the training process of rugby players with the help of hypoxic training", Sportivnye igry, No. 4, pp. 51-55. (in Russ.)

Tropin, Yu.N. (2012), "Comparative analysis of the level of physical fitness of wrestlers of various qualifications", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3, pp. 61-65. (in Russ.)

Mucha, V., Sholokh, R. & Pasko, V. (2017), "Increase in efficiency of game by feet in modern rugby", Slobozhanskiy herald of science and sport, No. 1(57), рр. 43-46.

Pasko, V.V., Podolyaka, О.B., Martyrosyan, А.А. & Filenko, I.U. (2012), "Organization aspects of Rugby League are in Ukraine", Materialy VIII mezinarodni naukowo-prakticka conference «Nauka I informacja – 2012»: Physical culture and sport: Przemysl. Publishihg House «Nauka i studia», Vol. 20, рр. 67-69.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players", Physical education of students, No. 3, pp. 49-56.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters technical preparation of rugby-players", Slobozhanskiy herald of science and sport, No. 1(39), рр. 115-121.

Rovniy, Anatoly Stepanovitch, Pasko, Vladlena Vitaliivna & Grebeniuk, Oleg Viktorovich (2016), "Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 m hurdlers during hypoxic training", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 16(4), pp. 1340-1344.

Rovniy, Anatoly, Pasko, Vladlena, Stepanenko, Dmytrо & Grebeniuk, Oleg (2017), "Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men's 400-meter hurdling", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(1), pp. 300-305.
Copyright (c) 2017 Artur Martyrosyan, Vladlena Pasko, Anatoliy Rovnyi, Volodymyr Ashanin, Volodymyr Mukha

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.