Improvement of training process of powerlifters on the basis of an interactive program "PersTrainer"

Volodymyr Ashanin, Anatoliy Rovnyi, Vladlena Pasko, Maksim Voitenko

Abstract


Purpose: to develop and scientifically substantiate the program "PersTrainer" for improving the training process of powerlifters.

Material & Methods: the study involved the powerlifters of 16–18 years. The following research methods were used: analysis and generalization of the literary sources and data of the Internet, pedagogical observation and the method of information modeling.

Results: the interactive program "PersTrainer" is developed and theoretically justified, which allows individually calculating the training load in different training cycles.

Conclusion: it is possible to plan training loads on the basis of individually proposed exercise complexes, which are presented in the interactive program "PersTrainer".


Keywords


powerlifting; training process; information and communication technologies; mobile training

Full Text:

PDF

References


Ashanin, V.S., Pasko, V.V., Podoliaka, O.B., Rovnyi, A.S. & Yermolaiev, V.K. (2015), "Improving complex special physical training of athletes, rugby players 16–18 years", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1(45), pp. 16-22. (in Ukr.)

Ashanin, V.S., Rovnyi, A.S., Pasko, V.V., Poltoratska, H.S. & Voitenko, M.V. (2017), "An improvement powerlifters’ training process with the use of information technology", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 5(61), pp. 24-29, doi: 10.15391/snsv.2017-5.004 (in Ukr.)

Zviahintseva, I.M. (2012), Strength and physical training. Powerlifting: Metodychni vkazivky z dystsyplin «Fizychne vykhovannia», «Fizychna kultura» dlia studentiv usikh spetsialnostei Akademii [Strength and physical training. Powerlifting: Methodical instructions on disciplines "Physical education", "Physical culture" for students of all specialties of the Academy], KhDAMH, Kharkiv. (in Ukr.)

Martyrosian, A., Pasko, V., Rovnyi, A., Ashanin, V., Mukha, V. (2017), "Experimental program of physical training of rugby players at the stage of specialized basic training", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(59), рр. 84-91, doi: 10.15391/snsv.2017-3.015. (in Ukr.)

Nizhnichenko, D.O. (2013), "Method of correction of the training process in powerlifting using means of speed-force orientation at the stage of preliminary basic training", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 2(35), рр. 34-38. (in Ukr.)

Oleshko, V.H. (2011), Pidhotovka sportsmeniv u sylovykh vydakh sportu [Training of athletes in power sports], DIA, Kyiv. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2017), "Improving rugby training process on the basis of models of physical and technical preparedness", Sportivnye igry, No. 1, pp. 38-40. (in Ukr.)

Pasko, V.V., Poltoratska, H.S. & Voitenko, M.V. (2017), "The use of computer technology in the training process powerlifters", Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi fizychnoi kultury ta sportu: zbirnyk naukovykh prats, No. 1, pp. 72-74. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2008), "The use of computer technologies in the development of tactical thinking among young athletes in gaming sports", Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: sb. statey IV mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 5 fevralya 2008 goda, Kharkov-Belgorod-Krasnoyarsk [Problems and prospects for the development of sports games and martial arts in higher educational institutions: Sat. Articles of the IV International Scientific Conference, February 5, 2008, Kharkiv-Belgorod-Krasnoyarsk], pp. 150-152. (in Russ.)

Pasko, V.V. & Podolyaka, O.B. (2014), "Improvement of the training process of rugby players of 16–18 years", Materialy X mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: sb. statey», 7–8 fevralya 2014 goda, Belgorod-Kharkov-Krasnoyarsk [Materials of the X International Scientific Conference «Problems and Perspectives of Development of Sports Games and Combat Sports in Higher Educational Institutions: Sat. Articles», February 7–8, 2014, Belgorod-Kharkiv-Krasnoyarsk], Т. 2, pp. 124-127. (in Russ.)

