Structure and content of competitive programs for trained athletes in acrobatic rock'n'roll

Viacheslav Mulyk, Yuliya Lutsenko, Larysa Taran

Abstract


Purpose: to determine the structure of competitive programs of qualified "B" class athletes in acrobatic rock'n'roll.

Material & Methods: pedagogical, sociological and methods of mathematical statistics were used. In the experimental part of the study, specialists of various categories and qualifications participated, an analysis of the video materials of the competitions of qualified athletes performing in the "B" class.

Results: the content and the structure of the competitive compositions of qualified athletes in acrobatic rock'n'roll have been studied, the components of the competitive program indicators are compiled.

Conclusion: main structural components characterizing the competitive program of qualified athletes in acrobatic rock'n'roll are highlighted. Their components, number and time of execution are determined. It is established that a variety of acrobatic elements, competitive moves, dance figures, design tools and the consistency of the construction of the entire competitive composition with high quality of performance characterizes the winning couple.


Keywords


acrobatic rock'n'roll; competitive program; qualified athletes; class "B"

Full Text:

PDF

References


Bateeva, N.P. & Kyzim, P.N. (2012), Akrobaticheskiy rok-n-roll. Podgotovka kvalifitsirovannykh sportsmenov v akrobaticheskom rok-n-rolle [Acrobatic rock and roll. Training of qualified athletes in acrobatic rock and roll], KhGAFK, Kharkіv. (in Russ.)

Bateeva, N.P. & Kyzim, P.N. (2013), "Improvement of technical training of qualified athletes in acrobatic rock and roll", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(36), рр. 58-62. (in Russ.)

Boloban, V.N., Sadovski, Ye., Boloban, V., Nizhnikovski, T., Mastalezh, A. & Vishnilovski, V. (2009), "Positional orientation of movements as nodal elements of sports technique of acrobatic exercises", Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, No. 12, pp. 42-47. (in Russ.)

Denisova, L.V., Usigchenko, V.V. & Bishevets, N.G. (2012), "Analysis of personal data in sports and pedagogical research", Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu, No. 1, pp. 56-60. (in Ukr.)

Kуzіm, P.N., Lutsenko, Yu.M., Lutsenko, L.S. & Batееva, N.P. (2016), "Improvement of techniques for performing mainstream athletes in acrobatic rock and roll by means of choreography at the stage of specialized basic training", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 47-51, doi: 10.15391/snsv.2016-4.010. (in Ukr.)

Kozakov, M.V. (2013), "Features of the construction of competitive programs in acrobatic rock 'n' roll in the category of young men", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 5(38), pp. 141-146. (in Russ.)

Krishtapovich, A.G. & Gumenyuk, A.G. (2017), "Construction of Competitive Programs of Qualified Athletes in Acrobatic Rock & Roll", Іntegratsіynі pitannya suchasnikh tekhnologіy, spryamovanikh na zdorov’ya lyudini [Integrating the daily technologies, which are aimed at the health of the people]. Kharkіv, No. 1. pp. 261-265. (in Ukr.)

Lutsenko, L.S. & Kizіm, P.M. (2015), "Some contradictions in the current evaluation of acrobatic elements used in "B-class" compositions in acrobatic rock 'n' roll", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(46), pp. 109-111, doi: 10.15391/snsv.2015-2.021. (in Russ.)

Ozolin, N.G. (2006), Nastolnaya kniga trenera. Nauka pobezhdat [Handbook of the coach], Moskow. (in Russ.)

Platonov, V.N. (2004), Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie polozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical provisions], Olimpiyskaya literatura, Kyiv. (in Russ.)

Terekhіn, V.S., Medvedіva, Е.N., Kryuchek, Е.S., &. Baranov M.Yu. (2015), Teorіya ta metodika akrobatichnogo rok-n-rolu. Aktualnі problemi pіdgotovki sportsmenіv [Theory is the technique of acrobatic rock'n'roll. Current problems of training athletes], Chelovek, Moskow. (in Russ.)

Shestakov, M.P. (2002), Statistika. Obrabotka sportivnykh dannykh na kompyutere: ucheb. posobie dlya studentov vyssh. ucheb. zavedeniy fizicheskoy kultury [Statistics. Processing of sports data on the computer: training. allowance for students. training. institutions of physical culture], SportAkademPress, Moskow. (in Russ.)

WRRC (2017), "Rock'n'roll Rules", available at: http://www.wrrc.org/default.asp?iId=GFKJKF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.