Pasko, V.V. (2010), "The use of computer technology in the training process in contact sports game (for example, rugby)", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1-2, pp. 117-120. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2016), Innovatsiini tekhnolohii udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky: avtoref. dys. kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu: 24.00.01 «Olimpiiskyi i profesiinyi sport» [Innovative technologies improving physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training: thesis abstract], Dnipropetrovsk, 22 p. (in Ukr.)

Pasko, V.V. (2014), "Improvement of the training process on the basis of the parameters of the overall physical training of rugby players", Moloda sportivna nauka Ukraїni: zb. nauk. pr. z galuzі fіzichnogo vikhovannya, sportu і zdorov’ya lyudini, Vip. 18, Т. 1, pp. 193-200. (in Russ.)

Pasko, V.V. (2017), Udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky z vykorystanniam komp’iuternykh tekhnolohii [Improving the physical and technical preparedness specialized rugby players during basic training using computer technology], KhSAPC, Kharkiv. (in Ukr.)

Petrenko, Y.I. & Timoshenko, O.M. (2017), "Features of mobile devices use in the educational process of physical culture high schools", Naukovo-metodychni osnovy vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v haluzi fizychnoi kultury ta sportu: zbirnyk naukovykh prats, No. 1, pp. 75-77. (in Ukr.)

Podoliaka, O.B. & Pasko, V.V. (2010), "The feasibility of using computer technology in rugby", Ukraina naukova: Materialy VII Vseuk. nauk.-prakt. internet-konf., 20–22 hrudnia 2010 roku [Ukraine academic: the All Materials VII. nauk. and practical. Internet Conf., 20-22 December 2010], Part 8, Kyiv, pp. 28-29. (in Ukr.)

Podoliaka, O.B. & Pasko, V.V. (2011), "Learning computer program "Rugby 13" to improve the training process in rugby league", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 4, pp. 163-168. (in Ukr.)

Rovnyi, A.S. & Pasko, V.V. (2017), "Models of physical fitness as a basis for management training process during rugby specialized basic training", Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P.Drahomanova, Seriia No. 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury / fizychna kultura i sport»: zb. naukovykh prats, Iss. 2 (83)17, pp. 92-96. (in Ukr.)

Rovniy, A.S. & Pasko, V.V. (2017), "Improving the training process of rugby players with the help of hypoxic training", Sportivnye igry, No. 4, pp. 51-55. (in Russ.)

Sheyko, B.I. (2005), Pauerlifting. Nastolnaya kniga pauerliftera [Powerlifting. Powerlift's desktop book], ZAO YeAM Sport Servis, Moscow.

Ashanin, V., Filenko, L., Pasko, V., Poltoratskaya, A. & Tserkovna, O. (2017), "Informatization on the physical culture of students using the «physical education» computer program", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (3), pp. 1970-1976.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players", Physical education of students, No. 3, pp. 49-56.

Pasko, V.V. (2014), "Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters technical preparation of rugby-players", Slobozhanskiy herald of science and sport, No. 1(39), рр. 115-121.

Rovniy, A.S., Pasko, V.V. & Grebeniuk, O.V. (2016), "Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 m hurdlers during hypoxic training", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 16(4), pp. 1340-1344.

Rovniy, A, Pasko, V. & Galimskyi, V. (2017), "Hypoxic training as the basis for the special performance of karate sportsmen", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (3), pp. 1180-1185.

Rovniy, A., Pasko, V. & Martyrosyan, A. (2017), "Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17 (2), pp. 804-809.

Rovniy, A., Pasko, V., Stepanenko, D. & Grebeniuk, O. (2017), "Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men's 400-meter hurdling", Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(1), pp. 300-305.

Swinton, P.A., Lloyd, R., Agouris, I. & Stewart, A. (2009), "Contemporary training practices in elite british powerlifters: survey results from an international competition", J. Strength. Cond Res, Vol. 23(2), pp. 380-384.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.